Hỏi Đáp

Giải bài 31, 32, 33, 8.1 trang 10 Sách bài tập Toán 8 tập 1

Bài 31 trang 10 sbt toán 8 tập 1

Video Bài 31 trang 10 sbt toán 8 tập 1

câu 31 trang 10 sách bài tập (sbt) toán 8 tập 1

Bao thanh toán:

A. \({x^2} – x – {y^2} – y\)

\({x^2} – 2xy + {y^2} – {z^2}\)

Người chiến thắng:

A. \({x^2} – x – {y^2} – y\) \( = \left( {{x^2} – {y^2}} \right) – \left ( {x + y} \right) = \left( {x + y} \right)\left( {x – y} \right) – \left( {x + y} \right )\)

\( = \left( {x + y} \right)\left( {x – y – 1} \right)\)

\({x^2} – 2xy + {y^2} – {z^2}\) \( = \left( {{x^2} – 2xy + {y^2} } \right) – {z^2} = {\left({x – y} \right)^2} – {z^2}\)

\( = \left( {x – y + z} \right)\left( {x – y – z} \right)\)

câu 32 trang 10 sách bài tập (sbt) toán 8 tập 1

Bao thanh toán:

A. \(5x – 5y + ax – ay\)

\({a^3} – {a^2}x – ay + xy\)

Xem Thêm : Danh từ của Poor là gì? Word form của Poor và cách dùng – Monkey

\(xy\left( {x + y} \right) + yz\left( {y + z} \right) + xz\left( {x + z} \right) + 2xyz )

Người chiến thắng:

A. \(5x – 5y + ax – ay\) \( = \left( {5x – 5y} \right) + \left( {ax – ay} \right)\)

\( = 5\left( {x – y} \right) + a\left( {x – y} \right) = \left( {x – y} \right) \left({5+a}\right)\)

\({a^3} – {a^2}x – ay + xy\) \( = \left( {{a^3} – {a^2}x} \right ) – left( {ay – xy} \right)\)

\( = {a^2}\left( {a – x} \right) – y\left( {a – x} \right) = \left( {a – x} \right)\left ({{a^2} – y} \right)\)

Xem Thêm : Danh từ của Poor là gì? Word form của Poor và cách dùng – Monkey

\(xy\left( {x + y} \right) + yz\left( {y + z} \right) + xz\left( {x + z} \right) + 2xyz )

\(\eqalign{ & = {x^2}y + x{y^2} + yz\left({y + z} \right) + {x^2}z + x {z^2} + xyz + xyz \cr & = \left( {{x^2}y + {x^2}z} \right) + yz\left( {y + z} right) + \left( {x{y^2} + xyz} \right) + \left( {x{z^2} + xyz} \right) \cr & = {x^ 2}\left({y + z} \right) + yz\left({y + z} \right) + xy\left({y + z} \right) + xz\left ( {y + z} \right) \cr & = \left( {y + z} \right)\left( {{x^2} + yz + xy + xz} \right) = \left( {y + z} \right)\left[ {\left( {{x^2} + xy} \right) + \left( {xz + yz} \right) } \right] \cr & = \left( {y + z} \right)\left[ {x\left( {x + y} \right) + z\left( { x + y} \right)} \right] = \left( {y + z} \right)\left( {x + y} \right)\left( {x + z} right) \cr} \)

câu 33 trang 10 sách bài tập (sbt) toán 8 tập 1

Tính nhanh giá trị của từng đa thức

A. \({x^2} – 2xy – 4{z^2} + {y^2}\) trong \(x = 6;y = – 4\) và \(z = 45\ )

\(3\left( {x – 3} \right)\left( {x + 7} \right) + {\left( {x – 4} \right)^2 } + 48 \) tại \(x = 0,5\)

Người chiến thắng:

A. \({x^2} – 2xy – 4{z^2} + {y^2}\) \( = \left( {{x^2} – 2xy + {y^2}} ) right) – 4{z^2}\)

\( = {\left( {x – y} \right)^2} – {\left( {2z} \right)^2} = \left( {x – y + 2z} \right)\left( {x – y – 2z} \right)\)

Xem Thêm : Stt em là gì trong trái tim anh ? Có thể cho em một đáp án thật lòng không ? – STTHAY

Thay \(x = 6;y = – 4;z = 45\) vào biểu thức, ta có:

\(\left( {6 + 4 + 90} \right)\left( {6 + 4 – 90} \right) = 100.\left( { – 80} \right ) = – 8000\)

\(3\left( {x – 3} \right)\left( {x + 7} \right) + {\left( {x – 4} \right)^2 } + 48 \)

\(\eqalign{ & = 3\left( {{x^2} + 7x – 3x – 21} \right) + {x^2} – 8x + 16 + 48 \cr & = 3{x^2} + 12x – 63 + {x^2} – 8x + 64 = 4{x^2} + 4x + 1 = {\left( {2x + 1} \right)^ 2} \cr} \)

Thay \(x = 0.5\) bằng biểu thức của chúng ta: \({\left( {2.0.5 + 1} \right)^2} = {\left( { 1 + 1} \phải)^2} = 4\)

câu 8.1 trang 10 sách bài tập (sbt) toán 8 tập 1

Yếu tố

A. \(4{x^2} – {y^2} + 4x + 1\)

\({x^3} – x + {y^3} – y\)

Người chiến thắng:

A. \(4{x^2} – {y^2} + 4x + 1\) \( = \left( {4{x^2} + 4x + 1} \right) – {y^ 2} = {\left( {2x + 1} \right)^2} – {y^2}\)

\( = \left( {2x + 1 + y} \right)\left( {2x + 1 – y} \right)\)

\({x^3} – x + {y^3} – y\) \( = \left( {{x^3} + {y^3}} \right) – \left ( {x + y} \right) = \left( {x + y} \right)\left( {{x^2} – xy + {y^2}} \right) – \trái({x+y}\phải)\)

\( = \left( {x + y} \right)\left( {{x^2} – xy + {y^2} – 1} \right)\)

giaibaitap.me

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button