Tin Tức

Bài Giảng Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp, Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp Bài Giảng Môn Học

Tài liệu môn học quản trị tài chínhĐể download đầy đủ toàn bộ tài liệu đại học cùng nhiều tài liệu học tập giá trị khác. Vui lòng truy cập http://bit.ly/tailieudaihoc để nhận full bộ tài liệu nhé

Đang xem: Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp

*

*

*

*

*

Xem thêm: Tổng Kết 20 Năm Thực Hiện Chỉ Thị Số 30-Ct/Tw, Chỉ Thị Số 30

The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You Are Brené Brown
Girl, Wash Your Face: Stop Believing the Lies About Who You Are so You Can Become Who You Were Meant to Be Rachel Hollis
Boundaries Updated and Expanded Edition: When to Say Yes, How to Say No To Take Control of Your Life Henry Cloud
Quiet Your Inner Critic: Overcoming Imposter Syndrome to Get Gutsy and Play Bigger Becky Mollenkamp ACC

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Chi Tiết Đề Thi Đh Môn Hóa Khối B Năm 2014, Giải Chi Tiết Đề Hoá Khối B 2014

Quan tri tai chinh

1. Bài giảng Quản trị tài chínhCHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNHDOANH NGHIỆPChương này giúp sinh viên nắm bắt được vai trò và mục tiêu của quản trị tài chính,các vấn đề liên quan đến thị trường tài chính của nhà quản trị tài chính.1. VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNGKINH DOANH1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp1.1.1 Khái niệm tài chính doanh nghiệpTài chính doanh nghiệp là một khâu trong hệ thống tài chính của nền kinh tế thịtrường, là một phạm trù kinh tế khách quan gắn liền với sự ra đời của nền kinh tế hàng hóa-tiền tệ, tính chất và mức độ phát triển của tài chính doanh nghiệp cũng phụ thuộc vào tínhchất và nhịp độ phát triển của nền kinh tế hàng hóa.Trong nền kinh tế thị trường, tài chính doanh nghiệp được đặc trưng bằng những nộidung chủ yếu sau đây:Một là, tài chính doanh nghiệp phản ánh những luồng chuyển dịch giá trị trong nềnkinh tế. Luồng chuyển dịch đó chính là sự vận động của các nguồn tài chính gắn liền với hoạtđộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đó là sự vận động của các nguồn tài chính đượcdiễn ra trong nội bộ doanh nghiệp để tiến hành quá trình sản xuất kinh doanh và được diễn ragiữa doanh nghiệp với ngân sách nhà nước thông qua việc nộp thuế cho Nhà nước hoặc tài trợtài chính; giữa doanh nghiệp với thị trường: thị trường hàng hoá-dịch vụ, thị trường sức laođộng, thị trường tài chính…trong việc cung ứng các yếu tố sản xuất (đầu vào) cũng như bánhàng hoá, dịch vụ (đầu ra) của quá trình sản xuất kinh doanh.Hai là, sự vận động của các nguồn tài chính doanh nghiệp không phải diễn ra mộtcách hỗn loạn mà nó được hoà nhập vào chu trình kinh tế của nền kinh tế thị trường. Đó là sựvận động chuyển hoá từ các nguồn tài chính hình thành nên các quỹ, hoặc vốn kinh doanh củadoanh nghiệp và ngược lại. Sự chuyển hoá qua lại đó được điều chỉnh bằng các quan hệ phânphối dưới hình thức giá trị nhằm tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ phục vụ cho các mục tiêusản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Từ những đặc trưng trên của tài chính doanh nghiệp, chúng ta có thể rút ra kết luận vềkhái niệm tài chính doanh nghiệp như sau:“Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các luồng chuyển dịch giá trị phán ánh sự vậnđộng và chuyển hóa các nguồn tài chính trong quá trình phân phối để tạo lập hoặc sử dụngcác quỹ tiền tệ nhằm đạt tới các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.”1.1.2. Định nghĩa quản trị tài chính doanh nghiệpQuản trị tài chính doanh nghiệp là việc lựa chọn và đưa ra các quyết định tài chính, tổchức thực hiện các quyết định đó nhằm đạt được mục tiêu hoạt động tài chính của doanhnghiệp, đó là tối đa hoá giá trị cho chủ doanh nghiệp hay là tối đa hóa lợi nhuận, không ngừnglàm tăng giá trị doanh nghiệp và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.Quản trị tài chính là một trong các chức năng cơ bản của quản trị doanh nghiệp. Chứcnăng quản trị tài chính có mối liên hệ mật thiết với các chức năng khác trong doanh nghiệpnhư: chức năng quản trị sản xuất, chức năng quản trị marketing, chức năng quản trị nguồnnhân lực.Quản trị tài chính doanh nghiệp bao gồm các hoạt động liên quan đến đầu tư, tài trợ vàquản trị tài sản theo mục tiêu chung của công ty. Vì vậy, chức năng quyết định của quản trị tàichính có thể chia thành ba nhóm: quyết định đầu tư, tài trợ và quản trị tài sản, trong đó quyếtTrang 1

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button