Bài tập mác 2 có đáp án

Năm 1999, nhà máy (A) bao gồm 400 người công nhân với vốn đầu tư chi tiêu gồm: vốn thắt chặt và cố định 10 triệu USD, vốn giữ rượu cồn 5 triệu USD ( trong những số ấy chi phí lượng chỉ chiếm 1/5). Biết rằng trong thời gian , vốn cố định xoay 1/10 vòng; vốn lưu đụng quay 2 vòng và m’= 200%.

a. Tìm lương trong những năm của một người công nhân

b. Tìm cấu trúc cơ học của nhà máy (A)

c. Tìm quý hiếm tổng thành phầm những năm.

d. Trong năm 2000, nhà máy (A) tư bạn dạng hóa 50% giá trị thặng dư với giành cho việc mua nguim, nhiên vật tư nhiều hơn thế nữa bốn lần đối với dành thuê người công nhân. Hãy tra cứu số lượng công nhân bắt đầu, hiểu được bốn phiên bản khả đổi thay dành riêng cho từng người công nhân tăng lên 300 USD ( các điều kiện khác không thay đổi.

BG: (ĐVT: USD)

Tóm tắt:

SLCN: 400

c1= 10.000.000/10 =1.000.000; TBLĐ =5 000.000

c2 = 4v => LĐ bao gồm n =2; m’=200%.

Tìm: a. Vcn ? b. cấu tạo c/v? c. W? d. những năm m1 = một nửa. C2 = 4v. tìm kiếm SLcông nhân. Vcn tăng 300

Gợi ý giải:

a. Theo đầu bài xích c2 = 4v => v = một triệu x2 =2 nghìn.000

Vcn = 2000.000/400 = 5000

b. C = c1 + c2 = 1.000.000 + 8.000.000 = 9.000.000

C = c/v = 9.000.000/2 ngàn.000 = 9/2

c. W = c+ v +m

Với m’ = 200% = > m = 200% x 2.000.000 = 4.000.000

W = 9000000 + 2000.000 + 4.000.000 = 15.000.000

d. m1 = 1/2 m => m1 = 2 ngàn.000

cùng với c2 = 4v => v = 400.000

v new = 2.400.000 . Vcn = 5000 + 300 = 5300

+ > SLcông nhân mới = 2.400.000 / 5300 ≈ 453 CN

Bài 1.1: Một XN thuê 100 công nhân cung ứng ra 12.500 thành phầm. Để cung ứng lượng sản phẩm trên cần một lượng tư bản không thay đổi là 250.000 USD và quý hiếm mức độ lao đụng của một người công nhân là 250 USD; m’= 300%.

a. Hãy tính cơ cấu tổ chức cực hiếm của một sản phẩm & hàng hóa.

b. Tính cân nặng quý hiếm thặng dư trong thời gian, hiểu được thời hạn chu đưa tứ phiên bản là 2 tháng.

c. Tính ROI với tỷ suất lợi nhuận trong năm, hiểu được Chi tiêu Thị Trường là 33 USD/SP.

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

SLCN = 100 => SLSPhường = 12500

C = 250000USD. Vcn =250 USD. m’ =300%

Tìm :

a. Cơ cấu W?

b. Mnăm ? Biết n =2 tháng

c. Pnăm và p’năm ? Biết giá cả thị phần = 33USD/SPhường

Gợi ý giải:

Giá trị cục bộ thành phầm (W). Theo CT: W= c + v +m

Ta có: c = 250000USD. vcn = 250USD.

Bạn đang xem: Bài tập mác 2 có đáp án

SLCN = 100. m’ =300% -> m = 3v

=> W= c + (vcn x slcn) + 3(vcn x slcn) =?

Giá trị một sản phẩm (w): w = W/SLSP = ?

Cơ cấu giá trị mặt hàng hóa(W): W = c/SLSPhường + v/SLSP. + m/SLSP

b. M năm = m.n =?

c. Phường năm = DT - CP

P’năm = p/k x100% = ?

Bài 2:

Trong moät xí nghieäp saûn xuaát, ngân sách TBcông nhân laø 500.000 VND. Caáu taïo höõu cô c/v = 9/1. TBBB hao moøn daàn trong một chu kyø saûn xuaát laø 1 naêm. TBKB tảo 1 naêm 12 voøng, moãi voøng taïo ra 100.000 VND giaù trò thaëng dö.

Haõy xaùc ñònh khoái löôïng m vaø m’ haøng naêm?

Gợi ý giải:

Löôïng giaù trò thaëng dö taïo ra trong một naêm laø:

100.000USD x 12 = 1.200.000VND

Löôïng tö baûn khaû bieán laø:

500.000USD : 10 = 50.000VND

Tyû suaát giaù trò thaëng dö haøng naêm laø:

*
*

*

Baøi 3:

Haõy xaùc ñònh toác ñoä chu chuyeån cuûa tö baûn trong nhaø maùy sôïi, vôùi caùc ngân sách tö baûn nhö sau:

Tö baûn öùng tröôùc 3,5 trieäu VND, vào ñoù tö baûn coá ñònh 2.5 trieäu USD, tö baûn khaû bieán 200.000 VND. Tö baûn coá ñònh hao moøn mức độ vừa phải trong 12,5 naêm, nguyeân nhieân vaät lieäu 2 thaùng sở hữu 1 laàn, tö baûn khaû bieán tảo 1 naêm 10 laàn.

Baøi 3:

Tóm tăt:

Giải:

Tö baûn coá ñònh hao moøn vừa phải trong 1 naêm laø:

2,5 trieäu : 12,5 naêm = 0,2 (trieäu VND/naêm)

Löôïng tö baûn khaû bieán chu chuyeån trong một naêm laø:

0,2 trieäu x 10 = 2 (trieäu VND)

Löôïng giaù trò nguyeân, nhieân vaät lieäu chu chuyeån trong 1 naêm laø:

(3,5 – 2,5 – 0,2 ) x 12/2 = 4.8 triệu VND

Löôïng tö baûn chu chuyeån trong một naêm laø:

0,2 + 2 + 4,8 = 7 (trieäu VND)

Toác ñoä chu chuyeån tầm thường cuûa tö baûn laø:

7 trieäu : 3,5 trieäu = 2 vòng/naêm

Traû lôøi: 2 vòng/naêm

Bài 4:

Một xí nghiệp gồm lượng tư bạn dạng đầu tư trong những chu kỳ luân hồi tiếp tế là 5 triệu USD, cấu tạo cơ học là 3/2 và con số người công nhân là một.000 fan.

a. Tìm bốn bạn dạng khả trở thành cùng chi phí công của từng công nhân vào chu kỳ tiếp tế

b. Giả sử vào chu kỳ sản xuất tiếp theo, lượng bốn bạn dạng chi tiêu là 12 triệu USD với kết cấu cơ học của bốn bản là 5/1. Tìm tứ bản khả trở thành new.

c. Tìm lượng TB chi tiêu thêm, hiểu được trong những TB tăng thêm, tất cả 3 triệu USD là vay mượn bank

d. Cho biết số lượng công nhân sẽ tiến hành áp dụng trong chu kỳ luân hồi sau, nếu như tiền công bình quân cho mỗi người công nhân tăng lên 500 USD.

e. Gỉa sử không xét chi phí tiêu thú thành phầm. Hãy tính p’ trong chu kỳ trước cùng sau , hiểu được m’ luôn ở tại mức 1một nửa.

BG: (ĐVT: USD)

Tóm tắt:

K =5000000; c/v = 3/2; SLCN = 1000

Tìm: a. V và v? b. Kbắt đầu = 12 000000; c/v = 5/1. Tìm Vmới? c. tìm kiếm Kft, biết vay NH = 3000000. d. Tìm SLcông nhân =? Nếu Vbắt đầu = v + 500.

e. Tìm p’ hiểu được m’ = 150%.

Gợi ý giải:

a. Theo đầu bài bác ta gồm K = 5000000. c/v = 3/2 => c = 3/2 x v

Ta gồm 3/2v + v = 5000000 => v = 5000000/2,5 = 2000000

v = 2000000; SLcông nhân = 1000 => v = v/SLcông nhân = 2000000/1000 = 2000

b. Theo đầu bài Knew = 12 nghìn.000; c/v = 5/1

=> v = 5v 6v = 12.000.000 => vmới = 2.000.000

c. Kbắt đầu = 12 000.000 Trong số đó Kbđ = 5.000.000. Vay NH = 3.000.000

Kft = 12.000.000 – (5.000.000 + 3.000.000) = 4.000.000

d. Vbắt đầu = v cũ + 500 = 2000 + 500 = 2500

SLcông nhân = V/vnew = 2000.000/2500 = 800công nhân

e. m’ = 11/2 => m = v.m’ = 3000

M bđ = 3.000x1.000 =3.000.000

P’ = 3.000.000 / 5.000.000 x100 = 60%

m’ = 11/2 => m =v.m’ = 2500 x 11/2 = 3750

Msau = 3.750 x 800 = 3.000.000

P’ = 3.000.000/12.000.000x100 = 25%

Những bài tập 5:

Một nhà máy bốn phiên bản đầu tư chi tiêu trăng tròn.000 USD nhằm cấp dưỡng ra 800 thành phầm, cấu tạo cơ học của tứ phiên bản là 3/2 cùng tỷ suất cực hiếm thặng dư là 200%.

a. Tính cơ cấu tổ chức quý hiếm của quá trình chế tạo trước tiên cùng cơ cấu quý hiếm của một sản phẩm?

b. Nếu Tỷ Lệ tích điểm cùng tiêu dùng là 5 : 3, tính tổ chức cơ cấu cực hiếm của quy trình cung cấp máy nhì cùng số số lượng hàng hóa được tiếp tế ra?

c. Nếu Xác Suất tích lũy với tiêu dùng là 5 : 1, tính cơ cấu tổ chức cực hiếm của quy trình thêm vào đồ vật tía cùng số lượng hàng hóa được chế tạo ra?

d. Nếu Tỷ Lệ tích trữ với chi tiêu và sử dụng là 3 : 1, tính tổ chức cơ cấu quý giá của quá trình cấp dưỡng máy tứ với số lượng hàng hóa được cấp dưỡng ra?

e. Tính lợi tức đầu tư với tỷ suất lợi tức đầu tư của xí nghiệp trong tứ quá trình sản xuất trên, biết rằng Chi phí Thị Phần là 50 USD/SP?

Bài giải

TT: K = 20.000USD; SP.. = 800; c/v = 3/2; m’ = 200%

Tính tổ chức cơ cấu W SX đầu tiên với tổ chức cơ cấu w 1 SP

Theo đầu bài: 3v + 2v = 20.000 => v =4.000

= > W = 12.000C + 8.000V + 16.000M

Cơ cấu w 1 mặt hàng = tổ chức cơ cấu W/SLSP

=> w = 15c + 10v + 20m

b. Nếu TL : TD là 5 : 3 tính cơ cấu W năm 2 với SLSP?

với 16.000m ->TL = 10.000 : TD = 6.000 cùng với c/v = 3/2

=> W năm 2 = 18.000C + 12.000V + 24.000M

SPhường = W/w = 54.000/ 45 = 1.200 SP

c. Nếu TL : TD là 5 : 1 tính cơ cấu W năm 3 cùng SLSP?

Với 24.000M -> TL20.000 : TD 4.000 cùng với c/v = 3/2

W năm 3 = 30.000C + đôi mươi.000V + 40.000M

SPhường = W/w = 90.000/45 = 2000SP

Nếu TL : TD là 3 : 1 tính tổ chức cơ cấu W năm 4 và SLSP?

Với 40.000M -> TL30.000 : TD 10.000 cùng với c/v = 3/2

W năm 4 = 48.000C + 32.000V + 64.000M

SP.. = W/w = 144.000/45 = 3200SP

e. Tìm Phường cùng P’ biết GCTT = 50 USD/SP?

Giá trị SLSP cả 4 quá trình phân phối = 7200

Doanh thu của XN = 7200 x 50 = 360.000USD

P.. Doanh Nghiệp = 360.000 – 180000 = 180 000 USD

P’ = 180.000/đôi mươi.000 x100% = 900%

Bài 6:

Trong quý I/2010, XN chi tiêu ra một lượng tứ bản là 900 nghìn USD, trong các số đó tứ liệu cấp dưỡng chiếm 780 ngàn USD, số người công nhân có tác dụng thuê là 400 tín đồ.

a. Hãy xác minh lượng quý giá mới nhưng một công nhân có thể tạo ra ví như hiểu được m" = 200%.

b. Tính cơ cấu tổ chức cực hiếm của một thành phầm, biết rằng số lượng hàng hóa là 10.000 sản phẩm.

Bài giải :

TT: K = 900.000USD ; c = 780.000USD ; CN = 400

wSPhường với m’ = 200%

Tính tổ chức cơ cấu w; SLSP. = 10.000SP

Gợi ý giải:

a. Theo đầu bài 780.000c + v = 900. 000 => v = 120.000 với m’ = 200% = > m = 240.000 : Giá trị new = 120.000v + 240.000m

Lương quý giá mới một CN tạo thành là: 360.000/ 400 = 900USD

b, W = C+ V + M => nạm số W = 780.000C + 1đôi mươi.000V + 240.000M

Cơ cấu w của một SP ; biết SLSPhường. = 10.000Sp => w = (C + V + M)/!0.000

=> w= 78c + 12v + 24m

Bài 1: Một XN thuê 100 công nhân cung cấp ra 12.500 sản phẩm. Để tiếp tế số lượng sản phẩm trên nên một lượng tứ bạn dạng bất biến là 250.000 USD với cực hiếm sức lao hễ của 1 công nhân là 250 USD; m’= 300%.

a. Hãy tính cơ cấu tổ chức cực hiếm của một hàng hóa.

b. Tính trọng lượng giá trị thặng dư trong năm, hiểu được thời hạn chu gửi bốn bạn dạng là 2 mon.

c. Tính lợi tức đầu tư và tỷ suất lợi tức đầu tư trong năm, biết rằng Ngân sách thị phần là 33 USD/SPhường.

Đáp án: W = 20c + 2v + 6m; MNăm = 450.000 USD; PNăm =825.000 USD; P’Năm = 300%.

Xem thêm: Captcha - Tử Vi 2018 Tuổi Tuất (Nhâm Tuất)

Bài 2: Trong quý I/2010, XN đầu tư ra một lượng bốn bạn dạng là 900 nghìn USD, trong các số ấy tứ liệu sản xuất chỉ chiếm 780 nghìn USD, số công nhân làm thuê là 400 fan.

a. Hãy khẳng định lượng giá trị bắt đầu mà lại một công nhân hoàn toàn có thể tạo ra nếu như hiểu được m" = 200%.

b. Tính cơ cấu tổ chức cực hiếm của một sản phẩm, biết rằng số lượng hàng hóa là 10.000 sản phẩm.

c. Tính ROI cùng tỷ suất lợi nhuận trong quý I/2010 của XN, biết rằng giá cả Thị Phần là 1trăng tròn USD/SP.

Đáp án: 900 USD; W = 78c + 12v + 24m; PQuý = 300.000 USD cùng P’Quý = 33%.

Bài 4: Một xí nghiệp bốn bản thực hiện một technology cùng với hiệu suất 10.000 thành phầm vào một mon cùng thời hạn chu gửi của tư bản là 4 tháng.

Xem thêm: Tử Vi Tuổi Giáp Thìn 1964 Nữ Mạng, Xem Tử Vi Trọn Đời Sinh Năm 1964 Nữ Mạng

a. Tính số tứ bản lưu giữ rượu cồn cần thiết nhằm quản lý và vận hành công nghệ bên trên, biết rằng chi phí tứ bản lưu lại cồn trên từng sản phẩm là 100 USD.

b. Tính khối lượng quý giá thặng dư trong những năm của nhà máy sản xuất, biết rằng quý hiếm của một sản phẩm & hàng hóa là 180 USD, cấu tạo cơ học của tứ bạn dạng là 6/4 với tỷ suất cực hiếm thặng dư là 200%.

c. Giả sử Chi phí Thị Trường là 200 USD/thành phầm, tính ROI cùng tỷ suất ROI trong thời gian của xí nghiệp sản xuất.


Chuyên mục: Tin Tức