Bai tap tieng anh lop 6 unit 10 violet

1. What would you lượt thích khổng lồ be in the future?2. I’d lượt thích to be an architect.3. Why would you like lớn be an architect?4. Because I’d lượt thích to thiết kế houses.

Bạn đang xem: Bai tap tieng anh lop 6 unit 10 violet

Key

1. What would you lượt thích to be in the future? 

2. I’d like khổng lồ be an architect. 

3. Why would you like khổng lồ be an architect? 

4. Because I’d lượt thích to lớn design houses. 

Bài 2. Read và complete. Then say the sentences aloud.

(Đọc với kết thúc. Sau đó gọi to những câu này)

why future fields farmer look after work

1. A: What would he like to lớn be in the _______ ?B: He’d lượt thích to be a________ .2. A: Where would he lượt thích to________ ?B: He’d like to lớn work in the _________3. A:________ would he like to be a farmer?

B: Because he’d lượt thích lớn ________farm animals.

Key

1. Future, farmer

2. Work, fields

3. Why, look after

B. VOCABULARY (Từ vựng)

Bài 1. Do the puzzle. (Giải đố)

Key

Bài 2. Complete the sentences with the words in B1. Use the correct forms of the words.

(Hoàn thành những câu sau cùng với đầy đủ từ bỏ làm việc B1. Sử dụng dạng đúng của từ)

1. _________teach pupils at schools.

2. ________look after patients in hospitals.

3. ________kiến thiết houses and buildings.

4. ________work in the fields.

5. ________work in factories.

6. ________fly planes.

Key

1. Teachers

2. Doctors

3. Architects

4. Farmers

5. Workers

6. Pilots

C. SENTENCE PATTERNS (Mẫu câu)

Bài 1. Read và match. (Đọc và nối)

Key

1. c

2. a

3. d

4. b

Bài 2. Read and complete. (Đọc và trả thành)

1. I’d like khổng lồ be an architect because I’d like to___________2. Nga would like to lớn be a farmer because she’d lượt thích to____________3. Linh would like khổng lồ be a nurse_________ she’d like lớn look after patients.4. We’d like to be_________ because we’d lượt thích to fly planes.

5. They’d like to lớn be ________because they’d lượt thích lớn teach young pupils.

Xem thêm: Bói Bài Tarot Tình Yêu 4 Lá, Trải Bài 4 Lá Chuyện Tình Yêu

Key

1. Design houses and buildings

2. Look after farm animals/ grow vegetables/ work in the open air.

3. Because

4. Pilots

5. Teachers

D. SPEAKING (Nói)

Bài 1. Read and reply. (Đọc và trả lời)

Answers vary

Bài 2. Ask and answer the questions above sầu.

(Hỏi và trả lời mọi câu hỏi trên)

Answers vary

E. READING (Đọc)

Bài 1. Read và complete. (Đọc cùng hoàn thành)

Why like who where what farmer

Linda: (1) ______would you lượt thích lớn be in the future?

Nam: I’d lượt thích to lớn be a (2) ________.

Linda: (3) _______would you lượt thích lớn have sầu that job?

Nam: Because I’d (4) ________to lớn look after farm abimals & work in the open air.

Linda: (5)_______would you lượt thích to lớn work?

Nam: On a farm in the mountains.

Linda(6)________would you like khổng lồ work with?

Nam: With other farmers và engineers.

Key

1. What 2. farmer 3. Why 4. like 5. Where 6. Who

Bài 2. Read và complete the table.

(Đọc cùng xong bảng)

Key

F. WRITING (Viết)

Bài 1. Put the words in order khổng lồ make sentences.

(Sắp xếp những tự để sản xuất thành câu)

1. Like / would / future / the / you / to / what / be / in____________________________________________?

2. Would / where / like / you / work / to

____________________________________________?

3. A / to / would / why / lượt thích / nurse / be / you

____________________________________________?

4. You / be / lượt thích / a / would / footballer / to

____________________________________________?

5. With / lượt thích / you / would / work / who / to

____________________________________________?

Key

1. What would you lượt thích lớn be in the future?

2. Where would you like to work?

3. Why would you lượt thích to be a nurse?

4. Why would you like lớn be a footballer?

5. Who would you lượt thích khổng lồ work with?

Bài 2. Write about you. (Viết về bạn)

1. What would you like to lớn be in the future?2. Where would you like khổng lồ work?3. Who would you like khổng lồ work with?4. What would you lượt thích to vì chưng in your không tính phí time?

Key

1. I would lượt thích to lớn be a nurse.

2. I would lượt thích to lớn work in a hospital.

3. I would to work with other nurses & doctors.

Xem thêm: Tử Vi Tuổi Bính Tý 1996 Nữ Mạng Năm 2021, Tử Vi Tuổi Bính Tý 1996

4. I would lượt thích khổng lồ travel.


Chuyên mục: Thư Viện Đề Thi