Hỏi Đáp

Xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay – EVN

Bài thu hoạch xây dựng đảng về đạo đức

Vấn đề đạo đức trong công tác xây dựng đảng là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của công tác xây dựng đảng hiện nay. Thành bại hoàn toàn nằm ở cán bộ. Việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng là sự kết tinh của “thuật” và “bí quyết” dùng người hay – bí quyết thành công của sự nghiệp cách mạng. p>

Năm 2021, cả nước triệu tập Đại hội lần thứ xiii trong bối cảnh đại dịch covid-19. Công tác xây dựng Đảng luôn được các kỳ đại hội đảng trước đặt lên hàng đầu, chúng ta có thể thấy rõ chủ đề của Đại hội XIII được xây dựng xoay quanh năm yếu tố là đảng, dân tộc, đổi mới, bảo vệ Tổ quốc và mục tiêu đấu tranh. .

Cụ thể, thứ nhất là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, tăng cường xây dựng chính quyền trong sạch, liêm chính; Không ngừng phát triển. Ba là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Bốn là, phấn đấu đến năm 2030 nước ta trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao và nước ta phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.

Bác Hồ trở lại Trung Quốc thăm cán bộ công nhân ngành điện năm 1954-ảnh tư liệu

Một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội lần thứ XIII đề cập đến Xây dựng Đảng: tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng chính quyền trong sạch. Xây dựng hệ thống chính trị và tổ chức bộ máy tinh gọn, thông suốt, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược có bằng cấp tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đạo đức hiểu theo nghĩa rộng nhất là một loại ý thức xã hội, bao gồm các nguyên tắc, chuẩn mực và định hướng giá trị được xã hội thừa nhận, có chức năng chi phối, điều chỉnh hành vi, ứng xử của con người và của toàn xã hội. Đối với mỗi cá nhân, hành vi đạo đức là tự nguyện, chủ yếu xuất phát từ nhu cầu bên trong, đồng thời chịu sự tác động của dư luận xã hội và sự soi xét của những người xung quanh.

Ý thức đạo đức là toàn bộ những quan niệm đạo đức như thiện, ác, thiện, ác, lương tâm, trách nhiệm, hạnh phúc, công bằng…; những quy tắc đánh giá, điều chỉnh hành vi, cách ứng xử giữa cá nhân với xã hội, giữa các cá nhân với nhau.

Hành vi đạo đức là sự biểu hiện của ý thức đạo đức được con người nhận thức và lựa chọn trong hành vi thực tiễn. Nó thể hiện ở mối quan hệ giữa con người với con người, con người với tự nhiên, con người với sự vật, con người với xã hội, giữa con người với con người theo các phạm trù lương tâm, trách nhiệm, nghĩa vụ, bổn phận, quyền lợi…

Do hành vi đạo đức bắt nguồn từ nhận thức đạo đức nên xu hướng đạo đức tỷ lệ thuận với trình độ học vấn và nhận thức của mỗi cá nhân. Nhưng không phải cứ người có học vấn cao thì người đó mới có văn hóa, đạo đức cao và ngược lại, bởi giữa nhận thức đạo đức và hành vi, nhận thức và hành động đạo đức của mỗi người còn có những khác biệt và khoảng cách. Về cơ bản, ở mỗi con người, ý thức đạo đức và hành vi đạo đức thống nhất với nhau. Tuy nhiên, do hoạt động xã hội của con người còn phụ thuộc nhiều vào các mối quan hệ lợi ích, nhất là trong thời kỳ quá độ, có nhiều tình trạng giữa hành vi đạo đức và nhận thức đạo đức có sự khác biệt, quan niệm đạo đức là đúng nhưng hành vi đạo đức vẫn là sai. .

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức: Hồ Chí Minh đưa ra ba nguyên tắc cơ bản để xây dựng đạo đức xã hội mới.

Một là làm những gì bạn nói và làm những gì bạn nói. Lời nói và việc làm bộc lộ bản chất và nhân cách của một người. Nói và làm trước là một ví dụ tuyệt vời. Cấp trên làm gương cho đàn em, cha mẹ làm gương cho con cái, anh chị em làm gương mẫu cho con cái, ông bà làm mẫu mực cho con cái, lãnh đạo làm gương mẫu cho cán bộ, công nhân viên… là phương pháp đạo đức phổ biến và hiệu quả nhất. giáo dục. Đảng viên phải làm gương trước quần chúng. Người nói: “Trước quần chúng, hoặc là ta dán chữ cộng sản lên trán, hoặc là quần chúng yêu ta, quần chúng chỉ yêu người có tư cách đạo đức cao, muốn hướng dẫn quần chúng thì phải làm tiêu chuẩn cho người khác”. để bắt chước.”

2.Đồng xây dựng và chống cộng đồng: Nền tảng đạo đức, tinh thần của việc xây dựng một xã hội mới, bên cạnh việc trau dồi những phẩm chất tốt đẹp, cũng cần phải chống lại những lời nói trái đạo đức, sai trái. Họ là tàn dư của một xã hội cũ, là sản phẩm của tác động tiêu cực của các điều kiện kinh tế và xã hội trong thời kỳ chuyển đổi… được hình thành đồng thời với hành vi chống đối xã hội. Nếu bạn muốn xây dựng, bạn phải chiến đấu với kiến ​​trúc có mục đích. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải chống chủ nghĩa cá nhân. Xây dựng đạo đức mới trước hết phải thông qua giáo dục, từ gia đình đến nhà trường, từ tập thể đến toàn xã hội. Những phẩm chất chung nhất phải được cụ thể hóa dưới dạng các giai cấp và đối tượng. Hồ Chí Minh đã cụ thể hóa những phẩm chất đạo đức cơ bản cho mọi giai cấp, tầng lớp, lứa tuổi và mọi thành phần xã hội.

Trong giáo dục, điều quan trọng là phải khơi dậy trong con người những quan niệm đạo đức lành mạnh, làm cho mọi người có ý thức và tự giác thực hành những quan niệm đó. Trong đấu tranh chống tiêu cực, lạc hậu, trước hết phải chống chủ nghĩa cá nhân, phát hiện sớm và quan tâm phòng, chống. Trong xây dựng và kháng chiến, phải phát huy cao độ vai trò của dư luận xã hội, tiến hành các phong trào quần chúng sâu rộng, phát huy điểm mạnh, tránh điểm yếu. Người phát động cuộc thi đua “Ba xây, ba chống”, viết sách “Người tốt việc tốt”, tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống.

Thứ ba, phải tự tu dưỡng: Hồ Chí Minh nhắc lại đạo đức cách mạng phải được thực hiện thông qua đấu tranh và rèn luyện. Tác giả viết: “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời rơi xuống. Nó được phát triển và củng cố thông qua đấu tranh và rèn luyện hàng ngày. Cũng như ngọc trai càng mài càng sáng, vàng càng sáng”.

Ai đã dạy: “Một người, một bên, mỗi người, ngày hôm qua thật tuyệt vời và hấp dẫn, tôi không biết hôm nay và ngày mai tôi có được mọi người yêu mến và khen ngợi hay không, nếu tâm tôi không còn trong sáng, nếu tôi rơi vào chủ nghĩa cá nhân”. Tu thân rất quan trọng. Chắc chắn là con người, đã là con người thì ai cũng có cái hay, cái dở, cái dở, cái tốt, ai cũng có cái hay và cái dở. Điều quan trọng là dám nhìn thẳng vào chính mình và không lừa dối chính mình. Thấy rõ cái hay, cái tốt thì phát huy cái tốt, thấy rõ cái xấu, cái dở, cái ác để khắc phục. Đạo đức phải được thực hành trong mọi thực hành, trong đời tư cũng như trong cộng đồng, trong mọi mối quan hệ của chúng ta.

Xem Thêm : ”BÀI VIẾT CHUYÊN ĐỀ VĂN HỌC DÂN GIAN” – chuyên đề: truyện

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức của Đảng

Xây dựng đảng là một đức tính, trước hết phải kiên định mục tiêu, lý tưởng của đảng, của cách mạng, hy sinh phấn đấu vì mục tiêu cao cả của đảng. Đảng ta không có lợi ích nào khác, chỉ có lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc và lợi ích nhân dân. Đảng phấn đấu không ngừng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết nhất trí, ra sức xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”. Đạo đức cao nhất của đảng là hy sinh và chiến đấu vì mục tiêu cao cả này.

Xây dựng đạo đức của Đảng phải theo nguyên tắc đạo đức và thực hành đi đôi với chống, nêu gương và phải tu dưỡng đạo đức suốt đời để thực hiện lời Bác dạy. “Có đạo đức, bài trừ chủ nghĩa cá nhân”.

Trước bối cảnh và yêu cầu của thực tiễn cách mạng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đại bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay, nhiệm vụ xây dựng phong cách đảng viên càng trở nên quan trọng, trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. những vấn đề cần giải quyết gấp. công tác xây dựng Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Trung Quốc yêu cầu: “Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng đảng, trọng tâm là tiếp tục kiên định thực hiện bốn nghị quyết lớn”; đồng thời, “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và nội tâm.

Ngay từ những khóa huấn luyện chính trị đầu tiên được tổ chức từ năm 1925 đến năm 1927 để ươm mầm những “hạt giống đỏ” của cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đã ưu tiên giảng dạy về đạo làm người. Cuộc cách mạng. 23 tiêu chí đánh giá tư cách người cách mạng được thể hiện thông qua 3 mối quan hệ với mình và với người, là những chuẩn mực đạo đức cơ bản của người cán bộ cách mạng, đó là: Cần, kiệm. Yên tĩnh mà không riêng tư. Cả hai bên đều quyết tâm sửa mình…kiên nhẫn (siêng năng)…công và tư. Không tò mò về danh phận, không kiêu ngạo. Nói là phải làm. Giữ cho tâm trí của bạn ổn định. Hy sinh…tha thứ…hãy dũng cảm. Gửi đến nhóm…

Trong “Sửa chữa lối làm việc” (1947), một tác phẩm có giá trị tư vấn về công tác xây dựng đảng trong điều kiện đảng cầm quyền, Hồ Chí Minh đặt tên cho phần thứ ba là tư cách của đảng và đạo đức cách mạng. Thứ nhất là 12 điều về tư cách của một đảng chân chính cách mạng, mà chủ yếu là ở lĩnh vực đạo đức, tiêu chí thứ nhất ghi rõ: “Đảng không phải là một tổ chức làm công tác bồi dưỡng cán bộ, nhân tài… phải hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc, nước nhà phồn vinh, đồng bào hạnh phúc.

Đồng thời, trong phần thứ ba của tác phẩm, Hồ Chí Minh cũng làm rõ danh tính của những người cán bộ, đảng viên chân chính, Người chỉ rõ: “Đảng viên và cán bộ tốt muốn làm cách mạng thì phải thật thà, không có gì là không. khó khăn. Điều này hoàn toàn Từ trái tim của tôi. Tôi chỉ biết trong thâm tâm rằng vì đảng, vì nước, vì dân thì sẽ đi đến nơi công bằng và công bằng. Nếu chúng ta ngay thẳng và không thiên vị, những khuyết điểm của chúng ta sẽ ít dần đi, nhưng lợi ích bên dưới sẽ nhiều hơn. Càng ngày càng nhiều. Tóm lại, có năm điều thiện: nhân, nghĩa, trí, dũng, và tín.”

Trong “Đạo đức cách mạng” (1958), tác phẩm chứa đựng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng nói chung và đạo đức xây dựng Đảng nói riêng, Người khẳng định: “Nói cho cùng, đạo đức cách mạng là: suốt đời kiên quyết phục vụ Đảng chiến đấu, đấu tranh cho cách mạng, đây mới là điều quan trọng nhất.”

Trong di chúc, trước khi qua đời, Hồ Chí Minh đã nhắc nhở toàn đảng, toàn dân những việc cần làm: “Đảng ta là đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và mỗi cán bộ phải thật sự cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính. Đảng trong sạch mới xứng đáng là người lãnh đạo, người công bộc trung thành của nhân dân.”

Giải pháp xây dựng Đảng có đạo đức

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong thời đại công nghệ số, việc ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý cán bộ, đảng viên là điều rất tốt.

Một là, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là “sự tự diễn biến” của tổ chức đảng, chính quyền các cấp, tổ chức chính trị – xã hội của địa phương, đơn vị trên phương diện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện, kiên trì chống tham nhũng “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sản phẩm của tư tưởng truyền thống quý báu của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, đặc biệt kết hợp với tư tưởng tiên phong, tiên tiến nhất của chủ nghĩa Mác – Lênin lúc bấy giờ. Tư tưởng Hồ Chí Minh ra đời trong quá trình hoạt động cách mạng lâu dài, vô cùng phong phú, có tính tổng kết kinh nghiệm sâu sắc và sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo vào thực tiễn cách mạng Việt Nam của Hồ Chí Minh. Trở thành cơ sở tư tưởng, hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. cách mạng Việt Nam.

Tư tưởng đạo đức và hành vi đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức đầy đủ nhất, tiêu biểu nhất, trong sáng nhất của người Việt Nam. Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là lúc thực hiện những chuẩn mực đạo đức truyền thống quý báu của dân tộc, những chuẩn mực đạo đức cộng sản và những chuẩn mực đạo đức nhân đạo, nhân đạo tiên tiến nhất.

Ngày 15/5/2016, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Chỉ thị 05-ct/TW “Về việc vận động học tập, triển khai thực hiện”. về phong cách, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” Chỉ thị số 05-ct/tw. Chỉ thị xác định đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, trung thực về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, bản lĩnh, nhất là Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu.

Mục tiêu đặt ra là làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của con người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì hạnh phúc của dân, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Giải pháp cho nguy cơ “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của cán bộ là dùng công nghệ để quản lý thông tin đảng viên chứ không phải văn bản lạc hậu như hiện nay. Công nghệ lưu trữ chuỗi khối là công nghệ giúp cập nhật dữ liệu đảng viên theo thời gian thực. Những dữ liệu này tạo thành một chuỗi khối, minh bạch và không thể bị giả mạo, giúp việc quản lý tệp đảng viên trở nên an toàn và đáng tin cậy. Các chuỗi khối được thiết kế để chống lại sự thay đổi dữ liệu: một khi dữ liệu được mạng chấp nhận, nó sẽ không thể thay đổi được. Khi cần thiết, mọi thông tin về đảng viên đó có thể được truy xuất một cách dễ dàng và đáng tin cậy.

Xem Thêm : Thực dụng là gì? Thế nào là người theo chủ nghĩa thực dụng?

2.Kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, “nói đâu làm đấy”.

“Lấy phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, khó khăn, phức tạp và lâu dài; Người phụ trách. Lấy tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí làm yêu cầu, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nghiêm túc điều tra, xử lý xử lý tham nhũng, lãng phí, bao che, đồng lõa, xúi giục tham nhũng, lãng phí, cản trở, cản trở cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Chống tham nhũng, xây dựng chính quyền trong sạch cần cấp bách tích cực ứng dụng công nghệ Internet vào hoạt động hành chính quốc gia hiện nay. Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho ý kiến ​​về xây dựng cấu trúc tổng thể CPĐT 2018-2025. Chúng ta cần xây dựng một hệ thống thông tin cơ bản. Chúng ta đã bắt đầu tin học hóa các dữ liệu hành chính quan trọng như đăng ký hộ khẩu, đăng ký xe, nhà đất, v.v… Chúng ta cần mở rộng việc số hóa nhiều dịch vụ của chính phủ hơn nữa sang nhiều lĩnh vực khác.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần xây dựng mạng thông tin tốc độ cao bằng việc đẩy mạnh nâng cấp mạng di động lên mạng 5G. Đây được coi là chìa khóa để chúng ta bước vào thế giới Internet vạn vật (IoT). Các cơ quan chính phủ đã bắt đầu phát triển các dịch vụ chính phủ điện tử dựa trên Internet. Việt Nam cần xây dựng cơ sở hạ tầng toàn quốc để mở rộng chính phủ điện tử cả về số lượng và chất lượng.

Ba là, xây dựng và thực hiện tốt nội quy, quy chế, nêu gương trong việc tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chính quyền về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách. Phong cách.

Làm gương là phương pháp cơ bản của giáo dục đạo đức lối sống. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Muốn động viên mọi người, trước hết phải nêu gương”16. Thực hiện chỉ thị số 03-ct/tw của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nhiệm kỳ của Tập Cận Bình và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay ”, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 101-qĐ/tw về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp.

Quy định số 101-qĐ/tw yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tích cực học tập và thi đua làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ phải làm gương trước. Nội dung thể hiện gồm 7 mặt: Tư tưởng chính trị; về đạo đức, lối sống, tác phong; về tự phê bình và phê bình; về quan hệ với nhân dân; về trách nhiệm công việc; về ý thức tổ chức, kỷ luật và đoàn kết nội bộ. Tận tụy thực hiện các yêu cầu, thể hiện đúng nội dung Quy định số 101-qđ/tw là biện pháp quan trọng để xây dựng chính quyền trong sạch, liêm chính hiện nay.

Hàng loạt quy định về trách nhiệm nêu gương của đảng viên, dự báo thế nào về nguy cơ “tự diễn biến, tự chuyển hóa” về nhân cách, tư tưởng, hoài bão của đảng viên. Hãy xem chúng giống nhau như thế nào qua mạng xã hội. Ở Việt Nam hiện nay nên phát triển mạng xã hội trí tuệ nhân tạo dành riêng cho người Việt Nam, ghi lại hoạt động của tất cả các đảng viên, mọi ý kiến, tâm tư của đảng viên đó sẽ được ghi lại. lần nữa. Căn cứ vào những số liệu sơ bộ này, cơ quan quản lý đảng viên có thể dự đoán diễn biến tâm lý của đảng viên.

Chúng ta cần phát triển một mạng xã hội thông minh ngang bằng hoặc tốt hơn mạng xã hội facebook hiện nay. Chúng ta đều biết mạng xã hội facebook ngày nay nắm giữ rất nhiều thông tin cá nhân của chúng ta. Hàng ngày chúng ta tương tác với những thông tin trên, facebook đều ghi lại. Bây giờ những gì được gửi đến cho chúng ta trên facebook là những tin rao vặt hoặc gợi ý thông tin gợi ý vì facebook có công nghệ trí tuệ nhân tạo cực kỳ thông minh. Nó hiểu những gì chúng ta nghĩ, những gì chúng ta thích và hiển thị nhu cầu của chúng ta cho phù hợp.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xác định rằng các vấn đề an ninh quốc gia cần được hiểu toàn diện hơn, rộng hơn và sâu hơn, không chỉ bao gồm các vấn đề an ninh chính trị và quân sự truyền thống, mà cả các vấn đề an ninh phi truyền thống, như: an ninh mạng; khủng bố, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; an ninh tài chính – tiền tệ; an ninh năng lượng; an ninh lương thực;

Trở lại đề xuất mạng xã hội Việt Nam, khi đảng viên tương tác trên đó, chúng ta hoàn toàn có thể thấy trước nguy cơ “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của đảng. Từ đó, tiến hành các bước nhanh nhất có thể để giải quyết các vấn đề liên quan đến đảng viên, làm thế nào để chấn chỉnh ngay đảng viên đó hoặc làm thế nào để điều tra, theo dõi đảng viên.

Các poster tuyên truyền của bộ y tế về phòng chống dịch covid-19 được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, tốc độ chia sẻ thông tin rất nhanh

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh covid-19, đặc biệt là đợt bùng phát năm 2021 ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động, điều này tác động rất lớn đến cách thức tiếp nhận và truyền đạt thông tin. Nhiều công nhân sống trong cảnh phong tỏa, cách ly y tế, nhiều công nhân làm việc ba nơi theo sự sắp xếp của doanh nghiệp, khó nắm bắt tư tưởng của tổ chức công đoàn, khó tổ chức tuyên truyền.

Ngoài ra, khoa học công nghệ luôn thay đổi từng ngày khiến thói quen tiếp nhận thông tin của con người cũng không ngừng thay đổi. Trong bối cảnh đó, truyền thông qua mạng xã hội đã có sự phát triển mạnh mẽ giữa người lao động và công đoàn, thể hiện rõ vai trò kết nối công nhân, người lao động và công đoàn. Để tiếp tục hiệu quả công tác tuyên truyền qua mạng xã hội trong mùa dịch covid-19, chúng tôi đã chú trọng xây dựng nội dung thông tin, quảng bá nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Theo đó, nội dung truyền thông phục vụ lợi ích chung của toàn thể công nhân viên chức và phù hợp với mọi người, tập trung vào việc phổ biến, hướng dẫn người sử dụng lao động các biện pháp cần thiết để giữ an toàn cho người lao động và doanh nghiệp; những việc người lao động cần làm để bảo vệ chính mình và gia đình. các gia đình bị ảnh hưởng bởi diễn biến phức tạp của dịch covid-19. Vì vậy, đối với đảng viên, cần làm rõ công tác tuyên truyền và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh là chủ yếu, đồng thời cũng là người làm công tác tuyên truyền.

Kết luận: Đầu tư vào công nghệ luôn là sự lựa chọn đúng đắn của các nhà quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực của đời sống, trong đó có công tác xây dựng đảng. . Hãy học từ những điều đơn giản và biết cách ứng dụng công nghệ để làm nên điều lớn lao.

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button