Hỏi Đáp

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân đảng viên năm 2023 [Mới] – Luật Trí Nam

Bản kiểm điểm đảng viên

Các mẫu đánh giá cá nhân phổ biến

Tải xuống: Mẫu đánh giá cá nhân

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…, ngày…tháng…năm 20…

Đánh giá cá nhân

20 năm…

Kính gửi:…

Tên tôi là:…

Ngày sinh:

Vị trí:

Đơn vị công tác:

Bây giờ hãy viết bản tự đánh giá và đánh giá công việc của bạn trong năm qua như sau:

1 – Chất lượng Chính trị Chất lượng Đạo đức Lối sống:

– Tôi luôn kiên định lập trường chính trị của mình và hành động theo quan điểm, nguyên tắc, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước và pháp luật của Nhà nước.

– Tuân thủ nội quy, quy định của ngành, đưa … kiến ​​nghị. Thực hiện quy chế dân chủ của…

– Lúc nào cũng tu thân, giản dị lành mạnh, hòa đồng với mọi người.

– Phê bình và tự phê bình thẳng thắn, trung thực, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ.

2 – Chuyên môn

– Tôi làm gương trong mọi công việc, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ với tinh thần học hỏi.

– Phối hợp chặt chẽ với các đồng chí hướng dẫn, quản lý…

– Tổ chức tốt các ngày hội, lễ hội, phong trào văn hóa văn nghệ, tích cực tham gia các phong trào của ngành và địa phương.

3 – Tự đánh giá

3.1 Ưu điểm:

– Một năm qua, tôi đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

– Tận tâm với nghề để khối kiến ​​trúc đoàn kết ngày càng vững mạnh.

3.2 Nhược điểm:

Trong công việc của đạo diễn cũng có những sơ xuất, thiếu ổn định.

3.3 Tự đánh giá:…

Trên đây là bản tự đánh giá và cho điểm quá trình làm việc năm nay của tôi

Tôi hy vọng rằng trong năm mới, tôi có thể cải thiện bản thân tốt hơn và hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ khác nhau, và tôi cũng mong rằng các đồng nghiệp và đồng nghiệp có thể giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

.., ngày….tháng….năm 20…

Danh sách

Bản nhận xét đảng viên mẫu 02-hd kĐ.Đg

Bản kiểm điểm đảng viên 02-hd kĐ.Đ.Đ là mẫu để đảng viên tự kiểm điểm theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng hàng năm 21-hd/btctw. Đối với tổ chức đảng, tập thể và cá nhân đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tải về: Phiếu đánh giá Đảng viên 02-hd kĐ.Đ

Các tiêu chí đánh giá phong cách đảng viên bao gồm:

 • Về chính trị tư tưởng của đảng viên
  1. Chấp hành nguyên tắc, đường lối, điều lệ của Đảng, chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và tự phê bình, phê bình và phê bình.
  2. Có chính kiến ​​vững vàng, có bản lĩnh, có lập trường vững vàng, không lay chuyển trước mọi khó khăn, thử thách.
  3. Đặt lợi ích của đảng, của quốc gia, dân tộc, của nhân dân, của tập thể lên trên lợi ích cá nhân.
  4. Có ý thức học tập, tìm hiểu và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các đợt sinh hoạt chính trị, cập nhật kiến ​​thức mới.
   • Về đạo đức, lối sống đảng viên
    1. Không có tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
    2. Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị.
    3. Tinh thần đoàn kết, xây dựng, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp.
    4. Ngăn chặn người thân, người quen lợi dụng chức vụ để tư lợi.
     • Về tác phong đảng viên
      1. Có trách nhiệm; năng nổ, sáng tạo, có tầm nhìn xa và linh hoạt trong thực hiện.
      2. Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, có nguyên tắc.
      3. Hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.
       • Về nhận thức kỷ luật đảng viên
        1. Tuân thủ sự phân công của tổ chức, yên tâm công tác.
        2. Tuân thủ nội quy, quy chế, nội quy, quy chế của khu vực, cơ quan, đơn vị.
        3. Báo cáo, công khai tài sản, thu nhập theo quy định.
        4. Báo cáo đầy đủ, trung thực với cấp trên; cung cấp thông tin chính xác, khách quan. “
        5. Tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên

         Căn cứ vào tác phong đảng viên và tiêu chuẩn tác phong công tác đã trình bày, bản tự kiểm điểm cá nhân căn cứ vào đây để đánh giá, cho điểm mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và mức hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ theo vào ô tiêu chuẩn chấm điểm sau

         • Làm tốt lắm
          1. Gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật.
          2. Các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ có chất lượng cao, hiệu quả, đúng tiến độ; có biện pháp, giải pháp được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn.
          3. Các địa phương, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cơ bản đều hoàn thành vượt mức trên 50%. Các cơ quan, đơn vị do Bộ trực tiếp lãnh đạo, quản lý hoàn thành 100% nhiệm vụ và ít nhất 70% đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
           • Làm tốt lắm
            1. Gương mẫu về tư tưởng chính trị, tư cách đạo đức, lối sống, tác phong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật.
            2. Hoàn thành tiêu chuẩn kết quả chức trách, nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, đảm bảo hiệu quả, hoàn thành đúng tiến độ.
            3. Các địa phương, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 80% hoàn thành đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng. hoàn thành nhiệm vụ trở lên.
             • Hoàn thành nhiệm vụ
              1. Gương mẫu về tư tưởng chính trị, tư cách đạo đức, lối sống, tác phong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật.
              2. Các chỉ số kết quả thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm được đáp ứng, nhưng chất lượng, tiến độ hoặc sự kém hiệu quả vẫn không được đảm bảo lên đến 20%.
              3. Các địa phương, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện trên 70% mục tiêu, nhiệm vụ. Có ít nhất 70% số cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ.
               • Nhiệm vụ chưa hoàn thành
               • Việc phân loại không hoàn thành nhiệm vụ nếu rơi vào 1 trong 5 trường hợp sau:

                1. Năng lực quản lý cán bộ (theo quy định của Đảng hiện hành) được đánh giá là có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự làm lại.
                2. Hơn 50% tiêu chí trách nhiệm, nhiệm vụ được đánh giá là chưa hoàn thành.
                3. Một nơi, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm hoàn thành dưới 50% mục tiêu, nhiệm vụ được giao hoặc đề ra.
                4. Cơ quan, đơn vị do mình lãnh đạo, quản lý trực tiếp có dấu hiệu tham nhũng thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.
                5. Các cá nhân bị kỷ luật trong năm đánh giá.
                6. Mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân của đảng viên

                 Nguyên tắc đánh giá đảng viên như sau:

                 • Phù hợp với chủ trương, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
                 • Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết; trung thực, khách quan, toàn diện; công bằng, công khai, minh bạch;
                 • Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và liên thông trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở.
                 • Lấy chính trị, đạo đức và phẩm chất lối sống; lấy kết quả, hiệu quả công việc làm tiêu chí chủ yếu để đánh giá, xếp loại hàng năm.
                 • Gắn trách nhiệm của cá nhân với tập thể; người có trách nhiệm và cán bộ lãnh đạo, quản lý được phân công phụ trách địa bàn, lĩnh vực chịu trách nhiệm về kết quả, năng suất sản xuất kinh doanh của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.
                 • Bữa tiệc…

                  ——————————

                  Chi nhánh:…

                  Đảng Cộng sản Việt Nam

                  —————————-

                  …,ngày…tháng…năm…

                  Tự báo cáo của thành viên

                  20 tuổi…

                  Họ và tên: …

                  Ngày sinh:

                  Chức vụ Đảng: Đảng viên (nếu có chức vụ ghi rõ chức vụ)

                  Chức vụ chính phủ: (nếu có)…

                  Chức vụ tổ chức: (nếu có)…

                  Đơn vị công tác:

                  Chi nhánh:

                  1.Về tư tưởng chính trị:

                  – Có quan điểm chính trị vững vàng, luôn trung thành với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành, tin tưởng vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

                  – Luôn chấp hành quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật;

                  Xem Thêm : Sinh năm 2004 mệnh gì, Giáp Thân hợp mệnh nào, tuổi nào, màu gì?

                  – Luôn nêu cao ý thức tự giác kỷ luật cao trong học tập và công tác, không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn và năng lực công tác.

                  2. Về tư cách đạo đức, lối sống:

                  ——Luôn có ý thức vận động gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của đảng, công khai hóa pháp luật và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật;

                  -Là một đảng viên, tôi luôn sống ngay thẳng, hòa nhã, thẳng thắn và có ý thức xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của đảng;

                  – Luôn lắng nghe ý kiến, kiến ​​nghị của nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, luôn tôn trọng và phát huy tối đa quyền làm chủ đất nước của nhân dân;

                  – Kiên quyết và tích cực phản đối những phát ngôn sai trái, chia rẽ, mất đoàn kết, thiếu tôn trọng, thù địch người góp ý, luôn giữ thái độ tôn trọng, lắng nghe ý kiến ​​đóng góp và điều chỉnh lời nói, việc làm;

                  – Có lối sống trong sạch, mẫu mực, lành mạnh, không mê tín dị đoan; không nghiện rượu, cờ bạc, không quan hệ nam nữ bất chính; kê khai trung thực, đúng số lượng tài sản, thu nhập cá nhân hàng năm; không tham nhũng, lãng phí, không có hành vi tham nhũng, lãng phí; không nhận hối lộ, không nhận hối lộ, không bầu cử/bầu cử, bầu cử.

                  3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

                  – Thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và có bề dày thành tích trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cụ thể:

                  + Về công tác chuyên môn:  …

                  + Về công tác chi bộ:…(Nếu có thành tích cụ thể thì ghi rõ như: giấy khen của huyện ủy, giấy khen của tỉnh,…)

                  -Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân nơi cư trú; tận tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ ngành giao.

                  4.Về ý thức tổ chức kỷ luật:

                  ——Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, hoạt động và sinh hoạt đảng, chấp hành nghiêm việc phân phối, điều động, công tác đơn vị;

                  – Luôn chấp hành nội quy, quy định của đảng, đóng đảng phí theo quy định;

                  – Tham gia đầy đủ sinh hoạt đảng, sinh hoạt chính trị theo quy định của địa phương và điều lệ đảng;

                  – Chấp hành tốt nội quy, quy định của địa phương, đơn vị công tác và của chi bộ;

                  – Thể hiện thái độ cầu thị khi nhận sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

                  5.Nhờ đó, phát huy ưu điểm của quá khứ, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, mắt xích yếu kém:

                  – Luôn giữ vững lập trường trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Chấp hành tốt điều lệ, quy định của đảng viên, tích cực trau dồi kiến ​​thức, học tập theo quy định, tham gia đầy đủ các lớp rèn luyện đảng viên;

                  – Xây dựng đảng bộ, chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đơn vị, cơ quan, tổ chức trong sạch, vững mạnh, ngày càng tiến bộ;

                  – Thực hiện các chủ trương do đảng bộ, chi bộ đề ra;

                  – Người giải quyết vấn đề hiệu quả, được biết đến là người mềm dẻo và linh hoạt trong giải quyết vấn đề.

                  6. Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân:

                  – Trình độ chuyên môn còn rất hạn chế, việc nghiên cứu, nắm vững các nguyên tắc, chính sách, nghị quyết của Đảng chưa đầy đủ, kiến ​​thức pháp luật còn hạn chế;

                  -Chưa mạnh dạn góp ý, đề xuất trong chi bộ, đảng bộ và công việc của bản thân để có giải pháp đúng đắn, phát huy tốt hơn;

                  p>

                  – Còn ngại ngùng, thiếu tự tin trình bày những ý tưởng, đề xuất mới trong các buổi sinh hoạt chi bộ do thiếu tự tin, e ngại, cảm xúc nể nang trong công việc phản biện, thiếu tự trọng. Phê bình đồng chí, đồng nghiệp.

                  7.Phương hướng, biện pháp khắc phục, bù đắp những thiếu sót trong thời gian tới:

                  – Trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng phát huy hết sở trường của mình, khắc phục sự phê bình và tự phê bình của đồng nghiệp, mạnh dạn và tích cực tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động đoàn thể để đóng góp ý kiến. Trong quá trình giải quyết công việc phải linh hoạt, chủ động, thận trọng, kiên quyết, cứng rắn trong đấu tranh, hạn chế thấp nhất tình trạng tham nhũng, vi phạm pháp luật của đồng chí, đồng nghiệp, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh. và chính phủ;

                  -Có ý thức học tập, tích cực nghiên cứu, cập nhật kiến ​​thức, cập nhật nội dung mới, văn bản pháp luật mới, không ngừng nâng cao phẩm chất, năng lực công tác của mình, làm nền tảng cho việc phổ biến kiến ​​thức pháp luật, đường lối đảng, chính sách của đất nước đến mọi người dân;

                  – Trau dồi ý thức công bằng, khách quan, trung thực, cởi mở, thẳng thắn, trung thực và chân thành;

                  – Thường xuyên, tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

                  8.Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tự xem xét mức độ phẩm chất của mình:

                  – Đánh giá đảng viên: đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

                  – Phân loại cán bộ, công chức: tận tâm.

                  Từ đầu

                  (ký, họ tên)

                  Giá trị và phân loại phẩm chất đảng viên

                  1.Nhận xét, góp ý của CLB:

                  Phòng Giám định Chất lượng: …

                  …,ngày…tháng…năm 20…

                  t/m nhánh

                  Thư ký

                  2. Đảng bộ cơ sở xếp loại chất lượng:…

                  …,ngày…tháng…năm…20…

                  t/m chi ủy

                  Mẫu kiểm điểm vi phạm cá nhân

                  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                  —-***—-

                  Danh sách

                  Kính gửi:……

                  Họ và tên: nguyễn văn anh Ngày sinh: 12/12/…

                  Quản trị viên…

                  Theo nhiệm vụ được giao:……

                  Xem Thêm : Thế mạnh của bạn là gì? Cách để xác định được thế mạnh của bản thân – Phong Cách Làm Việc Khoa Học

                  Tôi xin giới thiệu… sự việc xảy ra như sau:…

                  Tôi nhận thấy rằng những sự việc trên là do lỗi của tôi, dẫn đến…

                  Nguyên nhân của sự việc trên: …

                  Do những nội dung tôi đã trình bày ở trên, tôi làm bản kiểm điểm này để nhận lỗi trước… Dù tôi có xin lãnh đạo cơ quan tạo điều kiện để tôi sửa chữa những vi phạm của mình. Tôi xin hứa sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm và sẽ không để xảy ra những vi phạm tương tự, nếu có sai phạm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước tổ chức và pháp luật.

                  Rất mong được quý cơ quan xem xét giúp đỡ, xin chân thành cảm ơn!

                  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày…tháng…năm 20…

                  Kiểm tra tác giả

                  Nuan Wenying

                  Mẫu phiếu đánh giá cá nhân công chức

                  Tên tổ chức

                  v/v: 20 năm tự kiểm điểm cá nhân…

                  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                  …, ngày…tháng…năm 20…

                  Đánh giá cá nhân

                  Kính gửi:…

                  Tên tôi là:…

                  Ngày sinh:

                  Vị trí:

                  Đơn vị công tác:

                  Bây giờ hãy viết bản tự đánh giá và đánh giá công việc của bạn trong năm qua như sau:

                  1 – Chất lượng Chính trị Chất lượng Đạo đức Lối sống:

                  – Tôi luôn kiên định lập trường chính trị của mình và hành động theo quan điểm, nguyên tắc, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước và pháp luật của Nhà nước.

                  – Tuân thủ nội quy, quy định của ngành, đưa … kiến ​​nghị. Thực hiện quy chế dân chủ của…

                  – Lúc nào cũng tu thân, giản dị lành mạnh, hòa đồng với mọi người.

                  – Phê bình và tự phê bình thẳng thắn, trung thực, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ.

                  2 – Chuyên môn

                  – Tôi làm gương trong mọi công việc, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ với tinh thần học hỏi.

                  – Phối hợp chặt chẽ với các đồng chí hướng dẫn, quản lý…

                  – Tổ chức tốt các ngày hội, lễ hội, phong trào văn hóa văn nghệ, tích cực tham gia các phong trào của ngành và địa phương.

                  3 – Tự đánh giá

                  3.1 Ưu điểm:

                  – Một năm qua, tôi đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

                  – Tận tâm với nghề để khối kiến ​​trúc đoàn kết ngày càng vững mạnh.

                  3.2 Nhược điểm:

                  Trong công việc của đạo diễn cũng có những sơ xuất, thiếu ổn định.

                  3.3 Tự đánh giá:…

                  Trên đây là bản tự đánh giá và cho điểm quá trình làm việc năm nay của tôi

                  Tôi hy vọng rằng trong năm mới, tôi có thể cải thiện bản thân tốt hơn và hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ khác nhau, và tôi cũng mong rằng các đồng nghiệp và đồng nghiệp có thể giúp đỡ.

                  Xin chân thành cảm ơn!

                  .., ngày….tháng….năm 20…

                  Danh sách

                  Ví dụ kiểm điểm cá nhân vi phạm kỷ luật

                  Ngày…tháng…năm 20…tôi được giao cho một công ty thiết kế banner quảng cáo, do không xem xét kỹ nên đặt sai tên công ty làm ảnh hưởng đến kế hoạch truyền thông của công ty.

                  Khi làm như vậy, tôi nhận ra rằng mình đã vô cùng sai lầm và sự chủ quan phải chịu trách nhiệm cho hành vi không phù hợp nói trên. Bản thân tôi khi đi làm luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công ty giao nên đây là bài học tốt mà tôi sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc và không bao giờ lặp lại.

                  Qua sự việc trên, tôi nhận thấy mình cần phải bị xử lý kỷ luật và sẵn sàng nhận trách nhiệm trước những yêu cầu của công ty. Tôi hứa sẽ không vi phạm nữa.

                  Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm.

                  vì vậy: Nội dung nổi bật cần có trong bản kiểm điểm của cá nhân là thể hiện sự tự đánh giá của cá nhân về sự việc và tự nhận thấy khuyết điểm của bản thân. Sau đó đưa ra phương pháp và mục tiêu khắc phục.

                  Bạn tự kiểm điểm khi nào?

                  Tự phê bình là một cách giúp cá nhân hoàn thiện công việc, đạo đức và lối sống của mình, vì vậy cần thiết và đúng đắn. Theo quy định:

                  • Các cá nhân được yêu cầu tiến hành tự kiểm điểm theo các yêu cầu của pháp luật và thể chế.
                  • Cá nhân phải tự kiểm điểm theo yêu cầu của tổ chức, cơ quan khi có vi phạm.
                  • Hoặc cá nhân là đảng viên tự bảo vệ mình bằng cách tự phê bình.
                  • Giá trị của bản tự phê bình cá nhân do đó sẽ bao gồm:

                  • Vì vậy, Mẫu bản kiểm điểm kỷ luật cá nhân đối với giáo viên, công chức, sinh viên được sử dụng khi một cá nhân cần kiểm điểm và đưa ra những thiếu sót, sai phạm của bản thân trong vấn đề này. Đến một lúc nào đó tự đánh giá mức độ vi phạm của mình để cấp trên có cơ sở đánh giá xử lý kỷ luật đối với người vi phạm.
                  • Kiểm điểm cá nhân còn được dùng để tự kiểm điểm, kể cả khi không có vi phạm, bởi đây là việc làm thể hiện sự cầu thị, quyết tâm sửa chữa của bản thân trước cơ quan, tổ chức. Do đó, việc đánh giá thường được thực hiện vào cuối năm trước khi có báo cáo tổng kết cuối năm và phiếu đánh giá nhân viên.
                  • Đảng viên có khuyết điểm gì tự kiểm điểm?

                   Khi tự kiểm điểm, đảng viên chỉ ra những khuyết điểm mà mình cho là chưa làm tròn nhiệm vụ, trách nhiệm do tổ chức đảng quy định, gồm:

                   • Tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; chấp hành đầy đủ sự điều động, điều động của Đảng.
                   • Không ngừng học tập và rèn luyện, nâng cao kiến ​​thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, phiến diện, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
                   • Liên hệ chặt chẽ với quần chúng, tôn trọng và phát huy quần chúng làm chủ nước; chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần của quần chúng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của quần chúng; tích cực tham gia quần chúng việc làm, công tác xã hội ở cơ quan và ở nhà; tuyên truyền, vận động gia đình Thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước với nhân dân.
                   • Tham gia xây dựng và giữ vững đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; chấp hành kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với đảng; làm tốt công tác phát triển của đảng viên; sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định.
                   • Giống như các mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân mà chúng tôi chia sẻ giữa các đảng viên, khuyết điểm có xu hướng tập trung thể hiện những hạn chế của cá nhân liên quan đến sự phấn đấu hàng năm, tác phong, lề lối làm việc và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đây là những vi phạm nhỏ. Những khuyết điểm của đảng viên về chính trị, tư tưởng; phẩm chất đạo đức, lối sống; để hạn chế những khuyết điểm của đảng viên trong việc thực hiện cam kết rèn luyện, phải hạn chế việc thực hiện.

                    Mong rằng một số chia sẻ về tâm lý đàn ông tự sướng sẽ có ý nghĩa tham khảo với các bạn.

                    Dịch vụ hữu ích:

                    + Đăng ký hộ kinh doanh cá thể

                    + Địa điểm kinh doanh đã đăng ký

                    + Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button