Hỏi Đáp

Mẫu báo cáo chính trị theo nhiệm kỳ của đại hội Chi bộ mới nhất

Bao cao chinh tri dai hoi chi bo

Các cuộc họp chi bộ được tổ chức định kỳ có ý nghĩa và vai trò rất quan trọng trong thực tiễn. Trong cuộc họp chi bộ, biên bản họp của các đơn vị khác nhau có nhiều hình thức khác nhau. Một trong số đó là mẫu báo cáo chính trị theo nhiệm kỳ đại hội chi bộ. Vậy theo nhiệm kỳ đại hội chi bộ thì báo cáo chính trị mẫu gồm những gì và nội dung cụ thể ra sao. Trong các bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu mẫu báo cáo này và hướng dẫn soạn thảo một cách chi tiết nhất.

Tư vấn pháp luật trực tuyếnMiễn phí qua Tổng đài: 1900.6568

1. Mẫu báo cáo chính trị nhiệm kỳ đại hội chi nhánh là gì?

Cách hiểu cơ bản về mẫu báo cáo chính trị đại hội chi bộ nhiệm kỳ là mẫu báo cáo do chi bộ xây dựng để báo cáo cụ thể công tác chính trị của chi bộ. Mẫu báo cáo chính trị đại hội chi bộ nêu rõ thành tích công tác của chi bộ cũ và đề xuất phương hướng công tác của chi bộ mới. Mẫu báo cáo chính trị đại hội chi bộ nhiệm kỳ được sử dụng rộng rãi và có vai trò, ý nghĩa quan trọng.

2. Mẫu báo cáo chính trị nhiệm kỳ đại hội chi nhánh là gì?

Báo cáo chính trị cho mỗi cuộc họp nhóm là một phần không thể thiếu trong phần hậu quả của mỗi cuộc họp nhóm. Thông qua báo cáo chính trị nhiệm kỳ của đại hội chi bộ lần này, các đồng chí cán bộ cơ sở, cán bộ, đảng viên cũng có thể nhanh chóng nắm bắt được kết quả hoạt động của cơ sở trước đó, từ đó nắm được đường lối, phương hướng hoạt động của cơ sở. Nỗ lực cho chương tiếp theo.

3.Mẫu báo cáo chính trị đại hội chi bộ nhiệm kỳ:

Đại hội, đảng…

Thế kỷ… (nhiệm kỳ 2020-2025)

Đảng Cộng sản Việt Nam

…..,ngày…tháng…năm…

Báo cáo chính trị

Diễn biến hội nghị, phiên họp toàn thể…..(kết thúc…..)

—-

Phần một

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên

chi, đảng…., nhiệm kỳ…..

(Chấp hành phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết đại hội đảng bộ, nhiệm kỳ của đảng bộ cơ sở…đánh giá)

* Bối cảnh thực hiện (nêu rõ các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội và cấp ủy. Căn cứ điều kiện…)

– Thuận lợi

– Khó

i- Kết quả thực hiện các tiêu chuẩn chính

Việc thực hiện các mục tiêu chủ yếu (Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu trong nhiệm kỳ do nghị quyết đại hội chi bộ, đảng bộ xác định. Hàng năm…, việc thực hiện các mục tiêu cụ thể trong lĩnh vực được chỉ định trong nghị quyết giám định)

ii- Kết quả nhiệm vụ chính:

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác quốc phòng, an ninh:

Cấp uỷ chi bộ các cấp căn cứ nhiệm vụ chủ yếu được xác định trong nghị quyết đại hội chi bộ………………nghị quyết, phương án, kế hoạch, phương án đánh giá chuyên đề, cụ thể:

p>

1.1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đảng bộ xác định vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nghị quyết đại hội đảng bộ có nêu cần đánh giá đảng bộ cơ sở (so sánh mục tiêu nhiệm kỳ của đại hội đảng bộ.. .).

1.2. Việc làm Quốc phòng, An ninh

Đảm bảo giữ vững tình hình, hiệu quả công tác an ninh chính trị; trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; củng cố quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

2. Giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-ct/tw của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

– Tổ chức học tập, quán triệt chặt chẽ, toàn diện, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng

– Tuyên truyền, nắm bắt dư luận

– Thực hiện Chỉ thị số 05-ct/tw của Bộ Chính trị và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

– Thực hiện quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp. Việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, công chức. bản lĩnh chính trị của các đảng bộ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trước những khó khăn, thách thức trong tình hình mới.

——Vấn đề đoàn kết thống nhất trong nội bộ đảng.

3. công tác tổ chức, xây dựng Đảng; liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (xii) vềtăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến” trong nội bộ và làm trầm trọng thêm những biểu hiện “tự chuyển hóa”.

Xem Thêm : Các xét nghiệm sàng lọc sau sinh mà mẹ bầu cần nắm rõ | Medlatec

3.1. tTổ chức và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư (khóa XII)

– Lãnh đạo, chỉ đạo.

– Đánh giá, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự cải tạo” của cán bộ, đảng viên.

3.2. Tổ chức, biên chế; sắp xếp lại thể chế, cơ cấu tổ chức của các đơn vịLiên quan đến tinh giảm tiền lương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 và các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương

– Công tác tổ chức và nhân viên

+ Ban hành và tổ chức thực hiện phân cấp cán bộ, thủ tục thành lập.

+ Quy hoạch con người.

+Đào tạo, huấn luyện, sắp xếp, bố trí nhân sự,…

+ Quy định rõ trách nhiệm của Hiệu trưởng trong mối quan hệ với tập thể HĐT.

+Đánh giá, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, thực hiện chính sách cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và kỷ luật cán bộ

Căn cứ tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 về sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị; Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị Trung ương về cán bộ, công chức và công chức Tinh giản, sắp xếp lại đội ngũ lao động.

3.3. xXây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên

-Chấn chỉnh công tác đảng bộ, đảng bộ cơ sở.

– Sắp xếp tổ chức Đảng, giảm nhân sự để thực hiện tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Trung Quốc

——Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng. Chấp hành điều lệ, nghị quyết, các quy định, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở.

– Quản lý giáo dục, rèn luyện nâng cao chất lượng đảng viên.

– Chấp nhận thành viên mới

– Bảo vệ chính trị nội bộ; bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là những tồn tại, bất cập của vấn đề chính trị hiện nay; quản lý đảng viên đi nước ngoài.

-Đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm.

4. Kỷ luật kiểm tra, giám sát của Đảng

– Quan điểm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

——Kết quả kiểm tra, giám sát theo điều lệ đảng;

– Việc tổ chức, thực hiện toàn bộ quy trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm và chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của các cuộc kiểm tra, giám sát.

——Tổ chức học tập, thực hiện quy chế kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; đưa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cụ thể hóa thành nội quy, quy chế.

-Cấp ủy và đảng viên vi phạm.

– Việc đánh giá kết quả kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

5. Công tácChống tham nhũng

– Kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận… của Trung ương và của Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

– Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể các cấp trong phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Thực hiện cơ chế khuyến khích, bảo vệ tổ chức, cá nhân phát hiện, tố cáo tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

-Tự phát hiện tham nhũng, lãng phí; phòng ngừa, xử lý nhũng nhiễu, tiêu cực, “tham nhũng vặt”; phòng, chống tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng.

6.Công tác vận động quần chúng của ĐảngTổ chức quần chúng vững mạnh

– Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, quy định của Nhà nước.

p>

-Tiến hành công tác vận động quần chúng; thực hiện dân chủ ở cơ sở; tiếp và đối thoại với cán bộ; giải quyết tốt các yêu cầu, đơn thư, thăm gặp, khiếu kiện của nhân dân.

– Thực hiện cải cách hành chính theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm, hạn chế khiếu kiện tồn đọng kéo dài.

– Lãnh đạo củng cố các tổ chức quần chúng (công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh cơ sở)

Xem Thêm : Cách xoay bảng trong Word (Xoay bảng 90 độ trong … – MasterCMS

7. Thay đổi lãnh đạo cấp ủy cơ sở mới.

– Thực hiện quy chế làm việc và kế hoạch công tác của cấp ủy.

– Xác định rõ nội dung và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả.

– Ban hành nghị quyết, kế hoạch, chương trình, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Tập đoàn…

iii- Đánh giá chung, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm

1. Đánh giá nền tảng điểm mạnh chung).

2. Hạn chế và điểm yếu

3. Lý do

3.1. Nguyên nhân đạt được

– Nguyên nhân khách quan

– Lý do chủ quan

3.2. Nguyên nhân hạn chế, yếu kém(chủ yếu nêu nguyên nhân chủ quan).

4. một số kinh nghiệm(nêu một số kinh nghiệm chủ yếu qua thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức ở học kỳ trước)

Phần hai

mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt

và giải pháp chínhthiết bị đầu cuối………

phương hướng, mục tiêu

1. hướng

Giới thiệu về ưu điểm

-Về khó khăn

2. Mục tiêuChung

ii- Một số chỉ số chính:

iii- nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện tiêu chuẩn, nhiệm vụ….

4. Hướng Dẫn Soạn Thảo Báo Cáo Chính Trị Mẫu Theo Nhiệm Kỳ Đại Hội Chi Bộ:

– Phần đầu:

+ Thông tin Đại hội chi nhánh

+ Thông tin về thời gian và địa điểm ghi biên bản cuộc họp.

+ tên bản ghi.

– Nội dung:

+Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng khóa trước.

Kết quả thực hiện mục tiêu chính.

Kết quả của nhiệm vụ chính.

Đánh giá chung, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

+Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của học kỳ tới.

phương hướng, mục tiêu.

Mục tiêu chung.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của học kỳ tới.

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button