Biên bản họp bch công đoàn cơ sở

Bạn vẫn xem phiên bản rút ít gọn gàng của tài liệu. Xem và mua tức thì bản đầy đủ của tài liệu trên đây (77.81 KB, 2 trang )
Bạn đang xem: Biên bản họp bch công đoàn cơ sở

CĐGD .......................CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vì - Hạnh phúc---------------CĐCS ......................................, ngày....mon.....năm......BIÊN BẢNHỌPhường BAN CHẤPhường HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ LẦN THỨ INhiệm kỳ ................Thời gian: Lúc ............. giờ đồng hồ ............. ngày ............. tháng ............. năm ........Địa điểm: .....................................................................................................................................................Thành phần tđê mê dự: ...................................................................................................................................Ban Chấp hành: Hiện diện: ............./............. - Vắng : ............./.............Họ, tên thành viên vắng vẻ mặt, nguyên nhân vắng: ....................................................................................................Lãnh đạo đơn vị: ..........................................................................................................................................Lãnh đạo CĐ cung cấp trên: .................................................................................................................................NỘI DUNG1. Đồng chí: ................................................................, triệu tập viên tuim bố knhị mạc buổi họp BanChấp hành CĐCS nhiệm kỳ .............................. lần thứ nhất với đề xuất Ban Chấp hành cử người sở hữu trìvới người làm cho tlỗi ký buổi họp.Sau Lúc đàm luận, thống nhất, Ban Chấp hành duy nhất trí cử :Đồng chí: ................................................, Chủ trì (biểu quyết:........../..........

Xem thêm: Giải Chi Tiết Đề Thi Thử Vật Lý 2016 Có Lời Giải Chi Tiết, Đề Thi Lý Thpt Quốc Gia Năm 2016 Có Lời GiảiXem thêm: Cách Bói Bài Tình Duyên, Xem Bói Bài Tình Duyên Bằng Bài Tây Chính Xác

tỷ lệ: .........%)Đồng chí: ................................................, Thỏng kí (biểu quyết:........../.......... tỷ lệ: .........%)2. Đồng chí: ................................................................, công ty trì cuộc họp report dự loài kiến chương trình làmcâu hỏi có những nội dung sau :Bầu những chức vụ : Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UBKT, Chủ nhiệm UBKTChỉ định member Ban Nữ công CĐCSTrọng trọng điểm công tác tháng
Sau Khi bàn bạc thống độc nhất, Ban Chấp hành biểu quyết:........../.......... tỷ lệ: .........%) thông qua nội dungchương trình thao tác của cuộc họp.3. Kết trái nuốm thể:3.1. Cuộc họp lần trước tiên của BCH đã bầu cử những chức vụ nlỗi sau:1- Ông (Bà): ..........................................................CT. CĐCS2- Ông (Bà): ..........................................................PCT.CĐCS3- Ông (Bà): ..........................................................PCT.CĐCS4- Ông (Bà): ..........................................................Trường ban nữ công5- Ông (Bà): ..........................................................UV.BCH6- Ông (Bà): ..........................................................UV.BCH7- Ông (Bà): ..........................................................UV.BCH3.2. BCH đang thai ra UBKT gồm 03 bè bạn với chủ nhiệm UBKT-CĐCS1- Ông (Bà): ..........................................................Chủ nhiệm UBKT2- Ông (Bà): ..........................................................UV UBKT3- Ông (Bà): ..........................................................UV UBKTBiên phiên bản họp BCH Công đoàn cửa hàng Nguyễn Bỉnh Khiêm nhiệm kỳ 2012-2015 được ltràn lên lúc: ……..tiếng …….. cùng ngày sau thời điểm đã có được thư ký cuộc họp phát âm lại mang lại tất cả thành viên dự họp thuộc nghe vàđộc nhất vô nhị trí.Chủ tọaTlỗi cam kết


Chuyên mục: Tin Tức