đề kiểm tra chương 4 đại số 9

A.(x^2 + 3xy - 1 = 0)B.(2x^2 + 3x - 1 = 0)C.(2x^2 - 5x = 0)D.(x^2 - 9 = 0)

Câu 2:Mã câu hỏi:119535

Phương thơm trình: (2x^2 + 3x - 5 = 0)tất cả nghiệm là:


A.x = - 1 và (x = - frac52)B.x = - 1 và (x = frac52)C.x = 1 với (x = - frac52)D.x = 1 và (x = frac52)

Câu 3:Mã câu hỏi:119537

Lúc (Delta )= 0 hoặc (Delta )" = 0 thì pmùi hương trình bậc nhị một ẩn:


A.Vô nghiệm B.Có 2 nghiệm minh bạch C.Có nghiệm knghiền D.Có rất nhiều nghiệm

Câu 4:Mã câu hỏi:119539

Điểm làm sao dưới đây ở trong đồ dùng thị của hàm số (y = - frac12x^2)


A.(2; - 2) B.(4; - 3) C.(1; 2) D.(left( 1; - frac12 ight))

Câu 5:Mã câu hỏi:119541

Pmùi hương trình làm sao sau đây dấn x = -1 và x = 3 là nghiệm:


A.(2x^2 + 3x - 1 = 0)B.(2x^2 - 3x - 1 = 0)C.(x^2 + 2x - 3 = 0)D.(x^2 - 2x + 3 = 0)

Câu 6:Mã câu hỏi:119544

Đồ thị hàm số y = ax2 đi qua điểm A(3; 12). Lúc kia a bằng


A.(frac43)B.(frac34)C.4 chiều.(frac14)

Câu 7:Mã câu hỏi:119554

Đồ thị hàm số y = ax2đi qua điểm A(2;-1) thì thông số a là:


A.(a = frac13)B.(a = frac-12)C.(a = frac-14)D.(a = frac12)

Câu 8:Mã câu hỏi:119556

Cho phương thơm trình x2+ (m + 2)x + m = 0. Giá trị của m để phương thơm trình có 2 nghiệm cùng âm là:


A.m > 0B.m C.m ≥ 0D.m = -1

Câu 9:Mã câu hỏi:119559

Trong các phương thơm trình sau đây pmùi hương trình làm sao là pmùi hương trình bậc nhị ẩn x


A.x3- 2x2+ 1 = 0B.x(x2- 1) = 0C.-3x2- 4x + 7 = 0D.x4- 1 = 0

Câu 10:Mã câu hỏi:119562

Phương trình như thế nào sau đây bao gồm nhị nghiệm phân biệt?


A.x2 + 4 = 0B.x2- 4x + 4 = 0C.x2 - x + 4 = 0D.2x2+ 5x - 7 = 0

Câu 11:Mã câu hỏi:119564

Biết tổng nhì nghiệm của phương trình bằng 5 với tích nhì nghiệm của phương trình bằng 4. Pmùi hương trình bậc nhì bắt buộc lập là:


A.x2- 4x + 5 = 0 B.x2- 5x + 4 = 0 C.x2- 4x + 3 = 0 D.x2- 4x + 4 = 0

Câu 12:Mã câu hỏi:119566

Cho parabol(left( Phường ight):y = fracx^24)cùng mặt đường trực tiếp (d): y = -x - 1. Tọa độ giao điểm của (P) và (d) là:


A.(-2;1)B.(-2; -1)C.(-3; 2)D.(2; -3)

Câu 13:Mã câu hỏi:119572

Với x > 0 . Hàm số y = (m2 +3) x2 đồng biến chuyển lúc m :


A.m > 0B.m = 0C.m D.Với hầu như số thực m

Câu 14:Mã câu hỏi:119573

Điểm M (-1;2) thuộc đồ dùng thị hàm số y= ax2 khi a bằng


A.a = 2B.a = -2C.a = 4 chiều.a = -4

Câu 15:Mã câu hỏi:119574

Phương trình 4x2 + 4(m- 1) x + m2 +1 = 0 bao gồm nhì nghiệm khi và chỉ còn Lúc :


A.m > 0B.m C.m( le ) 0D.m( ge ) 0

Câu 16:Mã câu hỏi:119576

Hotline S với Phường là tổng cùng tích hai nghiệm của pmùi hương trình x2 – 5x + 6 = 0

lúc kia S + P bằng:


A.5B.7C.9D.11

Câu 17:Mã câu hỏi:119577

Cho hàm số (y = - frac12x^2). Tóm lại làm sao tiếp sau đây đúng?


A.Hàm số trên luôn luôn đồng biến hóa.B.Hàm số bên trên luôn luôn nghịch thay đổi.C.Giá trị của hàm số bao giờ cũng âm.D.Hàm số bên trên đồng phát triển thành Khi x 0.

Bạn đang xem: đề kiểm tra chương 4 đại số 9

Câu 18:Mã câu hỏi:119579

Điểm P(-1;-2) ở trong thiết bị thị hàm số y = -mx2lúc m bằng:


A.S = 1 ; -6B.S = 1 ;6C.S = -1 ; 6D.S = 2 ;3

Câu 21:Mã câu hỏi:119583

Cho phương trình 3x2 - 4x + m = 0. Giá trị m nhằm phương trình gồm các nghiệm x1, x2 vừa lòng x1 - x2 = 1 là:


A.Phương thơm trình 200x2 - 500x + 300 = 0 bao gồm hai nghiệm tách biệt là: x1 = 1 ; x2= 3/2B.Phương trình 3x2 - 12x – 15 = 0 tất cả tổng các nghiệm số x1 + x2 = 4 và tích những nghiệm sốx1x2 = -5C.Phương trình x2 + 4x + 5 = 0 tất cả tập nghiệm S = ∅D.Hàm số y = 3x2 đồng thay đổi lúc x

Câu 23:Mã câu hỏi:119587

Pmùi hương trình làm sao tiếp sau đây tất cả nghiệm ?


A.x2 – x + 1 = 0B.3x2 – x + 8 = 0.C.3x2 – x – 8 = 0D.– 3x2 – x – 8 = 0.

Câu 24:Mã câu hỏi:119589

Cho phương trình 0,1x2 – 0,6x – 0,8 = 0. khi đó:


A.x1 + x2 = 0,6; x1.x2 = 8B.x1 + x2 = 6; x1.x2 = 0,8.C.x1 + x2 = 6; x1.x2 = 0,8.D.x1 + x2 = 6; x1.x2 = -8

Câu 25:Mã câu hỏi:119594

Giữa (P): y = ( - fracx^22)và đường thẳng (d): y = x + 1 gồm những địa điểm kha khá sau


A.(d) xúc tiếp (P)B.(d) giảm (P)C.(d) vuông góc với (P) D.Không cắt nhau.

Xem thêm: Cẩn Thận Trước Khi “Ghé Thăm” Những Trang Web Kinh Dị Nhất Trên Internet

Câu 26:Mã câu hỏi:119595

Đường thẳng làm sao tiếp sau đây ko cắt Parabol y = x2


A.y=2x+5B.y=-3x-6C.y=-3x+5 D.y=-3x-1

Câu 27:Mã câu hỏi:119596

Đồ thị hàm số y=2x với y=( - fracx^22)cắt nhau tại các điểm:


A.(0;0)B.(-4;-8)C.(0;-4)D.(0;0) và (-4;-8)

Câu 28:Mã câu hỏi:119597

Phương trình (x^2 - 3x - 5 = 0)có tổng nhì nghiệm bằng


A.(y = frac15x^2)B.(y = x^2)C.(y = 5x^2)D.y = 2x + 5

Câu 32:Mã câu hỏi:119601

Biết hàm số y = ax2trải qua điểm tất cả tọa độ (1;-2), lúc đó hệ số a bằng:


A.(frac14)B.(frac-14)C.2D.-2

Câu 33:Mã câu hỏi:119602

Pmùi hương trình (x^2 - 6x - 1 = 0)tất cả biệt thức ∆’ bằng:


A.3B.-3C.1D.-1

Câu 35:Mã câu hỏi:119606

Với quý hiếm làm sao của tmê mệt số m thì phương thơm trình: (2x^2 - x - m + 1 = 0) có nhì nghiệm phân biệt?


A.(m > frac87)B.(m C.(m D.(m > frac78)

Câu 36:Mã câu hỏi:119608

Phương thơm trình (2x^2 - 4x + 1 = 0)tất cả biệt thức ∆’ bằng:


A.2B.-2C.8D.6

Câu 37:Mã câu hỏi:119609

Phương trình (x^4 + 2x^2 - 3 = 0)gồm tổng các nghiệm bằng:


A.-2B.2C.0D.-3

Câu 38:Mã câu hỏi:119610

Hệ số b’ của phương thơm trình (x^2 - 2left( 2m - 1 ight)x + 2m = 0)có mức giá trị như thế nào sau đây ?


A.2m - 1B.-2mC.-2(2m - 1)D.1 - 2m

Câu 39:Mã câu hỏi:119611

Điện thoại tư vấn Phường. là tích nhì nghiệm của pmùi hương trình (x^2 - 5x - 16 = 0). Khi đó P bằng:


A.-5B.5C.16D.-16

Câu 40:Mã câu hỏi:119613

Hàm số (y = left( m - frac12 ight)x^2)đồng biến hóa x

*


Ngữ vnạp năng lượng 9

Lý tngày tiết Ngữ Văn uống 9

Soạn văn 9

Soạn văn 9 (nđính thêm gọn)

Văn uống mẫu mã 9

Soạn bài Chuyện cô gái Nam Xương


Tiếng Anh 9

Giải bài bác Tiếng Anh 9

Giải bài tập Tiếng Anh 9 (Mới)

Trắc nghiệm Tiếng Anh 9

Unit 1 Lớp 9 A visit from pen pal

Tiếng Anh 9 new Unit 1


Lịch sử 9

Lý thuyết Lịch sử 9

Giải bài xích tập SGK Lịch sử 9

Trắc nghiệm Lịch sử 9

Lịch sử 9 Chương thơm 1 Lịch Sử Thế Giới


Công nghệ 9

Lý tmáu Công nghệ 9

Giải bài tập SGK Công nghệ 9

Trắc nghiệm Công nghệ 9

Công nghệ 9 Quyển 1


Xem nhiều tuyệt nhất tuần

Tiếng Anh Lớp 9 Unit 1

Tiếng Anh Lớp 9 Unit 2

Cthị trấn người con gái Nam Xương

Chị em Thúy Kiều

Các phương châm hội thoại

6 bài xích vnạp năng lượng chủng loại về tác phđộ ẩm Lặng lẽ Sa Pa

Vnạp năng lượng mẫu mã Nghị luận về một vụ việc tư tưởng, đạo lí

5 bài vnạp năng lượng mẫu tác phđộ ẩm Lục Vân Tiên cứu vớt Kiều Nguyệt Nga

5 bài bác văn chủng loại về Kiều ở lầu Ngưng Bích

5 bài bác văn uống mẫu mã Cảnh ngày xuân chọn lọc

8 bài bác vnạp năng lượng mẫu Cthị xã thiếu nữ Nam Xương

Văn uống mẫu Luyện tập thực hiện nhân tố diễn đạt trong văn bản thuyết minh

Khóa học luyện thi lớp 10 siêng Toán

Kchất hóa học Toán thù cải thiện lớp 9


*

Kết nối cùng với chúng tôi


*
*

TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ đọng 2 - thứ 7: từ bỏ 08h30 - 21h00

xettuyentrungcap.edu.vn.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị nhà quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247


Chịu trách nát nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty chúng tôi CPhường Giáo Dục Học 247


×

Thông báo


Quý khách hàng vui lòng đăng nhập trước khi sử dụng tính năng này.

Xem thêm: 'Dâm Phụ Cùng Gian Phu' Giết Chồng, Video Bokep Phan Kim Lien Phim


Bỏ quaĐăng nhập
×

Thông báo


Quý Khách vui mắt đăng nhập trước khi sử dụng tính năng này.


Đồng ý
1=>1

Chuyên mục: Thư Viện Đề Thi