Thư Viện Đề Thi

Đề Thi Thử Đại Học Môn Toán Violet, Ôn Tập Theo Từng Chuyên Đề Toán 9

Tài liệu liên quan

TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2018 MÔN HÓA FILE WORD VIOLET.VN + tặng kèm 50 đề có giải chi tiết TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2018 MÔN HÓA FILE WORD VIOLET.VN + tặng kèm 50 đề có giải chi tiết 85 1,273 11 TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2018 MÔN HÓA FILE WORD VIOLET.VNtặng kèm 50 đề thi thử có giải chi tiếttài liệu ôn thi đại học môn hóa họctài liệu ôn thi đại học môn hóa năm 2012tài liệu ôn thi đại học môn hóa haytài liệu ôn thi đại học môn hóa 2012tài liệu ôn thi đại học môn hóa 2013tài liệu ôn thi đại học môn hóa năm 2013tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn hóa 12tài liệu ôn thi đại học môn hoá họctài liệu ôn thi đại học môn hóa vô cơtai lieu on thi dai hoc mon hoa CHƯƠNG ESTE – LIPIT A CÁC CHỦ ĐỀ LÝ THUYẾT CHỦ ĐỀ ESTE: CẤU TẠO, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP 1.1 Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là: A B.4 C.2 D.3 1.2 Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là: A.2 B.3 C.4 D.5 1.3 Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C3H6O2 là: A.2 B.3 C.4 D.5 1.4 Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C4H8O2 là: A.6 B.3 C.4 D.5 1.5 Chất X có công thức phân tử C3H6O2 là este của axit axetic Công thức cấu tạo thu gọn của X là: A.C2H5COOH B HO-C2H4-CHO C.CH3COOCH3 D.HCOOC2H5 1.6 Hợp chất X có công thức cấu tạo CH3CH2COOCH3 Tên gọi của X là: A etyl axetat B.metyl propionate C metyl axetat D.propyl axetat 1.7.Este Etyl axetat có công thức là: A CH3CH2OH B.CH3COOH C.CH3COOC2H5 D.CH3CHO 1.8 Este etyl fomat có công thức là: A CH3COOCH3 B.HCOOC2H5 C.HCOOCH=CH2 D.HCOOCH3 1.9 Este vinyl axetat có công thức là: A.CH3COOCH3 B.CH3COOCH=CH2 C CH2=CHCOOCH3 D.HCOOCH3 1.10 Metyl acrylat có công thức cấu tạo thu gọn là: A.CH3COOC2H5 B.CH3COOCH3 C C2H5COOCH3 D.CH2=CHCOOCH3 1.11 Metyl propionat là tên gọi của hợp chất A CH3COOC2H5 B CH3COOC3H7 C C3H7COOCH3 D C2H5COOCH3 1.12.Công thức chung của este tạo bởi ancol thuộc dãy đồng đẳng của ancol etylic và axit thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic là công thức nào sau đây? A CnH2nO2 (n ≥ 2) B CnH2n+2O2 (n ≥ 3) C C2H2n-2O2 (n≥ 2) D CnH2n (n≥ 3) 1.13 Công thức nào sau là đúng nhất cho este no, đơn chức, mạch hở? A CnH2nO2 B.RCOOH C RCOOR’ D.CnH2n-2O2 CHỦ ĐỀ ESTE: TÍNH CHẤT 1.14 Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là: A CH3COONa và C2H5OH B HCOONa và CH3OH C HCOONa và C2H5OH D CH3COONa và CH3OH 1.15 Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ ddịch NaOH, sản phẩm thu được là: A CH3COONa và CH3OH B CH3COONa và C2H5OH C HCOONa và C2H5OH D.C2H5COONa và CH3OH 1.16 Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là: A CH2=COONa và CH3OH B CH3COONa và CH3CHO C CH3COONa và CH2=CHOH D C2H5COONa và CH3OH 1.17 Đun nóng este CH3COOCH=CH2 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là: A CH2=COONa và CH3OH B CH3COONa và CH3CHO C CH3COONa và CH2=CHOH D C2H5COONa và CH3OH 1.18 Thủy phân este X môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic Công thức của X là: A C2H3COOC2H5 B.CH3COOCH3 C C2H5COOCH3 D CH3COOC2H5 1.19.Một este có công thức phân tử là C 4H6O2, thủy phân môi trườna axit thu được axetandehit Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là: A HCOO-C(CH3)=CH2 B HCOO-CH=CH-CH3 C CH3COO-CH=CH2D CH2=CH-COO-CH3 1.20.Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 ( có mặt H2SO4 loãng) thu được sản phẩm hữu X và Y Từ X có thể điều chế trực tiếp Y bằng một phản ứng nhất Tên gọi của E là: A.metyl propionate B propyl fomat C ancol etylic D.etyl axetat 1.21 Thủy phân este X môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic Công thức của X là: A C2H3COOC2H5 B C2H5COOCH3 C CH3COOC2H5 D CH3COOCH3 1.22 Este X phản ứng với dung dịch NaOH, đun nóng tạo rượu metylic và natri axetat Công thức cấu tạo của X là: A CH3COOC2H5 B.HCOOCH3 C.CH3COOCH3 D.C2H5COOCH3 1.23 Chất X có công thức phân tử C 3H6O2, là este của axit axetic (CH3COOH) Công thức cấu tạo thu gọn của X là: A.HCOOC2H5 B.HO-C2H4-CHO C.CH3COOCH3 D.C2H5COOH 1.24.( Este HCOOCH3 phản ứng với dung dịch NaOH ( đun nóng), sinh các sản phẩm hữu là: A HCOOH và CH3ONa B HCOONa và CH3OH C CH3COONa và CH3OH D CH3ONa và HCOONa 1.25.Hợp chất Y có công thức phân tử C4H8O2 cho Y tác dụng với dung dịch NaOH sinh chất Z có công thức C3H5O2Na Công thức cấu tạo của Y là A C2H5COOC2H5 B.CH3COOC2H5 C.C2H5COOCH3 D.HCOOC3H7 1.26 Phản ứng thủy phân este môi trường kiềm được gọi là phản ứng A Xà phòng hóa B Hidrat hóa C Crackinh D.sự lên men 1.27 Thủy phân chất nào sau dung dịch NaOH dư tạo muối A.CH3-COO-CH=CH2 B.CH3COO-C2H5 C.CH3COO-CH2-C6H5 D.CH3COO-C6H5 1.28 Tên gọi của este có mạch cacbon không phân nhánh có công thức phân tử C 4H8O2 có thể tham gia phản ứng tráng gương là A propyl fomat B etyl axetat C isopropyl fomat D metyl propionate 1.29.Thủy phân este X môi trường axit thu được cả hai sản phẩm đều tham gia phản ứng tráng gương Công thức của X là: A CH3COO=CH2 B.HCOOCH3 C HCOOCH=CH2 D.CH2=CHCOOCH3 1.30 Chất nào sau tác dụng với cả ddịch NaOH, dung dịch brom, dung dịch AgNO3/NH3? A.CH3COOCH=CH2 B.CH2=CHCOOH C.HCOOCH=CH2 D.CH2=CHCOOCH3 1.31.khẳng định nào sau là đúng về tính chất vật lý của este? A Este thường nặng nước, không hòa tan được chất béo B Este thường nặng nước, không hòa tan được nhiều loại hợp chất hữu C Este thường nhẹ nước, tan nhiều nước D Este thường nhẹ nước, ít tan hoặc không tan nước CHỦ ĐỀ ESTE: ĐIỀU CHẾ 1.32.Propyl fomat được điều chế từ: A axit fomic và ancol metylic B.axit fomic và ancol propylic C axit axetic và ancol propylic D axit propionic và ancol metylic 1.33 Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat Các chất Y, Z sơ đồ lần lượt là: A C2H5OH, CH3COOH B.CH3COOH, CH3OH C CH3COOH, C2H5OH D C2H4, CH3COOH 1.34 Chất nào sau không tạo este phản ứng với axit axetic A.C2H5OH B.HO-CH2-CH2-OH C.C2H2 D.C6H5OH 1.35 cho chuỗi biến hóa sau: C2H2 X → Y → Z → CH3COOC2H5 Các chất X,Y, Z lần lượt là A C2H4, CH3COOH, C2H5OH B.CH3CHO, C2H4, C2H5OH C.CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH D.CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH 1.36.Phản ứng giữa axit với ancol tạo thành este được gọi là: A Phản ứng trung hòa B Phản ứng ngưng tụ C Phản ứng este hóa C Phản ứng kết hợp 1.37.Từ metan điều chế metyl fomat ít nhất phải qua phản ứng A.5 B.2 C.3 D.4 1.38 Biện pháp dùng để nâng cao hiệu suất phản ứng este hóa là A Thực hiện môi trường kiềm B Dùng H2SO4 đặc làm xúc tác C Lấy dư chất đầu hoặc làm giảm nồng độ các sản phẩm đồng thời dùng H 2SO4 đặc làm chất xúc tác D Thực hiện môi trường axit đồng thời hạ thấp nhiệt độ CHỦ ĐỀ LIPIT-CHẤT BÉO 1.39 Chất béo là Trieste của axit béo với A etylen glycol B.glixerol C.etanol D.phenol 1.40 thủy phân chất béo môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và: A.phenol B glixerol C.ancol đơn chức D.este đơn chức 1.41 Có thể gọi tên este (C17H33COO)3C3H5 là A triolein B tristearin C tripanmitin D stearic 1.42 cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C 17H35COOH và C15H31COOH, số loại Trieste tối đa tạo là A B.3 C.5 D.4 1.43 xà phòng hóa tristearin thu được sản phẩm là: A C15H31COONa và etanol B C17H35COOH và glixerol C C15H31COONa và glixerol D C17H35COONa và glixerol 1.44.khi xà phòng hóa tripanmitin thu được sản phẩm là: A C15H31COONa và etanol B C17H35COOH và glixerol C C15H31COONa và glixerol D C17H35COONa và glixerol 1.45 xà phòng hóa triolein thu được sản phẩm là: A C15H31COONa và etanol B C17H35COOH và glixerol C C15H31COONa và glixerol D C17H35COONa và glixerol 1.46 thủy phân tristerin môi trường axit thu được sản phẩm là A C15H31COONa và etanol B C17H35COOH và glixerol C C15H31COOH và glixerol D C17H35COONa và glixerol 1.47 Để biến một số dầu thành mỡ rắn hoặc bơ nhân tạo, người ta thực hiện quá trình nào sau đây? A hidro hóa (Ni, t0) B cạn ở nhiệt độ cao C làm lạnh D xà phòng hóa 1.48 Dãy các axit béo là A axit axetic, axit acrylic, axit propionic B axit panmitic, axit oleic, axit axetic C axit fomic, axit axetic, axit stearic D axit panmitic, axit stearic, axit oleic 1.49.phát biểu nào sau không chính xác A Khi hidro hóa chất béo lỏng thu được chất béo rắn B Khi thủy phân chất béo môi trường kiềm sẽ thu được glixerol và xà phòng C Khi thủy phân chất béo môi trường axit sẽ thu được các axit và rượu D thủy phân chất béo môi trường axit sẽ thu được glixerol và các axit 1.50 cho các phát biểu sau: a) chất béo là Trieste của glixerol với các axit cacboxylic đơn chức, mạch cacbon dài không phân nhánh b) Lipit gồm chất béo, sáp, steroid, photpholipit… c) Chất béo là các chất lỏng d) Chất béo chứa chủ yếu các gốc không no của axit béo thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng và được gọi là dầu e) Phản ứng thủy phân chất béo môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch f) Chất béo là thành phần chính của dầu, mỡ động thực vật Những phát biểu đúng là A a,b,d,e B c,d,e C a,b,c D b,d,f 1.51 Trong các chất sau, hợp chất nào thuộc loại lipit? A (C17H31COO)3C3H5 B (C6H5COO)3C3H5 C (C16H33COO)3C3H5 D (C2H5COO)3C3H5 1.52 Khi thủy phân bất kì chất béo nào cũng thu được A glixerol B axit oleic C axit panmitic D axit stearic 1.53 Phát biểu nào sau đúng nhất? A Lipit là Trieste của glixerol với các axit béo B Axit béo là các monocacboxylic mạch cacbon dài, không phân nhánh C Phản ứng thủy phân chất béo môi trường kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa và là phản ứng thuận nghịch D Phương pháp thông thường sản xuất xà phòng là đun dầu thực vật hoặc mỡ động vật với dung dịch NaOH hoặc KOH 1.54 Phát biểu nào sau không đúng? A Chất béo không tan nước B Chất béo không tan nước, nhẹ nước tan nhiều dung môi hữu C Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố D Chất béo là Trieste của glixerol và các axit monocacboxylic mạch cacbon dài, không phân nhánh có từ 12 đến 24 nguyên tử C 1.55 Ở nhiệt độ thường, dầu thực vật ở trạng thái lỏng vì là loại chất béo A chứa chủ yếu các gốc axit béo no B chứa hàm lượng khá lớn các gốc axit béo không no C chứa chủ yếu các gốc axit béo thơm D dễ nóng chảy, nhẹ nước và không tan nước 1.56 Khi đun nóng chất béo với dung dịch H2SO4 loãng ta thu được A glixerol và axit béo B glixerol và muối của axit béo C glixerol và axit monocacboxylic D.ancol và axit béo 1.57 TRong thể chất béo bị oxi hóa thành những chất nào sau đây? A NH3 và CO2 B NH3, CO2, H2O C CO2, H2O D NH3, H2O 1.58 Khi thủy phân chất nào sau sẽ thu được glixerol? A Muối B Este đơn chức C Chất béo D Etyl axetat 1.59 Dầu mỡ tự nhiên có thành phần chính là A este của axiit panmitic và các đồng đẳng B muối của axit béo C các triglixerit D este của ancol với các axit béo CHỦ ĐỀ XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA TỔNG HỢP 1.60 Xà phòng được điều chế bằng cách nào sau đây? A Phân hủy mỡ B Thủy phân mỡ kiềm C Thủy phân tinh bột hoặc xenlulozo D Đehidro hóa mỡ tự nhiên 1.61 Xà phòng và chất giặt rửa có điểm chung là A Chứa muối natri có khả làm giảm sức căng bề mặt của các chất bẩn B Các muối được lấy từ phản ứng xà phòng hóa chất béo C Sản phẩm của công nghệ hóa dầu D Có nguồn gốc từ động hoặc thực vật 1.62 Chất giặt rửa tổng hợp được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nào sau đây? A Tinh bột B Xenlulozo C Dầu mỏ D Chất béo CHỦ ĐỀ MỐI LIÊN HỆ GIỮA HIDROCACBON VÀ MỘT SỚ DẪN X́T 1.63 Chất X có cơng thức phân tử C2H4O2, cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH tạo muối và nước Chất X thuộc loại: A Ancol no đa chức B axit no đơn chức C este no đơn chức D Axit không no đơn chức 1.64 Cho dãy các chất HCHO, CH3COOH, CH3COOCH3, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3 Số chất dãy tham gia phản ứng tráng gương là A.3 B.6 C.4 D.5 1.65 Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C 2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3 Số trường hợp có phản ứng xảy là A.2 B.5 C.4 D.3 1.66 Cho các chất sau: (1) CH3COOH, (2)CH3COOCH3, (3) C2H5OH, (4)C2H5COOH Chiều tăng dần nhiệt độ sôi ( từ trái sang phải ) là A 1,2,3,4 B.2,3,1,4 C 4,3,2,1 D 3,1,2,4 1.67 Cho các chất sau: CH3CH2OH (1), CH3COOH (2), HCOOC2H5 (3) Thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần là A (2),(3),(1) B (1),(2),(3) C (3),(1),(2) D (2),(1),(3) 1.68.Cho các chất: ancol etylic (1), axit axetic (2), nước (3), metyl fomat (4) Thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần là A (1)>(4)>(3)>(2) B (1)>(2)>(3)>(4) C (1)>(2)>(3)>(4) D (2)>(3)>(1)>(4) 1.69 Cho sơ đồ phản ứng C3H6O2 → X → Y→ C2H2 X, Y lần lượt A CH3COONa, CH4 B CH4, CH3COOH C HCOONa, CH4 D CH3COONa, C2H4 1.70 Cho các chất: etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoniclorua ancol benzylic, p-crezol Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là A B.6 C.5 D.3 B MỘT SỐ BÀI TẬP TOÁN CHỦ ĐỀ 7: XÁC ĐỊNH CẤU TẠO ESTE TỪ ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO 1.71 Trong phân tử este (X) no, đơn chức, mạch hở có thành phần oxi chiếm 36,36% khối lượng Số đồng phân cấu tạo của X là: A B C D 1.72 Este X điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với oxi là 2,3125 Công thức của X là: A.CH3COOC2H5 B.CH3COOCH3 C.C2H5COOCH3 D.C2H5COOC2H5 1.73 Este Y điều chế từ ancol etylic có tỉ khối so với không khí là 3,03 Công thức của Y là: A CH3COOCH3 B C2H5COOCH3 C HCOOC2H5 D CH3COOC2H5 1.74 Este Z điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với oxi là 2,75 Công thức của Z là: A C2H5COOCH3 B CH3COOCH3 C CH3COOC2H5 D C2H5COOC2H5 CHỦ ĐỀ PHẢN ỨNG ĐỚT CHÁY 1.75 Đớt cháy hoàn toàn 0,15 mol este thu được 19,8 gam CO và 0,45 mol H2O Công thức phân tử este là: A C2H4O2 B C3H6O2 C C4H8O2 D C5H10O2 1.76 đốt cháy một este hữu X thu được 13,2 gam CO2 và 5,4 gam H2O X thuộc loại este A No, đơn chức B Mạch vòng, đơn chức C Hai chức, no D Có liên kết đôi, chưa xác định nhóm chức 1.77 Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO sinh bằng số mol O2 đã phản ứng Tên gọi của este là: A propyl axetat B Metyl axetat C Etyl axetat D Metyl fomat 1.78 Đốt cháy hoàn toàn 7,8 gam este X thu được 11,44 gam CO và 4,68 gam H2O Công thức phân tử của este là: A C4H8O4 B C4H8O2 C C2H4O2 D C3H6O2 1.79 Đốt cháy este no, đơn chúc X phải dùng 0,35 mol O2 thu được 0,3 mol CO2 CTPT của X là: A C2H4O2 B C3H6O2 C C4H8O2 D C5H10O2 1.80, Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đơn chức X thu được 3,36 lít khí CO (đktc) và 2,7 gam nước Công thức phân tử của X là A C2H4O2 B C3H6O2 C C4H8O2 D C5H8O2 1.81 Đót cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở Sản phẩm cháy được dẫn vào bình đựng dung dịch nước vôi trong, thấy khối lượng bình tăng 6,2 gam, số mol của CO và H2O sinh lần lượt là: A 0,1 và 0,1 mol B 0,1 và 0,01 mol C 0,01 và 0, mol D 0,01 và 0,01 mol 1.82 Đốt cháy hoàn toàn m mol este X tạo bởi ancol no, đơn chức, mạch hở và axit không no (chứa một liên kết đôi), đơn chức, mạch hở thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 2,7 gam nước Giá trị của m là: A 0, 05 B 0,10 C 0,15 D 0,20 1.83 Khi đốt cháy hoàn toàn este X cho số mol CO bằng số mol H2O Để thủy phân hoàn toàn 6,0 gam este X cần dùng dung dịch chứa 0,1 mol NaOH Công thức phân tử của este là: A C2H4O2 B C3H6O2 C C4H8O2 D C5H10O2 1.84 Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở Sản phẩm cháy được dẫn vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 12,4 gam Khối lượng kết tủa tạo tương ứng là: A 12,4 gam B 20 gam C 10 gam D 24,8 gam 1.85 Đốt cháy hoàn toàn 0, mol este X rồi dẫn cháy vào dung dịch Ca(OH) dư thu được 20 gam kết tủa Công thức phân tử của X là: A HCOOCH3 B HCOOC2H5 C CH3COOCH3 D CH3COOC2H5 1.86 Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam hỗn hợp este gồm metyl propionat và etyl axetat cần lít khí oxi (đktc)? A 2,24 lít B 1,12 lít C 5,60 lít D 3,36 lít CHỦ ĐỀ PHẢN ỨNG THỦY PHÂN 1.87 Thủy phân este X có CTPT C4H8O2 dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu Y và Z đó Y có tỉ khối so với H2 là 16 X có công thức là: A HCOOC3H7 B CH3COOC2H5 C HCOOC3H5 D C2H5COOCH3 1.88 Thủy phân este X có công thức phân tử C 4H8O2 dung dịch NaOH thu được hỗn hợp chất hữu Y và Z đó Z có tỉ khối so với H2 bằng 23 Tên của X là: A etyl axetat B Metyl axetat C Metyl propionate D Propyl fomat 1.89 Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng Khối lượng muối CH3COONa thu được là: A, 12,3 gam B 16,4 gam C 4,1 gam D 8,2 gam 1.90 Cho 3,7 gam este no, đơn chức, mạch hở tác dụng hết với dung dịch KOH, thu được muối và 2,3 gam rượu etylic Công thức của este là A C2H5COOC2H5 B C2H5COOC H3 C HCOOC2H5 D CH3COOC2H5 1.91 Cho gam một este của axit cacboxylic no đơn chức và ancol no đơn chức phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 1M Tên gọi của este đó là: A etyl axetat B Propyl fomat C Metyl axetat D Metyl fomat 1.92 Thủy phân hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm este HCOOC 2H5 và CH3COOCH3 bằng dugn dịch NaOH 1M (đun nóng) Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là: A 400ml B 300ml C 150ml D 200ml 1.93 Xà phòng hóa hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp este là etyl axetat và metyl propionat bằng lượng vừa đủ V (ml) dung dịch NaOH 0,5M Giá trị V là: A 200ml B 500ml C 400ml D 600ml 1.94 Đun nóng 8,8 gam etyl axetat với 200 ml dung dich NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là A 3,28 B 8,56 C 8,2 D 10,4 1.95 thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100 ml dung dịch NaOH 1,3 M (vừa đủ) thu được 5,98 gam một ancol Y Tên gọi của X là A Etyl fomat B etyl axetat C etyl propionate D propyl axetat 1.96 Cho 3,7 gam este no, đơn chức, mạch hở tác dụng hết với dung dịch KOH, thu được muối và 2,3 gam ancol etylic Công thức của este là A CH3COOC2H5 B C2H5COOCH3 C C2H5COOC2H5 D HCOOC2H5 1.97 Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X thu được 0,3 mol CO và 0,3 mol nước nếu cho 0,1 mol X tác dụng hết với NaOH thì thu được 8,2 gam muối Công thức cấu tạo của X là A HCOOC2H3 B CH3COOCH3 C.HCOOC2H5 D CH3COOC2H5 1.98 Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X với 100 ml dung dịch KOH 1M vừa đủ thu được 4,6 gam một ancol Y Tên gọi của X là A etyl fomat B etyl propionate C etyl axetat D propyl axetat CHỦ ĐỀ 10 PHẢN ỨNG ESTE HÓA 1.99 Thực hiện phản ứng este hóa m gam CH 3COOH bằng một lượng vừa đủ C 2H5OH thu được 0,02 mol este (giả sử hiệu suất phản ứng đạt 100%) thì giá trị của m là A.2,1 B 1,2 C.1,1 D 1,4 1.100 Đun 12 gam axit axetic với một lượng dư ancol etylic ( có H 2SO4 đặc xúc tác ) Đến phản ứng kết thúc thu được 11 gam este Hiệu suất phản ứng este hóa là A 70% B 75% C 62,5% D 50% 1.101 Đun 12 gam axit axetic với 13.8 gam etanol ( có H 2SO4 làm xúc tác ) đến phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este Hiệu suất phản ứng este hóa là A.50% B.62 5% C.55% D.75% CHƯƠNG CACBOHIĐRAT A CÁC CHỦ ĐỀ LÝ THUYẾT 2.1 Trong phân tử của cacbohiđrat có A.nhóm chức axit B.nhóm chức xeton C.nhóm chức ancol D.nhóm chức anđehit 2.2 Chất thuộc loại đísaccarit là: A.glucozơ B.saccarozơ C.xenlulozơ D.fructozơ 2.3 Hai chất đồng phân của là A.glucozơ và mantozơ B.Fructozơ và glucozơ C.Fructozơ và mantozơ D.Saccarozơ và glucozơ 2.4 Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và A.C2H5OH B.CH3COOH C.HCOOH D.CH3CHO 2.5 saccarozơ và glucozơ đều có A phản ứng với AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng B phản ứng với dung dịch NaCl C phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch màu xanh lam D phản ứng thủy phân môi trường axit 2.6 cho sơ đồ chuyển hóa: Glucozơ → X →Y → CH3COOH Hai chất X,Y lần lượt là A.CH3CHO và CH3CH2OH B.CH3CH2OH và CH3CHO C.CH3CH(OH)COOH và CH3CHO D.CH3CH2OH và CH2=CH2 2.7 Chất phản ứng tráng gương là: A.xenlulozơ B.tinh bột C frutozo D.saccarozơ 2.8 Chất không phản ứng với AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng tạo thành Ag là: A.C6H12O6(glucozơ) B.CH3COOH C.HCHO D.HCOOH 2.9 Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là A.glucozơ, glixerol, ancol etylic B.Glucozơ, anđehit fomic, natri axetat C.glucozơ, glixerol, axit axetic D.Glucozơ, glixerol, natri axetat 2.10 Để chứng minh phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A.Cu(OH)2 NaOH, đun nóng B.AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng C.Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường D.kim loại Na 2.11 Đun nóng xenlulozơ dung dịch axit vô cơ, thu được sản phẩm là A.saccarozơ B.glucozơ C.fructozơ D.mantozơ 2.12 Cho sơ đồ chuyên hóa: Tinh bột → X → Y → axit axetic X và Y lần lượt là A.ancol etylic, anđehit axetic B.glucozơ và ancol etylic C.glucozơ, etyl axetat D.Glucozơ, andehit axetic 2.13 Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả tham gia phản ứng A.hòa tan Cu(OH)2 B.trùng ngưng C.tráng gương D.thủy phân 2.14 Một chất thủy phân môi trường axit, đun nóng không tạo glucozơ Chất đó là A.protein B.saccarozơ C.tinh bột D.xenlulozơ 2.15 Cho dãy các chất; glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 là A.3 B.4 C.2 D.5 2.16 Cho các chất: ancol etylic, glixerol, glucozơ, đimetyl ete và axit fomic Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 là A.3 B.1 C.4 D.2 2.17 Thuốc thử dùng để phân biệt glucozơ và fructozơ là A.Cu(OH)2 B.dung dịch brom C.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button