Giải bài tập trong sbt toán 8 tập 1

Giải bài xích tập trang 6 bài nhân đa thức cùng với nhiều thức Sách bài bác tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 6: Thực hiện nay phép tính
Bạn đang xem: Giải bài tập trong sbt toán 8 tập 1

Câu 6 trang 6 Sách bài xích tập (SBT) Tân oán 8 tập 1

 Thực hiện phnghiền tính:

a. (left( 5x - 2y ight)left( x^2 - xy + 1 ight))

. (left( x - 1 ight)left( x + 1 ight)left( x + 2 ight))

c. (1 over 2x^2y^2left( 2x + y ight)left( 2x - y ight))

Giải:

a. (left( 5x - 2y ight)left( x^2 - xy + 1 ight)) ( = 5x^3 - 5x^2y + 5x - 2x^2y + 2xy^2 - 2y)

( = 5x^3 - 7x^2y + 5x + 2xy^2 - 2y)

b. (left( x - 1 ight)left( x + 1 ight)left( x + 2 ight)) ( = left( x^2 + x - x - 1 ight)left( x + 2 ight) = left( x^2 - 1 ight)left( x + 2 ight))

( = x^3 + 2x^2 - x - 2)

c. (1 over 2x^2y^2left( 2x + y ight)left( 2x - y ight)) ( = 1 over 2x^2y^2left( 4x^2 - 2xy + 2xy - y^2 ight))

( = 1 over 2x^2y^2left( 4x^2 - y^2 ight) = 2x^4y^2 - 1 over 2x^2y^4)

Câu 7 trang 6 Sách bài bác tập (SBT) Toán 8 tập 1

Thực hiện nay phép tính:

a. (left( 1 over 2x - 1 ight)left( 2x - 3 ight))

b. (left( x - 7 ight)left( x - 5 ight))

c.

Xem thêm: Xem Tử Vi Tuổi Kỷ Dậu 1969 Nữ Mạng Năm 2021, Tử Vi Tuổi Kỷ Dậu 1969 Nữ Mạng Năm 2021


Xem thêm: Xem Tử Vi Tuổi Mậu Thìn Năm 2019 Nam Mạng Giải Vận Hạn Đoán Tương Lai


(left( x - 1 over 2 ight)left( x + 1 over 2 ight)left( 4x - 1 ight))

Giải:

a. (left( 1 over 2x - 1 ight)left( 2x - 3 ight))\(x^2 - 3 over 2x - 2x + 3 = x^2 - 7 over 2x + 3)

b. (left( x - 7 ight)left( x - 5 ight))( = x^2 - 5x - 7x + 35 = x^2 - 12x + 35)

c. (left( x - 1 over 2 ight)left( x + 1 over 2 ight)left( 4x - 1 ight))( = left( x^2 + 1 over 2x - 1 over 2x - 1 over 4 ight)left( 4x - 1 ight))

( = left( x^2 - 1 over 4 ight)left( 4x - 1 ight) = 4x^3 - x^2 - x + 1 over 4)

Câu 8 trang 6 Sách bài xích tập (SBT) Toán 8 tập 1

Chứng minh:

a. (left( x - 1 ight)left( x^2 + x + 1 ight) = x^3 - 1)

b. (left( x^3 + x^2y + xy^2 + y^3 ight)left( x - y ight) = x^4 - y^4)

Giải:

a. Biến đổi vế trái: (left( x - 1 ight)left( x^2 + x + 1 ight) = x^3 + x^2 + x - x^2 - x - 1 = x^3 - 1)

Vế trái bằng vế yêu cầu vậy đẳng thức được bệnh minh

b. Biến đổi vế trái: (left( x^3 + x^2y + xy^2 + y^3 ight)left( x - y ight) = x^4 + x^3y + x^2y^2 + xy^3 - x^3y - x^2y^2 - xy^3 - y^4 = x^4 - y^4)

Vế trái bằng vế buộc phải vậy đẳng thức được chứng minh.

Câu 9 trang 6 Sách bài bác tập (SBT) Toán thù 8 tập 1

Cho a với b là hai số thoải mái và tự nhiên. Biết a phân tách cho 3 dư 1;b phân chia đến 3 dư 2. Chứng minc rằng ab phân chia cho 3 dư 2


Chuyên mục: Tin Tức