Hỏi Đáp

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 7 Hóa lớp 11: Sự điện li

Giải hóa 11 bài 1

Video Giải hóa 11 bài 1

[bài 1 hóa học 11] giải bài 1,2,3,4,5 trang 7 sgk hóa 11: sự điện phân – chương 1.

A. Tóm tắt kiến ​​thức điện phân:

1. Điện phân là quá trình phân ly hoặc nóng chảy các chất thành ion trong nước.

2.Dung dịch (dd) dẫn điện vì chúng có các hạt tải điện chuyển động tự do, gọi là ion, trong dung dịch của chúng.

3. Chất điện giải là chất phân ly thành ion khi hòa tan trong nước.

Axit, bazơ, muối đều là chất điện li.

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước thì phân li hoàn toàn.

Axit mạnh, bazơ mạnh và hầu hết các muối đều là chất điện li mạnh.

Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước phân li một phần các phân tử trong chất tan, phần còn lại ở dạng phân tử trong dung dịch. Axit yếu, bazơ và một số muối là chất điện li yếu.

Chất không điện li là chất khi tan trong nước không phân li thành ion.

Ví dụ: dung dịch đường, dung dịch rượu…

4. Cân bằng điện giải: Sự phân ly của các chất điện ly yếu là một quá trình thuận nghịch. Quá trình điện phân đạt trạng thái cân bằng khi tốc độ phân li của các phân tử chất điện li (phản ứng thuận) bằng tốc độ hoá hợp của các ion vào phân tử chất điện li (phản ứng nghịch).

b. Giải bài tập 1 Sự điện phân Bài 11 Trang 7

Bài 1 Các dung dịch axit như hcl, bazơ như nah và muối như nacl dẫn điện trong khi các dung dịch như etanol, sucrose và glixerol thì không vì bất kỳ lý do gì. ?

Trả lời: Dung dịch hcl, nah, nacl dẫn điện vì trong dung dịch có các ion. Dung dịch etanol, sucrose và glycerol không thể dẫn điện vì không có ion trong dung dịch.

Bài 2 Chất điện li, chất điện li là gì?

Chất nào là chất điện li? Thế nào là chất điện li mạnh và yếu?

Xem Thêm : Soạn bài Tam đại con gà | Ngắn nhất Soạn văn 10 – VietJack.com

Cho ví dụ và viết phương trình điện ly của chúng.

Tùy chọn 2:

Quá trình phân li các chất trong nước thành ion gọi là quá trình điện li.

Các chất tan trong nước và phân li thành ion gọi là chất điện li

Axit, bazơ, muối đều là chất điện li.

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước thì phân li thành ion. Ví dụ: nh4cl -> nh4+ + cl-

Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ phân li một phần thành ion, phần còn lại tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch. Ví dụ ch3cooh ch3coo- + h+

bài 3. (trang 7 sgk hóa học 11)Viết phương trình điện ly của các chất sau:

a) Chất điện ly mạnh: ba(no3)2 0,10m; hno3 0,020m; koh 0,010m.

Tính nồng độ mol của mỗi ion trong dung dịch trên.

b) Chất điện li yếu: HCl, HNO2.

Hướng dẫn cho Câu hỏi 3:

a) Chất điện ly mạnh phân ly hoàn toàn nên phương trình điện ly và nồng độ ion trong dung dịch như sau:

ba(no3)2 → ba2+ + 2no-3 0,01m 0,10m 0,20m

hno3 → h+ + no-3 0,020m 0,020m 0,020m

koh → k+ + oh- 0,010m 0,010m 0,010m

b) Chất điện ly yếu không phân ly hoàn toàn nên phương trình điện ly như sau:

Xem Thêm : Dung dịch chuẩn độ là gì? Cách pha dung dịch chuẩn độ từ chất gốc

hclo h+ + clo-

hno2 h+ + no-2.

Nhiệm vụ 4.Chọn câu trả lời đúng cho các câu sau:

Dung dịch điện phân dẫn điện vì

A. Sự chuyển động của các electron.

Cation thay thế.

Sự dịch chuyển của các phân tử hòa tan.

Sự chuyển vị của cation và anion.

Chọn d.

Dung dịch điện phân dẫn điện do có sự chuyển vị của các cation và anion.

Bài 5. Chất nào sau đây không dẫn điện?

A. Kali clorua rắn, khan.

Cacl2 nóng chảy.

Không nóng chảy.

hbr dễ tan trong nước.

Chọn một.

Kali clorua rắn tồn tại dưới dạng tinh thể ion. Mạng tinh thể kcl tương tự mạng tinh thể nacl (hình 3.1 sgk lớp 10). Tinh thể ion rất bền vì lực hút tĩnh điện giữa các ion trái dấu trong tinh thể ion rất mạnh. Các ion k+ và cl- chỉ dao động ở các đầu nút của mạng tinh thể (không chuyển dịch tự do) nên kcl rắn khan không dẫn điện.

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button