Hỏi Đáp

Mẫu giấy uỷ quyền giám đốc cho phó giám đốc mới nhất 2022

Giấy uỷ quyền cho phó giám đốc

Trong một công ty luôn có một hoặc nhiều người có chức danh giám đốc và nắm mọi quyền điều hành công ty hoặc một lĩnh vực nhất định. Tuy nhiên, giám đốc không phải lúc nào cũng có mặt trong công ty mà thực hiện tất cả các quyền hạn được quy định trong điều lệ công ty.

Vì vậy, giám đốc công ty luôn ủy thác cho các vị trí khác quyết định những vấn đề cấp bách, để không gây thiệt hại cho công ty khi vắng mặt giám đốc. Và loại ủy quyền này thông thường là do hội đồng quản trị công ty và đặc thù công việc ủy ​​quyền lại cho phó giám đốc thường trực hoặc kế toán trưởng của công ty.

Tư vấn Pháp luật theo ủy quyền của Giám đốc cho Phó Giám đốc: 1900.6568

1. Giấy ủy quyền nội bộ:

Tải xuống Giấy ủy quyền của Công ty

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập-Tự do-Hạnh phúc———o0o———

Giấy phép

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015 và được thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Theo điều lệ hiện hành của công ty……;

Theo nhu cầu công việc… ;

Quyền truy cập: Ông/Bà:……

Vị trí: …

số cmnd/cccd: …, ngày cấp …, nơi cấp ….

Người nhận ủy quyền: Ông/Bà

Vị trí: …

số cmnd/cccd: …, ngày cấp …, nơi cấp ….

Với giấy ủy quyền này, bên được tặng cho được thay mặt bên ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Quyền quyết định và ký các văn bản hành chính phục vụ các sự kiện của công ty…do bạn quản lý…

Có toàn quyền quyết định đối với dịch vụ và quyền ký kết hợp đồng dịch vụ…

Được quyền ký kết hợp đồng với các đối tác để phục vụ cho hoạt động thương mại của…

Thù lao thời hạn và ủy quyền

– Thù lao giấy phép: Không có.

– Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày lập giấy ủy quyền này cho đến khi hoàn thành hoặc chấm dứt công việc ủy ​​quyền theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này được lập thành 2 bản (mỗi bản gồm: trang 02; trang 01); giao người ủy quyền 01 bản; người ủy quyền 01 bản./.

Thưa ông/bà…công ty và các bộ phận liên quan…chịu trách nhiệm thi hành giấy ủy quyền này.

Được ủy quyền bởi

2. Giấy ủy quyền của Phó Giám đốc:

Tải xuống Giấy ủy quyền của Giám đốc

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc———o0o———

Giấy phép

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015 và được thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Theo điều lệ hiện hành của công ty……;

Theo quy trình tổ chức và hoạt động của công ty…;

Căn cứ quyết định của tổng giám đốc công ty/giám đốc công ty ngày……/…./….. về việc phân công, ủy quyền cho …;

Quyền truy cập: Ông/Bà:……

Vị trí: …

số cmnd/cccd: …, ngày cấp…, nơi cấp…

Người nhận ủy quyền: Ông/Bà

Vị trí: …

số cmnd/cccd: …, ngày cấp…, nơi cấp…

Với giấy ủy quyền này, bên được tặng cho được thay mặt bên ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Mục 1: Phân công, ủy quyền cho ông/bà… thực hiện các công việc sau:

Được quyền quyết định và ký các văn bản hành chính phục vụ các sự kiện của công ty…thuộc thẩm quyền hành chính của mình

Có toàn quyền quyết định đối với dịch vụ và quyền ký kết hợp đồng dịch vụ…

Được quyền ký kết hợp đồng với các đối tác để phục vụ cho hoạt động thương mại của…

Sau khi được sự chấp thuận của bộ phận có thẩm quyền của công ty, hợp đồng … chuyển nhượng có thể được ký kết với công ty.

Được ký kết hợp đồng lao động với cấp quản lý và nhân viên của… Đối với các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị, giám đốc … ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.

Phần 2: Thù lao được ủy quyền: Không có.

Xem Thêm : Ý nghĩa hình xăm phượng hoàng, 70+ mẫu hình … – Bách hóa XANH

Điều 3: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Ông/Bà có quyết định thay đổi hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thôi việc.

Giấy ủy quyền này được lập thành 2 bản (mỗi bản gồm: trang 02; trang 01); giao bên ủy quyền 01 bản; bên ủy quyền 01 bản.

Điều 4: Ông/Bà….và các bộ phận có liên quan của công ty…chịu trách nhiệm thi hành giấy ủy quyền này. /.

Giám đốc

3.Giấy ủy quyền của Kế toán trưởng:

Tải xuống Giấy ủy quyền của Kế toán trưởng

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc———o0o———

Giấy ủy quyền

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015 và được thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Theo Điều lệ Công ty hiện hành…;

Căn cứ theo thẩm quyền của Giám đốc công ty;

Người được ủy quyền (Bên A):

Thưa ông/bà: …

Vị trí: …

số cmnd/cccd: …, ngày cấp…, nơi cấp…

Người nhận được ủy quyền (Bên B):

Thưa ông/bà:

Vị trí: …

số cmnd/cccd: …, ngày cấp…, nơi cấp…

Nội dung ủy quyền:

Điều 1: Việc ủy ​​thác, ủy quyền cụ thể như sau:

– Bên A ủy quyền cho Bên B ký các chứng từ, hóa đơn liên quan đến thuế khi bán hàng…….

– Có toàn quyền quyết định, ký kết các hợp đồng kinh tế…

– Sau khi được sự chấp thuận của bộ phận có thẩm quyền của công ty, tiến hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng với công ty ….

Phần 2: Thù lao được ủy quyền: Không có.

Xem Thêm : Ý nghĩa hình xăm phượng hoàng, 70+ mẫu hình … – Bách hóa XANH

Điều 3: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Ông/Bà có quyết định thay đổi hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thôi việc.

Giấy ủy quyền này được lập thành 2 bản (mỗi bản gồm: trang 02; trang 01); giao bên ủy quyền 01 bản; bên ủy quyền 01 bản.

Điều 4: Ông/Bà….và các bộ phận có liên quan của công ty…chịu trách nhiệm thi hành giấy ủy quyền này. /.

Giám đốc

4. Tổng giám đốc có được ủy quyền cho phó tổng giám đốc không?

Tóm tắt câu hỏi:

Công ty chúng tôi là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn và hoạt động theo phương thức công ty mẹ – con.

Tính đến thời điểm hiện tại, chủ tịch và tổng giám đốc đã đến tuổi nghỉ hưu. Hội đồng quản trị đơn vị quản lý cấp trên (chủ sở hữu vốn nhà nước) có ý kiến ​​(công văn) và cử một phó tổng giám đốc tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc. Cho đến khi chủ sở hữu bổ nhiệm một chủ tịch và giám đốc điều hành mới.

Làm ơn:

1- Việc chủ sở hữu ghi rõ văn bản (công văn) với nội dung như trên có phù hợp không?

2- Một công văn chính thức chỉ định rằng hội đồng quản trị đã chỉ định một phó tổng giám đốc nhận chuyển đổi có đủ để quản lý và điều hành doanh nghiệp một cách hợp pháp không?

<3

Cố vấn:

1. Văn bản (công văn) của chủ sở hữu ghi như trên có phù hợp không?

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: “Công văn là hình thức văn bản hành chính thường được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng. Công văn là cách thức chính thức để cơ quan nhà nước liên lạc với cấp trên, cấp dưới, công dân. Ngay cả khi Trong hoạt động hàng ngày của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, việc soạn thảo và sử dụng các công văn phục vụ cho hoạt động thông tin, giao dịch nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình cũng cần thiết”. và thực hiện các nhiệm vụ của Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc cho đến khi Chủ sở hữu bổ nhiệm Công văn có nội dung “Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc mới” là đúng. >

2. Công văn chỉ định việc HĐQT cử một phó tổng giám đốc nhận bàn giao có đủ cơ sở để quản lý, điều hành doanh nghiệp một cách hợp pháp?

Mặc dù lịch trình là chính xác. Tuy nhiên, không đủ tính pháp lý để quản lý và điều hành doanh nghiệp. Điều 70 “Luật Doanh nghiệp” quy định “tổng giám đốc là người chịu trách nhiệm trước pháp luật”, nhưng không có quy định về chức danh phó tổng giám đốc. Vì vậy, để đảm bảo tính pháp lý trong việc thực hiện nhiệm vụ của tổng giám đốc, đặc biệt trong trường hợp ký thay tổng giám đốc, tổng giám đốc phải ủy quyền bằng văn bản cho phó tổng giám đốc.

Theo khoản 1 Điều 122 Bộ luật Dân sự 2015, giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

“a) người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự;

b) Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của luật và không vi phạm đạo đức xã hội;

c) Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện. “

Như vậy, nếu phó tổng giám đốc đáp ứng các điều kiện trên thì có thể ủy quyền thay mặt tổng giám đốc ký các văn bản, thực hiện các giao dịch. Những gì được ủy quyền theo các Điều khoản của Công ty. Tuy nhiên, thời hạn ủy quyền phải được ghi rõ bằng văn bản.

3. Việc phân công trách nhiệm có cần phải có quyết định hay chỉ cần có tài liệu như đã đề cập ở trên?

Khoản 2 Điều 122 “Bộ luật Dân sự” quy định: “Nếu pháp luật quy định hình thức của giao dịch dân sự thì giao dịch đó là điều kiện có hiệu lực”, nhưng theo luật ban hành thì pháp luật quy định hình thức của giao dịch dân sự. văn bản: “Quyết định: là hình thức văn bản trong đó các cơ quan Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền thực hiện thẩm quyền xây dựng các vấn đề về thể chế, chính sách về tổ chức bộ máy, nhân sự và các công việc khác (văn bản hành chính cá biệt)”. Quyết định có tính chất lãnh đạo, chỉ đạo như nghị quyết nhưng được thể hiện bằng các điều khoản cụ thể, được dùng để ban hành hoặc bãi bỏ các quy định, nguyên tắc về đường lối, chính sách, tổ chức bộ máy, nhân sự thuộc phạm vi quyền hạn của tổ chức; ban hành quy chế, điều lệ, pháp lệnh. .. đính kèm. Do đó, công ty bạn đã ban hành văn bản dưới dạng công bố về việc “tiếp nhận, bàn giao và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch, Tổng giám đốc trước khi chủ sở hữu bổ nhiệm Chủ tịch, Tổng giám đốc mới”. Văn bản đã đúng, không cần thay bằng quyết định.

5.Phó giám đốc có được ủy quyền ký kết hợp đồng kinh tế không?

Tóm tắt câu hỏi:

Xem Thêm : Sông Nhị Hà – Người Kể Sử

Mẹ chồng tôi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do bà đứng tên làm chủ tịch kiêm giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật của công ty. Nay bà ấy bổ nhiệm tôi làm phó giám đốc công ty để thay mặt bà ấy ký kết một số hợp đồng kinh tế thuộc lĩnh vực tôi phụ trách?

Cố vấn:

Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định số lượng người đại diện theo pháp luật, chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ.”

Do đó, đối với công ty TNHH, số lượng người đại diện theo pháp luật, chức danh, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật sẽ được quy định rõ trong điều lệ, đó là Phó giám đốc. Giám đốc vẫn có thể là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Về quyền của người đại diện theo pháp luật của công ty, Khoản 1 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân thay mặt doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách là nguyên đơn, bị đơn và có các quyền và nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, cũng như quyền và nghĩa vụ khác do tòa án và pháp luật quy định.”

Do đó, trường hợp Chủ tịch công ty bổ nhiệm bạn làm Phó giám đốc công ty và cử Phó giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty thì bạn có quyền ký kết các hợp đồng kinh tế của công ty mà không cần có sự ủy quyền của bất kỳ ai.

Tuy nhiên, nếu chủ tịch công ty bổ nhiệm bạn làm phó giám đốc mà không quy định phó giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty thì để ký kết hợp đồng kinh tế của công ty, bạn cần có người đại diện theo ủy quyền của công ty người đại diện theo pháp luật – chủ tịch công ty. Về ủy quyền, Điều 581 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như sau:

“Hợp đồng ủy thác là sự thỏa thuận giữa các bên. Bên nhận ủy thác có nghĩa vụ thực hiện công việc thay cho bên ủy thác. Bên ủy thác chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.”

Như vậy, trong trường hợp này, nếu Chủ tịch công ty (người đại diện theo pháp luật của công ty) tin tưởng và muốn bạn trực tiếp ký kết một số hợp đồng kinh tế của công ty thì Chủ tịch công ty có thể lập giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền nêu rõ nội dung hợp đồng mà bạn có quyền ký kết.

6. Trường hợp Giám đốc ủy quyền lại cho Phó Giám đốc công ty:

Tóm tắt câu hỏi:

Chào luật sư! Xin lỗi: Giám đốc của tôi là người Hàn Quốc, sắp tới tôi sẽ về Trung Quốc nên tôi muốn ủy quyền lại cho một người Việt Nam làm phó giám đốc, kế toán trưởng có quyền quyết định ký nhiều chứng từ. Các tài liệu liên quan đến pháp luật nhà nước là gì? Cảm ơn!

Cố vấn:

Theo Điều 13 “Luật Doanh nghiệp 2020” thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

“1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ trước trọng tài, tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định số lượng người đại diện theo pháp luật, chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ.

3. Doanh nghiệp phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú tại Việt Nam và ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Nam giới. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn cần phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ủy quyền.

4.Trường hợp hết thời hạn ủy quyền quy định tại khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở về Việt Nam và không có ủy quyền nào khác thì thực hiện theo quy định sau:

a) Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

b) Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh trong phạm vi được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi sếp công ty, hội đồng thành viên, hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm đại diện theo pháp luật. luật Thương mại. […]”

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có quyền ủy quyền cho người khác thực hiện hoạt động đại diện. Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh trong phạm vi được ủy quyền, cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc đến khi chủ sở hữu công ty, hội đồng thành viên, hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện công ty. người đại diện theo pháp luật của công ty.

Thủ tục ủy quyền theo Điều 15 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau: Việc cử người đại diện theo ủy quyền phải được lập thành văn bản, thông báo cho công ty và chỉ có giá trị đối với công ty. kể từ ngày công ty nhận được thông báo.

+Giấy ủy quyền phải có các nội dung chính sau: tên chủ sở hữu, thành viên, cổ đông, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;

+Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền;

+Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của từng người đại diện theo ủy quyền;

p>

+ Thời hạn ủy quyền tương ứng với từng đại diện theo ủy quyền; thời điểm bắt đầu ủy quyền;

+Họ, tên chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, chữ ký của người đại diện theo pháp luật.

– Người đại diện theo ủy quyền phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

+Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Không cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;

+Đối với công ty mà thành viên, cổ đông do nhà nước góp vốn hoặc cổ phần chiếm trên 50% vốn điều lệ thì không được phép có vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con. Con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quản lý và người được ủy quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm đại diện theo ủy quyền của công ty khác;

+Các tiêu chuẩn và điều kiện khác được quy định trong Điều lệ Công ty.

7.Giám đốc công ty có được ủy quyền cho cấp dưới ký thay mình các hóa đơn, chứng từ không?

Tóm tắt câu hỏi:

Xin lỗi, giám đốc công ty đang đi công tác có ủy quyền cho cấp dưới ký vào các hóa đơn chứng từ… Như vậy có đúng không và nếu đúng thì có phải do bên bán đóng dấu không?

Cố vấn:

Điều 16 khoản 2 điểm d Thông tư số 39/2014/tt-btc ngày 31/03/2014 quy định như sau:

“d) Tiêu chuẩn” người bán (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Nếu người phụ trách đơn vị không ký vào tiêu thức của người bán thì phải có giấy ủy quyền của người phụ trách đơn vị cho người trực tiếp bán hàng ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu đơn vị vào bên trái dấu giáp lai hóa đơn. “

Khoản thứ nhất và thứ hai Điều 6 Thông báo số 156/2013/tt-btc ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật Quản lý thuế và một số điều của Nghị định-Luật số 83/2013/nĐ-cp ngày 22 tháng 7 năm 2013 quy định như sau:

Mục 6. Giao dịch với cơ quan thuế

“1. Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế trực tiếp ký hoặc ủy quyền cho đại lý của mình ký các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế tại địa bàn có thẩm quyền. Việc ký phải được thể hiện bằng văn bản và lưu tại doanh nghiệp.

2. Ủy quyền giao dịch với cơ quan thuế

– Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế được ủy quyền cho cấp dưới ký các văn bản, biên bản giao dịch với cơ quan thuế.

– Cá nhân nộp thuế được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác (trừ đại lý thuế theo quy định tại khoản 3 Điều này) thay mình thực hiện các giao dịch với cơ quan thuế. Xin cấp mã số văn bản ủy quyền theo quy định pháp luật dân sự.

giam-doc-cong-ty-uy-quyen-cho-cap-duoi-ky-thay-hoa-don-chung-tu-duoc-khong.

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến miễn phí: 1900.6568

– Văn bản ủy quyền phải ghi rõ thời hạn, phạm vi ủy quyền. Giấy ủy quyền phải được gửi đến cơ quan thuế và nộp kèm theo các chứng từ giao dịch lần đầu trong thời hạn ủy quyền. “

Căn cứ quy định trên, theo lời giới thiệu của công ty bạn xuất hóa đơn gtgt thì người đại diện theo pháp luật không ký theo tiêu chuẩn của người bán phải ủy quyền cho cấp dưới (người ủy quyền phải (bằng văn bản) người trực tiếp bán ký, ghi tên mình trên hóa đơn Họ và tên, đóng dấu công ty vào góc trên bên trái của hóa đơn.

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button