Hỏi Đáp

Chính thể là gì? Các hình thức chính thể Nhà nước trên thế giới?

Hình thức chính thể

Mỗi quốc gia sẽ thành lập một hình thức nhà nước riêng, nhưng hầu hết sẽ được phân chia theo hình thức chính quyền phổ biến trên thế giới. Dưới bất kỳ hình thức chính phủ nào, dù đất nước được xây dựng như thế nào, nó sẽ có tác động đến đời sống của người dân, nền kinh tế và đặc biệt là chính trị. Vậy, cơ thể là gì? Phân tích các hình thức chính quyền quốc gia trên thế giới?

1. Chế độ là gì?

Hệ thống chính trị quốc gia là cách thức, trình tự thiết lập cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, xác lập mối quan hệ giữa cơ quan này với cơ quan cấp cao khác và nhân dân.

Định nghĩa trên cho thấy, xem xét hình thức chính quyền của một quốc gia có nghĩa là xem xét trình tự, thủ tục thành lập cơ quan quyền lực cao nhất của quốc gia, xem xét mối quan hệ giữa cơ quan quyền lực cao nhất của quốc gia với mối quan hệ giữa cơ quan quyền lực cao nhất của quốc gia. quốc gia và các cường quốc khác. Các tổ chức nhà nước cao hơn và người dân. Cụ thể, biết chính thể của một quốc gia là tìm hiểu xem ở quốc gia đó:

– Ai là người nắm quyền tối cao của đất nước? Nhà vua hay một thể chế hay một thể chế nào đó của đất nước?

– Phương thức ủy quyền của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là gì? Cha truyền con nối hay được bổ nhiệm hay được vinh danh hay được bầu chọn…?

– Mối quan hệ của các cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất với nhau, với các cơ quan cao khác của nhà nước và với nhân dân là gì? Nhân dân trong nước có được tham gia tổ chức, điều hành và giám sát hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất không?

2. Phân tích các hình thức chính thể trên thế giới:

Trình tự, thủ tục thành lập cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước, mối quan hệ giữa cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước, mối quan hệ của cơ quan này với các cơ quan nhà nước cấp cao khác và với nhân viên của cơ quan này. của chính phủ.Như vậy, có hai hình thức chính phủ cơ bản: quân chủ và cộng hòa.

Chế độ quân chủ:

– Chế độ quân chủ là một hình thức chính phủ trong đó tất cả hoặc một phần quyền lực tối cao của nhà nước được trao cho một cá nhân (vua, quốc vương, v.v.) theo phương thức cha truyền con nối (kế vị tập thể). ). Đây là hình thức được hình thành do mối quan hệ qua lại của các lực lượng giai cấp xã hội trong thời kỳ cách mạng dân chủ – tư sản nhìn từ góc độ lịch sử.

– Tính năng:

+ Nguyên thủ quốc gia và cơ quan quyền lực cao nhất về mặt pháp lý của đất nước là nhà vua hoặc người có chức danh tương tự.

Xem Thêm : Về hình thức tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn

+ Hầu hết các vua lên ngôi đều qua đường cha truyền con nối nên đây là con đường chính. Tuy nhiên, các vua lập triều mới thường lên ngôi bằng các phương thức khác như bổ nhiệm, tôn thất, bầu cử, tự phong, đăng quang, tiếm quyền, nhưng phương thức truyền ngôi này vẫn được duy trì và củng cố ở các triều đại sau. /p>

+ Chế độ quân chủ tự nó là một hình thức chính phủ với người đứng đầu nhà nước là vua hoặc hoàng hậu. Hiện nay trên thế giới vẫn còn 25 vị vua và hoàng hậu tại 44 quốc gia, trong đó Nữ hoàng Anh cũng là hoàng hậu của 15 quốc gia quân chủ độc lập khác.

– Hình thức: Có hai hình thức quân chủ cơ bản: tuyệt đối và tương đối, nhưng có ba biến thể của quân chủ hạn chế: quân chủ đại diện giai cấp, quân chủ nhị nguyên và quân chủ nghị viện (Nghị viện).

Cộng hòa

– Trong quá trình đấu tranh giai cấp trong lịch sử, có sự cân bằng lực lượng giữa các giai cấp trong quá trình cách mạng dân chủ tư sản. Ở những nước cách mạng tư sản giành được thắng lợi hoàn toàn sẽ có chính thể cộng hòa (như Pháp, Mỹ,…). Theo nguyên tắc này, chính phủ cộng hòa của một quốc gia được lãnh đạo bởi những người không dựa trên quyền lực chính trị của họ dựa trên bất kỳ luật nào ngoài tầm kiểm soát của họ. Cộng hòa là một hình thức chính phủ trong đó quyền lực tối cao của nhà nước được trao cho một hoặc nhiều cơ quan chủ yếu được bầu thông qua bầu cử.

– Đặc điểm: Trong loại chính thể này, quyền lực tối cao của đất nước chủ yếu được giao cho một hoặc một số cơ quan thông qua bầu cử. Hiến pháp của các quốc gia có hệ thống này quy định rõ trình tự, thủ tục thành lập các thể chế đó.

– Hình thức: Theo chủ thể được hưởng quyền bầu cử và do cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất bầu ra, nền cộng hòa có hai hình thức cơ bản là cộng hòa quý tộc và cộng hòa dân chủ.

+ Cộng hòa quý tộc: chính thể mà quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất chỉ thuộc về tầng lớp quý tộc. Loại chính phủ này chủ yếu tồn tại ở một số quốc gia chiếm hữu nô lệ như Sparta và Rome.

+ Dân chủ cộng hòa: Là chính thể mà quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất được trao hợp pháp cho mọi công dân, nếu đáp ứng đủ các điều kiện. Tùy theo từng loại quốc gia mà chế độ này có nhiều hình thức khác nhau như cộng hòa chiếm hữu nô lệ, cộng hòa phong kiến, cộng hòa tư sản, cộng hòa xã hội chủ nghĩa.

3. Chính phủ quốc gia chxhxcn của Việt Nam:

Hệ thống nhà nước CHXHCN Việt Nam theo nguyên tắc bầu cử bình đẳng, phổ thông, trực tiếp và bỏ phiếu kín, nhân dân bỏ phiếu bầu ra cơ quan đại diện của mình (Quốc hội), thủ hiến các cấp.

Quyền lực nhà nước tối cao thuộc về Quốc hội. Quốc hội được bầu với nhiệm kỳ 5 năm, có quyền lập pháp, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước và quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước.

– Thể chế Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có nhiều nét độc đáo, khác với các thể chế cộng hòa dân chủ tư sản.

Xem Thêm : Năm 2011 Mệnh Gì? Tử Vi Chuẩn Xác Nhất Về Tuổi Tân Mão

Trước hết, tổ chức bộ máy quyền lực nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất ở nước ta, có vai trò và ý nghĩa to lớn đối với đất nước. Có thể nói, chỉ có Đảng, chúng ta mới có được nền độc lập, thống nhất và phát triển ngày nay.

Hiến pháp năm 2013 quy định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, cũng là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, là đại biểu trung thành lợi ích của nhân dân Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo đất nước và xã hội.” p>Vì vậy, Đảng là đường lối, nguyên tắc, chính sách, chỉ đạo sự nghiệp của toàn dân, của Đảng trong từng thời kỳ. Với vai trò là đảng lãnh đạo, hàng năm đảng luôn bố trí những đảng viên ưu tú vào những vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước để tiện cho việc quản lý, giám sát các hoạt động, đường lối, sách lược. Đảm bảo quyền lợi của người dân và hạn chế những sai phạm do cán bộ thiếu trách nhiệm gây ra.

Thứ hai, quyền lực nhà nước ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dựa trên nguyên tắc tập trung, nhưng có sự phân công rõ ràng giữa các cơ quan

Hiện nay, theo cơ cấu tổ chức của nước ta có ba quyền: hành pháp, lập pháp và tư pháp. Đứng đầu ngành lập pháp là Quốc hội, cơ quan quyền lực duy nhất do nhân dân cả nước bầu ra. Ngoài ra, còn có hội đồng nhân dân các cấp, cũng là cơ quan đại diện cho quyền lực của nhân dân, thay mặt nhân dân đề xuất các chủ trương, chính sách, ý kiến ​​với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhiệm vụ chính của cơ quan này là ban hành các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế…

Người đứng đầu cơ quan hành pháp là chính phủ. Đây là cơ quan quản lý mọi vấn đề của đời sống xã hội nhân dân. Ngoài ra, ủy ban nhân dân địa phương các cấp hỗ trợ.

Tòa án nhân dân là cơ quan đứng đầu cơ quan xét xử, Viện kiểm sát nhân dân thực hiện các công việc liên quan đến tố tụng, đảm nhận chức năng xét xử, đồng thời quản lý hoạt động xét xử.

Có thể thấy, quyền lực nhà nước tập trung ở nhân dân, mọi vấn đề đều liên quan đến lợi ích của nhân dân. Các nhánh quyền lực này tập trung quyền lực, nhưng cũng có sự phân quyền. Tuy nhiên, về đời sống xã hội nhân dân vẫn có sự phối hợp chung, cùng quản lý.

Thứ hai, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân, mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội

Gắn bản chất của giai cấp công nhân với ý nghĩa lịch sử của giai cấp công nhân và nhân dân lao động cùng nhau kháng chiến, đấu tranh giành độc lập dân tộc trong nhiều năm. Chính nhờ sự kết thúc này mà nước ta được độc lập và thành công như ngày nay.

Thứ ba, trong hệ thống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội có vai trò quan trọng

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là cơ sở chính trị của Nhà nước. Về mặt chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không thể thiếu, được coi là tổ chức có vai trò quan trọng trong các hoạt động của địa phương như tuyên truyền pháp luật, xây dựng khối đoàn kết các tầng lớp nhân dân, xây dựng đất nước phồn vinh. xã hội giàu mạnh, công bằng, văn minh.

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button