Hỏi Đáp

Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị – Hóa 8 bài 10

Hóa trị là gì lớp 10

Video Hóa trị là gì lớp 10

Vậy hóa trị là gì? Nêu quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố hoặc nhóm nguyên tử? Hóa trị của cu, ag, … và một số kim loại, phi kim thường gặp trong bảng nguyên tố hóa học là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Tôi. Hóa trị của một nguyên tố được xác định như thế nào?

1. Cách xác định hóa trị của một nguyên tố

-Sự sáng chế: Gán giá i cho h và chọn đơn vị.

– Nguyên tử của nguyên tố khác có thể liên kết với nguyên tử hiđro có cùng hóa trị.

* Ví dụ: hcl: Clo i;

h2o: oxy cộng hóa trị ii

nh3: nitơ hóa trị iii

Giá carbon ch4: iv

dựa trên khả năng của các nguyên tố khác liên kết với o (2 đơn vị đối với oxy và ii đối với oxy).

* Ví dụ: k2o: k có hóa trị là i

Cao: Các trường hợp hóa trị II

so2: s có giá iv

cuo có giá ii

ag2o thì hóa trị của ag là i

* Hóa trị của một nhóm nguyên tử

* Ví dụ: h2so4 thì hóa trị của nhóm so4 là ii

hno3 thì hóa trị của nhóm 3 là i

h3po4 thì nhóm po4 có hóa trị iii

Hô hô thì nhóm ồ có hóa trị i

2. Kết luận

– Hóa trị là một số thể hiện khả năng liên kết của nguyên tử của một nguyên tố với nguyên tử của nguyên tố khác.

Hóa trị của phân tử

được xác định bởi hóa trị của h tính bằng đơn vị (h hóa trị i) và hóa trị của o tính bằng hai đơn vị (o hóa trị ii).

– Hóa trị của nhóm nguyên tố giống như trên (một nhóm nguyên tử được coi như một nguyên tố bất kỳ).

* Lưu ý: Một số nguyên tố chỉ hiển thị một hóa trị, trong khi những nguyên tố khác có nhiều hóa trị khác nhau.

Hai. Quy tắc, cách tính hóa trị của các nguyên tố hóa học

1. Quy tắc giá

– Công thức hóa học của hợp chất gồm 2 nguyên tố bất kỳ:

Trong đó: (x, y) là chỉ số; (a, b) là hóa trị của nguyên tố

• Trong công thức hóa học, tích chỉ số và hóa trị của một nguyên tố bằng tích chỉ số và hóa trị của nguyên tố khác.

-Công thức chung:

• Vì vậy, theo quy tắc hóa trị: a.x = b.y

– Nếu biết x, y và a, chúng ta có thể tính được

– Nếu biết x, y và b, chúng ta có thể tính được

– Nếu biết a, b, chúng ta có thể lập công thức hóa học bằng cách tính tỉ lệ để tính x, y:

(b ‘/ a’ là viết tắt của b / a, nếu có).

– Lấy x = b (hoặc b ‘) và y = a (hoặc a’);

2. Áp dụng quy tắc hoá trị để tính hoá trị của các nguyên tố và lập công thức hoá học của hợp chất dựa trên hoá trị.

a) Hóa trị của nguyên tố

* Ví dụ: Hóa trị của fe trong hợp chất fecl3 đại diện cho hóa trị i của clo

– Gọi hóa trị của fe là a, ta có: 1.a = 3.i ⇒ a = iii.

– Một lần nữa, chúng tôi có:

agcl: 1.a = 1.i ⇒ a = i; vậy ag có giá trị i

cucl2: 1.a = 2.i ⇒ a = ii; vậy cu có hóa trị ii

alcl3: 1.a = 3.i ⇒ a = iii; do đó al có giá trị iii

b) Công thức hóa học của hợp chất theo hóa trị

* Ví dụ 1: Tìm công thức hóa học của oxit lưu huỳnh

– Công thức chung của biểu mẫu: sxy

– Theo quy tắc hóa trị: x.vi = y.ii

– Chúng tôi đặt quy mô:

– Thông thường tỉ lệ số nguyên tử trong phân tử là số nguyên đơn giản nhất, nên lấy: x = 1 và y = 3.

⇒ Công thức hóa học của hợp chất: so3

* Ví dụ 2: Tìm công thức hóa học của các hợp chất có kali hóa trị i và so4 hóa trị ii

-Viết công thức chung: kx (so4) y

– Theo quy tắc hóa trị: x.i = y.ii

– Quy mô:

⇒ Công thức hóa học của hợp chất: k2so4

Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị - Hóa 8 bài 10

Bảng hóa trị của một số nguyên tố hóa học thường gặp

Tên phần tử

Các ký hiệu hóa học

Hóa trị

Khối lượng nguyên tử

Proton

Hydro

h

Tôi

1

1

Máy bay trực thăng

anh ấy

4

2

Letty

Lee

Tôi

7

3

Berry

Trở thành

ii ​​

9

4

Blog

Xem Thêm : Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O – Trường THPT Sóc Trăng

b

iii

11

5

Carbon

c

Bốn, hai

12

6

Nitơ

n

Hai, ba, bốn, …

14

7

Khí oxy

o

ii ​​

16

8

Flo

f

Tôi

19

9

Đèn neon

Không

20

10

Natri

Không

Tôi

23

11

Magiê

mg

ii ​​

24

12

Nhôm

al

iii

27

13

Silicon

si

iv

28

14

Phốt pho

p

iii, v

31

15

Lưu huỳnh

s

Hai, bốn, sáu

32

16

Con quạ

cl

Tôi, …

35,5

17

Argon

ar

39,9

18

Kali

k

Tôi

39

19

Canxi

Khoảng

ii ​​

40

20

chrome

cr

Hai, ba

52

24

Mangan

phút

Hai, bốn, bảy, …

55

25

Xem Thêm : On cloud nine nghĩa là gì? – Dịch Thuật Lightway

Sắt

fe

Hai, ba

56

26

Đồng

Đồng

Tôi, tôi

64

29

Kẽm

zn

ii ​​

65

30

Anh trai

br

Tôi, …

80

35

Bạc

ag

Tôi

108

47

Barry

Thanh

ii ​​

137

56

Sao Thủy

Sao Thủy

Tôi, tôi

201

80

Khả năng lãnh đạo

pb

ii, iv

207

82

Hóa trị của một số nhóm nguyên tử hóa học

– nhóm hóa trị i: hydroxit (được sử dụng trong các hợp chất với kim loại) (oh); nitrat (no 3); clorua (cl);

* Ví dụ: naoh (bazơ mạnh); hno3 (axit mạnh); axit clohydric (axit mạnh)

– Nhóm hóa trị ii: sunfat (so4); cacbonat (co3);

* Ví dụ: h2so4 (axit mạnh); h2co3 (axit yếu, dễ phân ly)

– Nhóm hóa trị iii: photphat (po4);

* Ví dụ: h3po4 (axit trung bình)

Ba. Bài tập về hóa trị của các nguyên tố hóa học

* Bài 1 trang 37 sgk Hóa 8: a) Hóa trị của nguyên tố (hoặc nhóm nguyên tử) là gì?

b) Khi xác định hóa trị, nguyên tố nào có hóa trị một đơn vị và nguyên tố nào có hai đơn vị?

° Giải pháp Vấn đề 1 Phần 8 trên trang 37:

a) Hóa trị của nguyên tố (hoặc nhóm nguyên tử) là số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử (hoặc nhóm nguyên tử).

b) Khi xác định hóa trị, lấy hóa trị của h là một đơn vị và hóa trị của o là hai đơn vị.

* Bài 2 trang 37 sgk Hóa 8: Xác định hóa trị của từng nguyên tố trong các hợp chất sau:

a) kh, h2s, ch4.

b) feo, ag2o, sio2.

° Trả lời cho Bài 8 trên trang 37 của Bài 2:

a) kh, h2s, ch4.

◊: trong đó a là hóa trị của k

– Theo quy tắc hóa trị, ta có:

⇒ Vậy hóa trị của k là i

◊: trong đó a là hóa trị của s

– Theo quy tắc hóa trị, ta có:

⇒ Vậy hóa trị của s là ii

◊: trong đó a là hóa trị của c

– Theo quy tắc hóa trị, ta có:

⇒ Vậy hóa trị của c là iv

b) feo, ag2o, sio2.

◊: gọi b là hóa trị của fe

– Theo quy tắc hóa trị, ta có:

⇒ Vậy hóa trị của fe là ii

◊: trong đó b là hóa trị của ag

– Theo quy tắc hóa trị, ta có:

⇒ Vậy hóa trị của ag là i

◊: trong đó b là hóa trị của si

– Theo quy tắc hóa trị, ta có:

⇒ Vậy hóa trị của si là iv

* Bài 3 trang 37 sgk Hóa 8: a) Giải thích quy tắc hóa trị đối với các hợp chất nhị phân. Lấy ví dụ về công thức hóa học của hai hợp chất trong câu 2.

b) Biết công thức hóa học k2so4 trong đó k hóa trị i và nhóm (so4) hóa trị ii. Theo định luật hoá trị, công thức hoá học trên được chứng minh là đúng.

° Lời giải cho Bài 8 trên trang 37 của Bài 3:

a) Quy tắc hóa trị đối với hợp chất nhị phân: Trong công thức hóa học, tích số con của một nguyên tố và hóa trị bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố khác.

* Lấy Bài 2 làm ví dụ, chúng ta có:

– feo: fe hóa trị ii, oxy hóa trị ii ⇒ ii.1 = 1.ii

– sio2: si hóa trị iv, oxy hóa trị ii ⇒ iv.1 = ii.2

b) Vì k là hóa trị i nên nhóm so4 là hóa trị ii

– Theo quy tắc hóa trị: 2.i = 1.ii.

⇒ Công thức k2so4 là công thức tuân theo quy tắc hóa trị.

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Vậy là đến đây bài viết về Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị – Hóa 8 bài 10 đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Xettuyentrungcap.edu.vn!

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button