Hỏi Đáp

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng liên hệ bản thân

Liên hệ bản thân về tư tưởng hồ chí minh

Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, chúng ta nhận thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức và việc tu dưỡng đạo đức, cho rằng đạo đức là gốc của mọi cách mạng. Đạo đức cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh luôn nhất quán và có tính logic cao. Dựa trên truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chắt lọc tinh hoa đạo đức nhân loại, đồng thời phát triển, sáng tạo những giá trị tư tưởng, đạo đức mới phù hợp với điều kiện dân tộc Việt Nam.

– Trước hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng đạo đức là gốc, là gốc của người cách mạng. Khi nói về vai trò quan trọng của đạo đức, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, đạo đức cũng là một yếu tố không thể thiếu được của đời sống xã hội con người và của mỗi cá nhân. Đối với người cách mạng, đạo đức có vai trò hết sức quan trọng.

Vì vậy, tiêu chí đầu tiên của người cán bộ là phẩm chất đạo đức. Chủ thể chính là người cán bộ, dù thành công hay thất bại cũng phải không ngừng tu dưỡng đạo đức để trở thành người cán bộ thực sự, cốt yếu là người cán bộ có đạo đức cách mạng hay không.

Vì vậy, đạo đức là động lực to lớn giúp người cách mạng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hiểm nguy. Nhận thức đúng về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của đạo đức đối với người cách mạng, nên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm, coi trọng việc tu dưỡng đạo đức cách mạng của cán bộ ngay từ đầu và xuyên suốt trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của dân tộc. , Đảng viên và quần chúng.

– Thứ hai, đạo đức cách mạng được thể hiện ở các phẩm chất sau: Trung với nước, hiếu với dân; thương yêu đồng loại; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; tinh thần quốc tế. Giữa các phẩm chất này có mối quan hệ tác động qua lại biện chứng, thiếu một phẩm chất thì người công chức không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân và cách mạng giao phó. Trong nhiều tác phẩm quan trọng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập đến việc giáo dục đạo đức cách mạng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên.

+ Trung với nước, trung với đảng, hiếu với dân, chúng tôi hiểu rằng đây là phẩm chất, tiêu chuẩn quan trọng nhất của người cách mạng, là tiêu chuẩn để xem xét, đánh giá đạo đức con người, mỗi chiến sĩ cách mạng. .

Trung với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân được coi là nội dung cơ bản, bao trùm nhất trong tư tưởng đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện mối quan hệ giữa con người với tổ chức, giữa Tổ quốc với nhân dân. Trung với nước là trung với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phải đặt lợi ích của cách mạng, của đất nước lên trên hết, phải kiên quyết đấu tranh vì sự phồn vinh của Tổ quốc. và hạnh phúc của nhân dân. Chính vì vậy, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trung thành với Tổ quốc cũng chính là trung thành với Đảng, với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc do Đảng lãnh đạo, đó là độc lập, dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đi bầu với dân tức là kính trọng, yêu thương nhân dân, gắn bó với nhân dân bằng máu thịt, khẳng định sức mạnh to lớn của nhân dân, coi nhân dân là gốc và nền tảng của sự nghiệp cách mạng.

Xem Thêm : Huyết áp tâm thu là gì và chỉ số bao nhiêu là tốt bình thường

+ Yêu dân: Từ những phân tích trên, chúng ta nhận thấy trung với nước, hiếu với dân là đức tính cần có của mỗi cá nhân, mỗi công dân hết lòng vì Tổ quốc, vì đồng bào, vì con cái của mình. . được Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá là trách nhiệm của mọi người trước nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, yêu thương người khác là phẩm chất cao đẹp nhất của con người. Yêu con người trước hết là yêu những người bị áp bức, bóc lột, cùng khổ. Tình yêu thương con người còn được thể hiện trong giao tiếp hàng ngày với đồng chí xung quanh, trong cuộc sống đời thường. Luôn nghiêm khắc với bản thân nhưng rộng lượng với người khác.

+ Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư: có thể nói đây là những phẩm chất cốt lõi của đạo đức cách mạng trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Một người không thể là một con người nếu không có bất kỳ đức tính nào ở trên.

Theo Hồ Chí Minh, “cần” là làm việc siêng năng, cần cù, sáng tạo, có năng suất, hiệu quả, không được lười biếng; “tỉnh” là tiết kiệm sức lao động, thời gian, tiền của cho dân, cho nước, và bản thân, tiết kiệm, không xa hoa, không phung phí, không cứng nhắc về hình thức; khiêm tốn, không kiêu ngạo, không ngạo mạn, không dối trá, không gian dối; việc thiện dù nhỏ đến đâu cũng nên làm; việc ác dù nhỏ đến mấy cũng nên làm. , nên tránh. Cần, kiệm, sạch, liêm cũng là thước đo sự văn minh, tiến bộ của một quốc gia.

Cách hiểu cơ bản của “công bằng, chính nghĩa” là chủ thể đặt lợi ích của đảng, của cách mạng, của đất nước, của nhân dân lên trên lợi ích của mình; Vì vậy, chí công vô tư còn có nghĩa là kiên quyết đánh đổ chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng.

Từ đó, chúng ta nhận thấy giữa cần, kiệm, liêm, chính, chí công, chính nghĩa có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tạo thành sự thống nhất trong các phẩm chất đạo đức của người cách mạng. Về bản chất, công lý là sự tiếp nối của cần, kiệm, liêm, chính. Cần, kiệm, liêm, chính sẽ dẫn đến công bằng và ngược lại.

+ Tinh thần quốc tế trong sáng trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng cách mạng Việt Nam là một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. Đó là cơ sở bền vững cho tình cảm cách mạng trong sáng, trung thành của các dân tộc bị áp bức và nhân dân lao động thế giới trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung, vì độc lập của mỗi nước, mỗi dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của mỗi con người. .

Tinh thần quốc tế trong sáng cần được thể hiện là sự kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản, gắn mục tiêu cách mạng của mỗi nước với mục tiêu chung của thời đại. Các mục tiêu đó là: Hòa bình, Độc lập dân tộc, Dân chủ và Tiến bộ xã hội.Biết rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc giáo dục Người tinh thần quốc tế vô sản trong quá trình tìm đường cứu nước và trở thành người lãnh đạo của dân tộc Việt Nam. dân tộc. .

2. Kết nối bản thân với đạo đức cách mạng:

Đối với mỗi cá nhân khác nhau, nhận thức về đạo đức cách mạng có thể không hoàn toàn giống nhau. Sau đây là thực tế và định hướng cá nhân về tu dưỡng đạo đức cách mạng, cụ thể như sau:

– Điều kiện đạo đức của cách mạng:

Hiện nay, vấn đề đạo đức cách mạng đang có hướng vận động mạnh mẽ đối với cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo,…

Xem Thêm : Thị trường là gì? Tìm hiểu chức năng và hình thái của thị trường

Nhìn chung, chúng tôi nhận thấy hầu hết các đối tượng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm với công việc, có lối sống lành mạnh, cống hiến trong công việc, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, nhất là ở các địa phương. kinh tế quốc tế thời kỳ hội nhập.

Bên cạnh mặt tích cực của việc rèn luyện đạo đức cách mạng còn có mặt tiêu cực trong cuộc sống hàng ngày. Trong đó, nhất là một số cá nhân, tổ chức hoặc một số cán bộ, đảng viên đã thoái hóa, biến chất, thiếu tu dưỡng, tu dưỡng đạo đức cách mạng. Điều này dẫn đến sự ích kỷ, sa đà vào lợi ích vật chất, gây ra những bi kịch, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với đảng, với đất nước.

– Quan điểm của tôi về việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng:

Mỗi cá nhân, tổ chức cần có kế hoạch, phương hướng riêng trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, đây là việc làm không thể thiếu hiện nay. Về việc nâng cao, tu dưỡng đạo đức cách mạng, tôi có quan điểm như sau:

+ Dù là công dân hay cán bộ, công chức, viên chức ở bất kỳ đơn vị nào cũng phải nêu cao tinh thần ý thức đạo đức cách mạng, kịp thời uốn nắn những hành vi chưa phù hợp.

+ Mỗi chúng ta cần nêu gương đi đầu, không để tụt hậu trong bộ phận suy thoái về đạo đức cách mạng, đồng thời báo cáo với các cấp có thẩm quyền và kịp thời xử lý, bài trừ triệt để những kẻ xấu hành vi.

+ Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền thường xuyên tổ chức giáo dục phát huy đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh,..

+ Bên cạnh đó, cả người dân và cán bộ phải thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm minh, không bao che cho các hoạt động vi phạm pháp luật để nâng cao lòng tin của người dân đối với chính quyền. Đất nước và pháp luật Việt Nam

+ Ngoài ra, không chỉ xử lý nghiêm minh những người có hành vi công bằng, thiếu đạo đức mà còn khen thưởng những cá nhân, tổ chức gương mẫu về đạo đức, lối sống. Từ đó, tạo đà cho mỗi chúng ta phấn đấu noi theo và phát huy những chuẩn mực đáng học hỏi.

Từ đó, chúng ta nhận thấy rằng trong giai đoạn hiện nay, mỗi chúng ta cần phải có phương hướng tu dưỡng đạo đức cách mạng cho riêng mình, đồng thời mỗi chúng ta cũng nên góp sức lực ít ỏi của mình để tạo dựng lối sống lành mạnh, chống lại thế giới ngầm. Những biểu hiện và hành vi tha hóa đạo đức cách mạng dân tộc.

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button