Luật giáo dục nghề nghiệp 2017

1. Thông tư 07/2020/TT-BLĐTBXH định mức đào tạo lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp2. Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT viên chức giảng dạy trong trường cao đẳng sư phạm3. Thông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện4. Quyết định 897/QĐ-TTg lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-20305. Quyết định 43/QĐ-TTg 2020 Hội đồng thẩm định lập quy hoạch cơ sở giáo dục nghề nghiệp6. Thông tư 31/2019/TT-BLĐTBXH thi hoặc xét thăng hạng chức danh viên chức giáo dục nghề nghiệp7. Thông tư 32/2019/TT-BLĐTBXH tiêu chuẩn cơ sở đào tạo bồi dưỡng tiêu chuẩn viên chức8. Thông tư 33/2019/TT-BLĐTBXH tổ chức thể dục, thể thao trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp9. Thông tư 38/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh10. Công văn 4731/LĐTBXH-TCGDNN 2019 sáp nhập trường trung cấp vào trường cao đẳng11. Quyết định 981/QĐ-LĐTBXH 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp12. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH 2019 hợp nhất Luật Giáo dục nghề nghiệp13. Văn bản hợp nhất 2090/VBHN 2019 hợp nhất Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp14. Quyết định 391/QĐ-LĐTBXH 2019 TTHC lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sửa đổi15. Nghị định 15/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục nghề nghiệp16. Thông tư 38/2018/TT-BLĐTBXH định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp17. Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung quy định về đào tạo trình độ sơ cấp18. Thông tư 27/2018/TT-BLĐTBXH đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục19. Quyết định 1613/QĐ-LĐTBXH 2018 công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp20. Văn bản hợp nhất 4986/VBHN-BLĐTBXH 2018 Điều kiện đầu tư, hoạt động lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp21. Công văn 9034/VPCP-KGVX 2018 vướng mắc trong thực hiện chính sách miễn học phí22. Quyết định 928/QĐ-LĐTBXH 2018 Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp23. Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp24. Nghị định 49/2018/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp25. Nghị định 24/2018/NĐ-CP giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực lao động26. Thông tư 34/2017/TT-BLĐTBXH công nhận chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do nước ngoài cấp27. Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH hệ thống bảo đảm chất lượng cơ sở giáo dục28. Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH về liên thông trong đào tạo giáo dục nghề nghiệp29. Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp30. Thông tư 14/2017/TT-BLĐTBXH Định mức về đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp31. Quyết định 29/2017/QĐ-TTg nhiệm vụ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp32. Quyết định 505/QĐ-LĐTBXH 2017 TTHC được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ33. Quyết định 405/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngành giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp và vốn từ nguồn thu để lại của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam34. Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp35. Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH chuẩn chuyên môn của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp36. Thông tư 06/2017/TT-BLĐTBXH tuyển sinh, sử dụng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp37. Nghị định 143/2016/NĐ-CP đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp38. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2015 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Giáo dục nghề nghiệp39. Thông tư 57/2015/TT-BLĐTBXH về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp40. Nghị định 113/2015/NĐ-CP phụ cấp đặc thù đối với nhà giáo cơ sở giáo dục nghề41. Thông tư liên tịch 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên42. Nghị định 79/2015/NĐ-CP về xử phạt VPHC lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp43. Công văn 2936/LĐTBXH-TCDN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn công tác đào tạo, tuyển sinh tại các cơ sở đã đăng ký hoạt động dạy nghề khi Luật Giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực44. Thông tư 25/2015/TT-BLĐTBXH về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp45. Quyết định 2296/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 201446. Lệnh 34/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Giáo dục nghề nghiệp47. Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014, Luật số 74/2014/QH13

48. Nghị định 48/2015/NĐ-CP về Luật Giáo dục nghề nghiệp
Bạn đang xem: Luật giáo dục nghề nghiệp 2017

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ CÁC VĂN BẢN THI HÀNH MỚI NHẤT 2020 - PHẦN 2 1. Văn bản hợp nhất 04/2018/VBHN-BGDĐT Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ ngành sư phạm chính quy 2. Thông tư 10/2018/TT-BGDĐT đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên 3. Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy tại Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT 4. Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ CÁC VĂN BẢN THI HÀNH MỚI NHẤT 2020 - PHẦN 1 1. Lệnh 13/2018/L-CTN công bố Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2. Nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục đại học sửa đổi 3. Công văn 4901/2020/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra nội bộ trường đại học 2020 - 2021 4. Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên và sinh viên

LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH VỚI CÁC VĂN BẢN THI HÀNH MỚI NHẤT 2020 1. Nghị định 139/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 13/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 2. Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp THPT 3. Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT về Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh

Một số văn bản bổ sung của Luật bảo hiểm xã hội 1. Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 05/2015/NĐ-CP 2. Nghị định 01/2016/NĐ-CPQUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 3. Quyết định 636/QĐ-BHXH 2016 Quy định về hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH 4. Nghị định 44/2019/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH 5. Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội

LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CÁC VĂN BẢN THI HÀNH MỚI NHẤT 2020 1. Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Phòng cháy và chữa cháy 2. Kế hoạch 3740/KH-BVHTTDL thực hiện hoàn thiện pháp luật về phòng cháy chữa cháy 3. Quyết định 931/QĐ-BXD 2020 Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 630/QĐ-TT

LUẬT THANH NIÊN VÀ CÁC VĂN BẢN THI HÀNH MỚI NHẤT 2020 1. Quyết định 1712/QĐ-TTg Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên 2. Quyết định 3781/QĐ-BYT 2020 chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên 3. Quyết định 892/QĐ-BHXH 2020 Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên 4. Lệnh 03/2020/L-CTN công bố Luật Thanh niên 2020 5. Luật Thanh niên 2020, số 57/2020/QH14


HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC ĐẢM BẢO AN TOÀN TRƯỜNG HỌC VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

Về việc thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2019

Thông báo Kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Tài liệu tuyên truyền Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị

Xử lý người đứng đầu khi để xảy ra bạo lực học đường

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề xuất 7 nhóm vấn đề với Tập đoàn Viettel
Xem thêm: Xem Tử Vi Nhâm Thân Nam Mạng 2018 Nam Mạng 1992 Mới Nhất, Xem Tử Vi 2018 Tuổi Nhâm Thân 1992

*Xem thêm: Giải Sinh Học 8 Bài 13 Sinh Học 8 Bài 13: Máu Và Môi Trường Trong Cơ Thể

--- Chọn liên kết --- Trường học kết nối Sở Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Bô Giáo Dục và Đào Tạo Quản Lý Nhân Sự Tỉnh Đồng Nai

Chuyên mục: Tin Tức