Hỏi Đáp

Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng (Mẫu 3-KNĐ) mới nhất 2022

Mau 3 knd

Biểu mẫu viết giấy giới thiệu kết nạp đảng và viết giấy giới thiệu kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú là mẫu sử dụng khi bạn được giao nhiệm vụ giáo dục, giúp đỡ quần chúng đấu tranh vào đảng, và bạn đã có một mặt tích cực. thay đổi sau một thời gian.

Tổng đài tư vấn luật bên: 1900.6568

Dưới đây duong gia gửi tới các bạn mẫu giấy giới thiệu vào đảng, cách viết giấy giới thiệu vào đảng, điều kiện xin vào đảng.

1. Mẫu giấy giới thiệu kết nạp đảng:

Tải xuống tờ giới thiệu về bữa tiệc

Đảng Cộng sản Việt Nam

Văn bản giới thiệu Đảng

Kính gửi cấp ủy:…

Tôi tên là:…….., sinh năm…………………………

Tham gia đảng ngày …………………………. mặt trăng……. ……..

Chức vụ trong đảng hiện nay:……, chính quyền…. , Hoa…………..

Quê quán: …

Hiện đang sinh sống tại chi nhánh…

Năm………………………………………………

Phấn đấu vào đảng, nay tôi xin báo cáo với chi bộ những vấn đề chính liên quan đến đảng viên như sau:

Giới thiệu về lai lịch:

Các tính năng chính cần lưu ý:  …

Ưu và nhược điểm chính:

(Về trình độ chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ công chúng)  ….

Đối chiếu tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng, tôi sẽ giới thiệu để chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp đảng diện rộng…  

Tôi chịu trách nhiệm giới thiệu bản thân trước bữa tiệc.

…….., ngày…tháng……20……..

Giới thiệu Đảng viên

(ký, ghi rõ họ tên)

2. Cách viết giấy giới thiệu vào đảng:

Xem Thêm : Hẹn Thề Làm Chi Nhưng Rồi Có Nhớ Được Gì, Lời Bài Hát Không

– Tiêu đề, chữ in hoa, tô đậm, căn giữa:

Đảng Cộng sản Việt Nam

Mẫu giới thiệu 3 – knĐ

– Nơi cử ghi rõ chi ủy, đảng bộ nơi người giới thiệu sinh hoạt

Kính gửi:

Chi nhánh của Ủy ban:………

Đảng ủy: …

– Phần thông tin cá nhân cần giới thiệu rõ ràng thông tin cán bộ ưu tú vào đảng, ngày tháng năm sinh, nguyên quán, nơi công tác chính

Tên tôi là:…

Sinh năm……………

Tham gia đảng ngày …………………………. mặt trăng……. Năm…

Chức vụ hiện nay trong đảng: …, chính quyền …, công đoàn …

Quê quán:…

Trực tiếp tại chi nhánh…

Năm…tháng…..Chi bộ được phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng đấu tranh vào Đảng, nay tôi báo cáo với chi bộ những vấn đề chính liên quan đến đảng viên như sau:

-Về lý lịch: Về lý lịch của đảng viên phải ghi rõ:

+ Đối với người vào đảng: phải làm rõ vấn đề chính trị, lịch sử; chấp hành đúng nguyên tắc, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

+ Đối với cha mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng mình từ nhỏ, vợ hoặc chồng cần làm rõ vấn đề chính trị, lịch sử; chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại quê quán, nơi làm việc, nơi cư trú và được xác nhận của cấp uỷ cơ sở.

+ Đối với ông, bà, cô, dì, chú, bác… cần khai rõ lịch sử chính trị quê quán, nơi cư trú, được cấp uỷ cơ sở xác nhận.

+Nếu người thân (ông, bà, cậu, dì, chú, bác…) có nghi vấn về lý lịch chính trị phức tạp thì phải kiểm tra từng người một.

p>

– Ưu và nhược điểm chính:

(về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng) có tư cách đạo đức tốt, chấp hành tốt nguyên tắc của Đảng, chính sách của Nhà nước và pháp luật của Nhà nước. Đường của buổi tiệc. Hòa đồng với đồng nghiệp, có lối sống lành mạnh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiệt tình tham gia các hoạt động của công ty, đoàn kết, có ý thức xây dựng tập thể

Đối chiếu tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng, giới thiệu để chi bộ xem xét, giới thiệu quần chúng vào đảng.

– Ghi rõ ngày tháng năm giới thiệu và ký, ghi rõ họ tên đảng viên giới thiệu

3. Tiêu chuẩn kết nạp đảng:

Xem Thêm : Top dấm tiếng anh là gì

Tiêu chuẩn đảng viên là tiêu chuẩn để xác định phẩm chất đảng viên, tiêu chuẩn để phân biệt đảng viên với quần chúng; là cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên; là cơ sở để tiến hành mọi mặt công việc của đảng. Mọi đảng viên phải dựa vào tiêu chuẩn đảng viên để rèn luyện phấn đấu.

Điều 1, Khoản 1 “Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam” do Đại hội XII thông qua quy định điều kiện vào đảng như sau: “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng. Là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, Họ suốt đời chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động lên trên hết, nghiêm chỉnh chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, nghị quyết của đảng, pháp luật của nhà nước; lao động và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức, lối sống lành mạnh; liên hệ mật thiết với nhân dân; chấp hành tổ chức, kỷ luật của đảng, giữ vững đoàn kết trong đảng”.

Các tiêu chuẩn đảng viên nêu trên thể hiện ở một số điểm sau:

– Một là về lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị.

+ Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng chủ nghĩa cộng sản, kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân, suốt đời phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội, dân chủ của Đảng. Hãy vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách. Có mục tiêu, lý tưởng là tiêu chuẩn phân biệt đảng viên với quần chúng.

+ Mục tiêu, nhiệm vụ chính trị cụ thể của đảng viên Việt Nam hiện nay là đấu tranh cho Tổ quốc thực hiện thắng lợi quá trình “mình”, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện thuận lợi sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc sự nghiệp chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Có thể nói, thái độ và sự tích cực tham gia thực hiện đường lối đổi mới là thước đo phẩm chất, năng lực và vai trò tiên phong của mỗi đảng viên.

-Thứ hai, về nhận thức, kiến ​​thức và năng lực toàn diện để thực hiện đổi mới đất nước.

+ Lênin đã nhiều lần cảnh báo những người Cộng sản Nga rằng, chỉ có nhiệt tình và dũng khí thì không thể đánh bại chủ nghĩa tư bản và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, mặc dù nhiệt tình và dũng khí cách mạng là nhân tố cực kỳ quan trọng. Để đánh đổ chủ nghĩa tư bản và xây dựng chủ nghĩa xã hội, người cộng sản cũng phải có tri thức, văn hóa, trí tuệ và khả năng lao động. Muốn vậy, chúng ta phải không ngừng học tập, nghiên cứu chăm chỉ, chúng ta không hài lòng với kinh nghiệm của mình, thói kiêu ngạo của chủ nghĩa cộng sản là biểu hiện của sự lạc hậu…

+ Sự nghiệp chấn hưng đất nước ta ngày nay là một cuộc vận động cách mạng toàn diện và sâu sắc, diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngày nay, sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế tri thức, quá trình toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng đã mang lại những cơ hội và thách thức đối với mọi quốc gia, mọi dân tộc. Rõ ràng, trong hoàn cảnh đó, người đảng viên phải không ngừng trau dồi kiến ​​thức như văn hóa, khoa học công nghệ, quản lý kinh tế – xã hội, pháp luật để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. .

– Thứ ba là về tư cách đạo đức, lối sống, tác phong.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn cán bộ, đảng viên phải nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, mà nội dung cốt lõi của đạo đức cách mạng là trung với nước, hiếu với dân; thương yêu đồng loại; cần, kiệm, liêm. công bằng, công bằng, chính trực, có tinh thần quốc tế trong sáng sẽ luôn xứng đáng là người lãnh đạo của nhân dân, người công bộc trung thành… Lời dạy của Người vẫn còn nguyên giá trị và có ý nghĩa to lớn trong thời kỳ đổi mới. . .

+ Chuẩn mực đạo đức cần có của người đảng viên là lòng yêu nước sâu sắc, tôn trọng và tận tụy với nhân dân, kiên định và tích cực vì độc lập dân tộc và mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Ủng hộ xu hướng đổi mới và tham gia vào công việc đổi mới của đảng. Đảng, thống nhất lời nói và hành động.

+ Đạo đức, lối sống mới đòi hỏi dũng khí vạch trần, phê phán những biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, mưu cầu tư lợi trước xu thế và hoàn cảnh đổi mới. Riêng tôi.

+ Tư tưởng, đạo đức phải đi đôi với hành động, trong lao động, công tác, trong quan hệ với mọi người, trong đấu tranh chiến thắng mọi cái ác, thiết lập các quan hệ xã hội lành mạnh. .

– Bốn là, trên cơ sở thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức chấn chỉnh kỷ luật, giữ vững sự đoàn kết thống nhất của đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình.

+ Đảng đoàn kết là yêu cầu quan trọng nhất của Đảng Cộng sản. Trong Đảng Cộng sản không thể có nhiều bè phái, nhiều bè phái với lập trường và quyền lợi khác nhau. Đoàn kết đã trở thành truyền thống quý báu của Đảng ta, mọi tổ chức đảng và đảng viên phải ra sức giữ gìn, vun đắp như bảo vệ chính con mắt của mình. Cơ sở của sự đoàn kết trong đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, điều lệ, đường lối và các nguyên tắc tổ chức của đảng.

+ Sức mạnh của Đảng là ở chỗ thống nhất: quan điểm thống nhất, ý chí thống nhất, hành động thống nhất. Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc bảo đảm sự đoàn kết của đảng. Vì vậy, mọi cán bộ, đảng viên dù ở cương vị nào cũng phải tôn trọng và chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ.

+ Đảng viên có trách nhiệm tích cực tham gia thảo luận những vấn đề liên quan đến đường lối, chính sách của Đảng, có quyền hỏi và tranh luận thẳng thắn, đồng thời lắng nghe và tôn trọng quan điểm của người khác. Khi đã trở thành quyết định của tập thể thì phải nghiêm chỉnh thực hiện, không được tùy tiện phát biểu, lan truyền ý kiến, quan điểm cá nhân ra ngoài đại hội đảng.

– Thứ năm, gần gũi quần chúng.

+ Phong cách vô địch của đảng là ở chỗ liên hệ chặt chẽ với quần chúng. Phát huy dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình đổi mới. Vì vậy, mỗi đảng viên, trước hết là đảng viên ở cương vị lãnh đạo, có chức, có quyền, phải tôn trọng và phát huy nhân dân làm chủ nước nhà, quan tâm đến đời sống hàng ngày của nhân dân. hiểu tâm tư nguyện vọng, lợi ích của nhân dân. Lắng nghe ý kiến ​​của quần chúng, giúp đỡ người hoạn nạn, kiên quyết chống quan liêu, mệnh lệnh, gia trưởng, cửa quyền, đặc quyền, áp bức, ức hiếp và mọi hành vi vi phạm quyền dân chủ của nhân dân. Đây là vấn đề rất quan trọng, là yêu cầu rất cần thiết đối với đảng viên trong điều kiện đảng lãnh đạo chính quyền.

+ Chăm lo, liên hệ chặt chẽ với quần chúng không chỉ là tiêu chuẩn nhân cách của người đảng viên mà còn là một sự kiểm tra đặc biệt đối với bản lĩnh chính trị, phương pháp và tác phong công tác của mỗi đảng viên.

– Thứ sáu, sự kết hợp giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân.

+ Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam còn là kết quả của đường lối quốc tế đúng đắn của Đảng. Nhiệm vụ của đảng viên là thực hiện đúng đường lối này của đảng.

+ Bước sang giai đoạn mới, vấn đề đoàn kết quốc tế của cách mạng Việt Nam đã mang những nội dung mới. Đó là tình hình mới, trong đó chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế trong sáng kết hợp chặt chẽ với nhau, sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, các nguồn lực bên trong và bên ngoài, thực hiện nghĩa vụ quốc tế một cách sáng suốt.

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button