Giáo Dục.

Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC

Bạn đang quan tâm đến Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC phải không? Vậy hãy cùng Xettuyentrungcap.edu.vn đón xem bài viết này ngay sau đây nhé!

XEM VIDEO Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC tại đây.

Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 96/2021/TT-BTC quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán bao gồm: hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán theo niên độ và hệ thống mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.

Hệ thống biểu mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành từ ngày 01/01/202 sẽ căn cứ theo Điều 4 của Thông tư số 96/2021/TT-BTC,cụ thể như sau:

Điều 4. Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành Thông tin, số liệu được lấy tại thời điểm chủ đầu tư khóa sổ lập báo cáo quyết toán. 1. Báo cáo tổng hợp quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Mẫu số 01/QTDA. 2. Danh mục văn bản: Mẫu số 02/QTDA. 3. Bảng đối chiếu số liệu: Mẫu số 03/QTDA. 4. Chi tiết chi phí đầu tư đề nghị quyết toán: Mẫu số 04/QTDA. 5. Chi tiết tài sản dài hạn (tài sản cố định) mới tăng: Mẫu số 05/QTDA. 6. Chi tiết tài sản ngắn hạn: Mẫu số 06/QTDA. 7. Chi tiết giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng: Mẫu số 07/QTDA. 8. Tình hình công nợ của dự án: Mẫu số 08/QTDA. 9. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, dự án sử dụng vốn đầu tư công dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu: Mẫu số 09/QTDA. 10. Báo cáo kết quả phê duyệt tổng quyết toán vốn đầu tư dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A hoàn thành: Mẫu số 10/QTDA. 11. Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án (dự án thành phần, tiêu dự án độc lập, công trình, hạng mục công trình) hoàn thành: Mẫu số 11/QTDA. 12. Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành hàng năm: Mẫu số 12/QTDA. 13. Phiếu giao nhận Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Mẫu số 13/QTDA. 14. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (đối với các dự án do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý): Mẫu số 14/QTDA. 15. Bảng đối chiếu số liệu (đối với các dự án do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý): Mẫu số 15/QTDA.

Việc sử dụng biểu mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 như sau:

a) Đối với dự án (dự án thành phần, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình độc lập) hoàn thành, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 34 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ: báo cáo theo Mẫu số 01/QTDA, Mẫu số 02/QTDA, Mẫu số 03/QTDA, Mẫu số 04/QTDA, Mẫu số 05/QTDA, Mẫu số 06/QTDA, Mẫu số 07/QTDA, Mẫu số 08/QTDA. b) Đối với nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 34 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ: báo cáo theo Mẫu số 03/QTDA, Mẫu số 08/QTDA, Mẫu số 09/QTDA. c) Đối với dự án thuộc ngân sách do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý: báo cáo theo Mẫu số 14/QTDA và Mẫu số 15/QTDA (hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục kèm theo). d) Báo cáo kết quả phê duyệt tổng quyết toán vốn đầu tư dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A hoàn thành theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ: theo Mẫu số 10/QTDA. đ) Dự thảo quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án (dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập, công trình, hạng mục công trình độc lập) hoàn thành theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ: theo Mẫu số 11/QTDA. e) Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành hàng năm theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ: Mẫu số 12/QTDA gửi Bộ Tài chính và gửi dữ liệu về hòm thư điện tử vudautu@wiki.xettuyentrungcap.vn (trừ các nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC

Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư – Trang bìamau bao cao quyet toan von dau tu

Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư – Sheet “Total” để nhập thông tin chung mau bao cao quyet toan von dau tu

Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư – Mẫu số 01/QTDA mau bao cao quyet toan von dau tu

Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư – Mẫu số 02/QTDA mau bao cao quyet toan von dau tu

Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư – Mẫu số 03/QTDA

mau bao cao quyet toan von dau tu

Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư – Mẫu số 04/QTDA

mau bao cao quyet toan von dau tu

Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư – Mẫu số 05/QTDA

mau bao cao quyet toan von dau tu

Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư – Mẫu số 06/QTDA

mau bao cao quyet toan von dau tu

Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư – Mẫu số 07/QTDA mau bao cao quyet toan von dau tu

Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư – Mẫu số 08/QTDA

Hệ thống biểu mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo Điều 4 của Thông tư số 96/2021/TT-BTC sẽ bãi bỏ các biểu mẫu theo:

a) Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm. b) Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước. c) Thông tư số 85/2014/TT-BTC ngày 30/6/2014 hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng. d) Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. đ) Mục VI Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La.

XEM THÊM:  Văn mẫu lớp 11: Phân tích nhân vật Huấn Cao (Sơ đồ tư duy) 3 Dàn ý & 19 bài văn mẫu lớp 11 hay nhất

Tải file excel mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư TẠI ĐÂY

Phan Việt Hiếu

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & TƯ VẤN KIỂM TOÁN XÂY DỰNG

  • [A]: 93 đường số 5, P. Bình An, TP. Thủ Đức, TP.HCM
  • [E]: tuvan@kiemtoanxaydung.vn
  • [P]: 098765.6161
  • Fanpage: SỔ TAY KIỂM TOÁN XÂY DỰNG
  • Nhóm: SỔ TAY KIỂM TOÁN XÂY DỰNG
  • Fanpage: HỌC KIỂM TOÁN XÂY DỰNG
  • Nhóm: HỌC KIỂM TOÁN XÂY DỰNG

Vậy là đến đây bài viết về Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Xettuyentrungcap.edu.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button