Hỏi Đáp

Khí Ozone Là Đơn Chất Hay Hợp Chất

O3 là đơn chất hay hợp chất

tất cả lớp 12 lớp 11 lớp 10 lớp 9 lớp 8 lớp 7 lớp 6 lớp 5 lớp 4 lớp 3 lớp 2 lớp 1

Cho biết chất nào sau đây là nguyên tố hay hợp chất, viết công thức hóa học và công thức phân tử của chất Chất lượng:

– Khí clo được tạo ra từ nguyên tố clo, là phân tử do 2 nguyên tử clo liên kết với nhau. Bạn đang xem:Khí Ozone là đơn chất hay hợp chất

-Khí ozon bao gồm oxi và phân tử được kết nối với nhau bằng 3 nguyên tố oxi

Giúp tôi với

– Khí clo được tạo ra từ nguyên tố clo, phân tử gồm 2 nguyên tử clo liên kết với nhau.

=>Clo là nguyên tố nguyên chất, công thức hóa học là \(cl_2\), ptk = 35,5 x 2 = 71 (đvC)

-Khí ozon được tạo thành từ nguyên tố oxi, là phân tử do 3 nguyên tố oxi liên kết với nhau

=>Khí ozon là nguyên tố tinh khiết, công thức hóa học là \(o_3\), ptk = 16 x 3 = 48 (đv)

-Nhớ tick ♥

<3

– Phân tử khí ozon được tạo thành từ 3 nguyên tử oxi. Công thức hóa học của khí ozon là:

a.3o b.3o2 c.o3 d.2o3

– Trong hợp chất nào sau đây nguyên tử p có hóa trị iii?

a.p2o3 b.p2o3 c.p4o4 d.p4o10

Trong các chất sau, hãy nhận biết và giải thích chất nào là nguyên tố, chất nào là hợp chất? Trọng lượng phân tử? Viết công thức hóa học của chất?

a) Khí ozon có phân tử gồm 3 liên kết giữ với nhau

b) Một phân tử photphat có 3 liên kết h, 1 p và 4 o

c) Một phân tử natri cacbonat bao gồm 2 liên kết na, 1 c và 3 o

d) Phân tử khí flo liên kết với 2 fs

e) Trong phân tử etanol có 2 liên kết c, 6 liên kết h và 3 liên kết o

f) Đường có phân tử có 12 c, 22 h và 11 o liên kết với nhau

Các nguyên tố là a, d vì chúng chỉ gồm một nguyên tố hóa học

Hợp chất: còn lại vì chúng gồm nhiều nguyên tố hóa học>2

b,h3po4,98đvc ;c,naco3,,83đvc;e,c2h6o3,78đvc,f,c12h22o11,342đvc và các phần tử khác tự viết^^

a) Ôzôn: o3 \(\left(m=48\right)\)

b) Axit photphoric: h3po4 \(\left(m=98\right)\)

c) Natri cacbonat: na2co3 \(\left(m=106\right)\)

d) flo: f2 \(\left(m=38\right)\)

e) Ethanol: c2h5oh \(\left(m=46\right)\) (bạn chép nhầm)

f) dòng: c12h22o11 \(\left(m=342\right)\)

Có nghĩa là:

a) Khí ozon có 3o phân tử liên kết với nhau.

Xem Thêm : Ấn tượng tranh cổ động về chủ quyền biển đảo – Vietnamnet

b) Các đầu 3h, 1p, 4o của phân tử photphat liên kết với nhau.

c) Natri cacbonat (soda) có phân tử có 2na, 1c và 3o liên kết với nhau.

d) Khí flo có phân tử gồm 2 ruồi liên kết với nhau.

e) Enol xóa các phân tử 2c, 6h và 1o liên kết với nhau.

f) Đường có phân tử 12c, 22h và 11o liên kết với nhau.

Câu hỏi:- Chất nào là nguyên tố, chất nào là hợp chất?

– Viết công thức phân tử và tính khối lượng phân tử của chất trên.

– Phân tử của các chất trên nặng hay nhẹ hơn oxi.

– Tính thành phần phần trăm khối lượng của một nguyên tố trong hợp chất.

a) o3

b) h3po4

c) naco3

d) f2

e) c2h6o

f)c12h22o11

Các phần tử: o3; f2

Hợp chất: h3po4, naco3, c2h6o, c12h22o11

\(ptk_{o_3}=ntk_o.3=16.3=48\left(đvc\right)\)

\(ptk_{h_3po_4}=3.ntk_h+ntk_p+4.ntk_o=3.1+31+4.16=98\left(dvc\right)\)

\(ptk_{naco_3}=ntk_{na}+ntk_c+3.ntk_o=23+12+3.16=83\left(dvc\right)\)

\(ptk_{f_2}=2.ntk_f=2.19=38\left(đvc\right)\)

\(ptk_{c_2h_6o}=2.ntk_c+6.ntk_h+ntk_o=2.12+6.1+16=56\left(đvc\right)\)

\(ptk_{c_{12}h_{22}o_{11}}=12.ntk_c+22.ntk_h+11.ntk_o=12.12+22.1+11.16=342\left(dvc\right) \)

Phân tử hợp chất a gồm 1 nguyên tử z liên kết với 3 nguyên tử oxi. Phân tử chất a nặng gấp đôi nguyên tử canxi. Gọi tên z và viết công thức hóa học của hợp chất a.

Cthh của a là: $zo_3$

Ta có:

$m_a = z + 16,3 = 2m_{ca} = 2,40 = 80 \rightarrow z = 32$

Vậy z là lưu huỳnh

Một: $so_3$

Viết công thức hóa học và tính khối lượng phân tử của các chất sau:

Oxy, phân tử 2o liên kết với nhau

o2: 16,2 = 32đvc

\(m_{o_2}=16.2=32\left(đvc\right)\)

ct:mo2

32:32

Xem Thêm : VietSchool là gì? Cách đăng ký, đăng nhập và xem điểm năm học cũ

Phân tử hợp chất a gồm 2 nguyên tử nguyên tố x liên kết với 3 nguyên tử nguyên tố oxi nặng 160 đ.v.c. Tìm x và viết công thức hóa học của a

\(cthh ofa:x_2o_3\\tahave:2x+16.3=160\\\rightarrow x=56\left(fe\right)\\\rightarrow cthh củaa: fe_2o_3 )

Phân tử của vật chất gồm 1 nguyên tử của nguyên tố x liên kết với 3 nguyên tử oxi và nặng gấp 40 lần khối lượng phân tử của hiđro

a, tính khối lượng mol của a

b.Tính nguyên tử khối của x, cho biết tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố x

c, viết công thức hóa học của a

A. Biết \(ptk_{h_2}=2.1=2\left(đvc\right)\)

Vậy \(ptk_a=40.2=80\left(đvc\right)\)

Gọi cthh của hợp chất \(xo_3\)

Ta có:

\(1x+3o=80\)

\(x+3.16=80\)

\(x+48=80\)

\(x=80-48=32\left(dvc\right)\)

\(\rightarrow x\) là lưu huỳnh, được viết là \(s\)

Ta có cthh của từ ghép: \(so_3\)

Một phân tử vật chất gồm 1 nguyên tử của nguyên tố x liên kết với 3 nguyên tử oxi và nặng gấp 40 lần phân tử khí hiđro.

a.Khối lượng mol của a

b. Tính nguyên tử khối của x, cho biết tên và kí hiệu hoá học của nguyên tố x.

c. Viết công thức hóa học của a

A. gọi a là cthh: xo3

Theo tiêu đề, chúng ta có: \(d_{\dfrac{xo_3}{h_2}}=\dfrac{ptk_{xo_3}}{ptk_{h_2}}=\dfrac{ptk_{xo_3}} {2}=40\left(thời gian\phải)\)

=> \(ptk_{xo_3}=80\left(dvc\right)\)

Ta có:

\(ptk_{xo_3}=ntk_x+16.3=80\left(đvc\right)\)

=>ntkx = 32(đvc)

=>x là lưu huỳnh

Vậy cthh của a là: so3

Câu 6 (1 điểm) Cho biết công thức hóa học của các hợp chất là ao2 và h2, tìm công thức hóa học của a và b.

Câu 7 (2 điểm)Hợp chất a gồm một nguyên tử x liên kết với hai nguyên tử oxi. Phân tử khối của a gấp 1,4375 lần phân tử oxi

Tính khối lượng mol của hợp chất a.

Tìm nguyên tố hóa học x và viết kí hiệu hóa học của hợp chất a. Xem thêm: Trắc nghiệm lý thuyết tin học a có đáp án), trắc nghiệm tin học căn bản có đáp án p1

So sánh x với lưu huỳnh nguyên tố.

Giúp tôi với, cảm ơn

mn giúp mik vs mak cảm ơn nhiều!

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button