Sbt toán 8 tập 1

Giải bài xích tập trang 14, 15 bài ôn tập chương I - Phnghiền nhân với phxay phân chia các đa thức Sách bài xích tập (SBT) Toán thù 8 tập 1. Câu I.2: Rút gọn biểu thức...
Bạn đang xem: Sbt toán 8 tập 1

 

Câu I.2 trang 14 Sách bài bác tập (SBT) Tân oán 8 tập 1

Rút ít gọn biểu thức (xleft( x - y ight) - yleft( y - x ight)) ta được ?

A. (x^2 + y^2)

B. (x^2 - y^2)

C. (x^2 - xy)

D. (left( x - y ight)^2)

Hãy lựa chọn tác dụng đúng.

Giải:

Chọn B. (x^2 - y^2)

Câu I.3 trang 14 Sách bài xích tập (SBT) Tân oán 8 tập 1

Phân tích các nhiều thức sau thành nhân tử:

a. (45 + x^3 - 5x^2 - 9x)

b. (x^4 - 2x^3 - 2x^2 - 2x - 3)

Giải:

a.

Xem thêm: Phòng Tổ Chức Cán Bộ Tiếng Anh Là Gì ? Phòng Tổ Chức Cán Bộ Tiếng Anh Là Gì


Xem thêm: Bộ Câu Hỏi Luyện Thi Rung Chuông Vàng Lần 8 Năm 2020, Chung Kết Cuộc Thi Rung Chuông Vàng 2021


(45 + x^3 - 5x^2 - 9x) ( = left( x^3 - 5x^2 ight) - left( 9x - 45 ight) = x^2left( x - 5 ight) - 9left( x - 5 ight))

( = left( x - 5 ight)left( x^2 - 9 ight) = left( x - 5 ight)left( x - 3 ight)left( x + 3 ight))

b. (x^4 - 2x^3 - 2x^2 - 2x - 3 = left( x^4 - 1 ight) - left( 2x^3 + 2x^2 ight) - left( 2x + 2 ight))

(eqalign và = left( x^2 + 1 ight)left( x^2 - 1 ight) - 2x^2left( x + 1 ight) - 2left( x + 1 ight) cr và = left( x^2 + 1 ight)left( x - 1 ight)left( x + 1 ight) - 2x^2left( x + 1 ight) - 2left( x + 1 ight) cr và = left( x + 1 ight)left< left( x^2 + 1 ight)left( x - 1 ight) - 2x^2 - 2 ight> cr & = left( x + 1 ight)left< left( x^2 + 1 ight)left( x - 1 ight) - 2left( x^2 + 1 ight) ight> = left( x + 1 ight)left( x^2 + 1 ight)left( x - 1 - 2 ight) cr và = left( x + 1 ight)left( x^2 + 1 ight)left( x - 3 ight) cr )

Câu I.4 trang 15 Sách bài bác tập (SBT) Toán 8 tập 1

Làm tính chia

a. (left( 2x^5 - 5x^3 + x^2 + 3x - 1 ight):left( x^2 - 1 ight))

b. (left( 5x^5 - 2x^4 - 9x^3 + 7x^2 - 18x - 3 ight):left( x^2 - 3 ight))

Giải:

a. (left( 2x^5 - 5x^3 + x^2 + 3x - 1 ight):left( x^2 - 1 ight)) ( = 2x^3 - 3x + 1)

b. (left( 5x^5 - 2x^4 - 9x^3 + 7x^2 - 18x - 3 ight):left( x^2 - 3 ight)) ( = 5x^3 - 2x^2 + 6x + 1)

Câu I.5 trang 15 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tính cực hiếm lớn số 1 hoặc nhỏ tuổi nhất của các biểu thức sau:

a. A ( = 2x^2 - 8x - 10)

b. B ( = 9x - 3x^2)

Giải:

a. A ( = 2x^2 - 8x – 10) ( = 2left( x^2 - 4x + 4 ight) - 18 = 2left( x - 2 ight)^2 - 18)

(2left( x - 2 ight)^2 ge 0 Rightarrow 2left( x - 2 ight)^2 - 18 ge - 18)

Do kia quý giá nhỏ tốt nhất của biểu thức A bằng -18 tại (x = 2)

b. B ( = 9x - 3x^2)( = 3left( 3x - x^2 ight) = 3left( 9 over 4 - 9 over 4 + 2.3 over 2x - x^2 ight))

( = 3left< 9 over 4 - left( 9 over 4 - .3 over 2x + x^2 ight) ight> = 3left< 9 over 4 - left( 3 over 2 - x ight)^2 ight> = 27 over 4 - 3left( 3 over 2 - x ight)^2)

Vì (left( 3 over 2 - x ight)^2 ge 0 Rightarrow B = 27 over 4 - 3left( 3 over 2 - x ight)^2 le 27 over 4) do đó quý hiếm lớn số 1 của B bằng (27 over 4) tại (x = 3 over 2)


Chuyên mục: Tin Tức