Hỏi Đáp

Tài sản công là gì? Quy định sử dụng và quản lý tài sản công?

Thế nào là tài sản công

Tài sản chung là tài sản thuộc sở hữu chung của mọi người. Tài sản công được sử dụng vào các mục đích, nhiệm vụ quan trọng phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của địa phương, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển chung của đất nước. Pháp luật nước ta đã có những quy định cụ thể về tài sản công để đảm bảo vai trò của nó trên thực tế. Việc quản lý công sản cũng rất quan trọng và có ý nghĩa thiết thực.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí: 1900.6568

1. Tài sản công là gì?

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 thay thế khái niệm tài sản nhà nước bằng khái niệm tài sản công. Theo Điều 3 Khoản 1 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017, các thuật ngữ định nghĩa tài sản công được hiểu như sau:

“Tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm: tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, hoạt động cung ứng dịch vụ công ích, phục vụ quốc phòng, an ninh trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đơn vị; đối với tài sản kết cấu hạ tầng nhà nước và dịch vụ công ích; tài sản được xác lập theo chế độ sở hữu toàn dân; tài sản công của doanh nghiệp; quỹ ngân sách nhà nước, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước; đất đai và các nguồn lực khác .”

Như vậy, từ định nghĩa trên, chúng ta đã có cách hiểu chung về công sản. Việc đưa ra khái niệm cụ thể về tài sản giúp phân biệt công sản với các loại tài sản khác, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, sử dụng công sản trong thực tiễn cuộc sống.

Để góp phần quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

– Thứ nhất: Mọi tài sản công phải được nhà nước giao quyền quản lý, quyền sử dụng và các hình thức ủy quyền khác cho cơ quan, tập thể, đơn vị và chủ thể khác theo quy định của luật và pháp luật có liên quan. Nguyên tắc này thể hiện sự bình đẳng trong việc sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị và các chủ thể khác.

Xem Thêm : Soạn bài Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội – VietJack.com

– Thứ hai: Tài sản công do nhà nước đầu tư phải được quản lý, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, hạch toán, hạch toán đầy đủ về hiện vật, giá trị và chịu rủi ro cao do thiên tai, hỏa hoạn và các nguyên nhân bất khả kháng khác từ bên ngoài. , thông qua bảo hiểm hoặc pháp luật yêu cầu các công cụ bổ sung để quản lý rủi ro tài chính của họ.

– Thứ ba: tài sản công là một loại tài nguyên phải được kiểm đếm, hạch toán dưới dạng vật chất, ghi chép các thông tin phù hợp với tính chất, đặc điểm của tài sản; được quản lý, bảo vệ và phát triển phù hợp với tổng thể. có kế hoạch, có kế hoạch, sao cho tiết kiệm, hiệu quả, chính đáng.

– Thứ tư: Tài sản công phải được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích trong hoạt động điều hành của cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong hoạt động cung ứng dịch vụ công, sự nghiệp quốc phòng, an ninh. Mục đích, chức năng, mục tiêu, tiêu chuẩn, quy chuẩn và thể chế pháp luật.

– Thứ năm: Việc sử dụng tài sản công, nguồn lực tài chính phải theo cơ chế thị trường, hiệu quả, công khai, minh bạch và đúng pháp luật.

– Thứ sáu: Quản lý, sử dụng tài sản công công khai, minh bạch, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.

– Thứ bảy: Một nguyên tắc rất quan trọng nữa là giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài sản công; mọi hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công phải bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Những quy định về tài sản công trong “Luật Quản lý, sử dụng tài sản công” 2017 sẽ góp phần quan trọng nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản công ở nước ta hiện nay. .Việc quản lý, sử dụng công sản cần tuân thủ các nguyên tắc trên để công sản sử dụng có hiệu quả, phát huy vai trò của công sản.

2. Quy chế quản lý sử dụng tài sản công:

2.1. Thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công của cấp chính quyền địa phương:

Thẩm quyền quản lý, sử dụng công sản của chính quyền địa phương được xác lập trên cơ sở: phân cấp quản lý hành chính; tổ chức bộ máy quyền lực nhà nước và mối quan hệ giữa nhà nước với công dân và quyền lực công dân. Cụ thể:

Xem Thêm : Tranh tô màu phong cảnh cho bé – Thủ Thuật Phần Mềm

– Phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan hành chính: thể hiện ở việc giao quyền, trách nhiệm quản lý tài sản công của chính quyền trung ương cho chính quyền địa phương. Phân cấp quản lý hành chính đòi hỏi việc xác định thẩm quyền quản lý tài sản phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao cho các cơ quan quản lý, sử dụng tài sản. Việc phân cấp cũng đòi hỏi phải xây dựng định mức, quy trình quản lý, sử dụng tài sản rõ ràng, minh bạch để các cơ quan địa phương thực hiện thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản của mình. Phân cấp sẽ giúp chính quyền trung ương tập trung vào xây dựng chính sách, xây dựng chiến lược và lập kế hoạch quản lý tài sản, do các hoạt động triển khai phần lớn đã chuyển giao cho chính quyền địa phương. Chính quyền trung ương đưa ra các quyết định cụ thể đối với các tài sản quan trọng.

– Tổ chức quyền lực nhà nước và mối quan hệ giữa nhà nước với công dân: quản lý, sử dụng công sản ở cấp chính quyền địa phương là một kênh quan trọng để tăng cường mối quan hệ giữa chính quyền, chính quyền với nhân dân địa phương, đồng thời là cơ quan chính quyền địa phương thực hiện cam kết với người dân địa phương và đảm bảo các dịch vụ công cơ bản của địa phương, cơ sở để bảo vệ và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa địa phương. Điều này cũng đòi hỏi chính quyền địa phương phải có không gian nhất định và có thể chủ động quyết định tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương và phù hợp với quy định chung về quản lý, sử dụng tài sản. công cộng.

– Dân sự: Thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công của chính quyền địa phương bao gồm trao quyền cho chính quyền địa phương chủ động tham gia vào các giao dịch dân sự, ký hợp đồng dịch vụ phục vụ cho quá trình quản lý, sử dụng tài sản và có trách nhiệm dân sự (trách nhiệm tài sản) đối với thi hành các hành vi này.

2.2. Trách nhiệm giải trình về quản lý, sử dụng tài sản công của cấp chính quyền địa phương:

Từ góc độ đặc điểm thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công của chính quyền địa phương nêu trên, trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản công của chính quyền địa phương bao gồm trách nhiệm hành chính, trách nhiệm chính trị và trách nhiệm dân sự.

Trách nhiệm hành chính sẽ phát sinh từ việc tuân thủ các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản; yêu cầu tuân thủ quy trình, quy chuẩn áp dụng trong quản lý, sử dụng tài sản công, yêu cầu tuân thủ nguyên tắc, mục đích của quản lý tài sản. Việc không tuân thủ các quy tắc này sẽ dẫn đến hành động kỷ luật của cơ quan quản lý hoặc truy tố hình sự.

Cùng với trách nhiệm hành chính, chính quyền địa phương cũng cần chịu trách nhiệm. Đây là trách nhiệm của các bên phát sinh trong việc quản lý, sử dụng tài sản khi ký kết và thực hiện hợp đồng, cũng như trách nhiệm ngoài hợp đồng đối với thiệt hại xảy ra trong quá trình thực hiện quyền quản lý, sử dụng tài sản.

Ngoài trách nhiệm pháp lý hành chính và dân sự, chính quyền địa phương còn có trách nhiệm chính trị. Coi mức độ tín nhiệm của người dân đối với việc quản lý, sử dụng tài sản chính quyền địa phương là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy chính quyền địa phương quản lý, sử dụng tài sản hiệu quả hơn. Trách nhiệm giải trình chính trị sẽ yêu cầu chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm trước người dân địa phương, bảo đảm tài sản công của địa phương được quản lý, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và vì lợi ích chung của người dân. Pháp luật cần có những cơ chế cần thiết để đảm bảo việc thực hiện chế độ trách nhiệm giải trình này.

2.3. Cơ chế giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công của cấp chính quyền địa phương:

Do quyền hạn, trách nhiệm quản lý, sử dụng công sản của chính quyền địa phương được xác lập không chỉ về mặt hành chính mà còn về mặt chính trị, dân sự nên việc giám sát không chỉ được thực hiện theo cơ chế hành chính, thể chế cấp trên và cấp dưới (từ trên xuống dưới), nhưng Nó cũng đòi hỏi người dân phải thực hiện (từ dưới lên) các cơ quan quản lý địa phương. Vì vậy, bên cạnh các quy định để kiểm tra, rà soát, pháp luật cần thiết lập cơ chế giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công của cộng đồng ở địa phương thông qua việc ủy ​​quyền và tạo cơ chế khuyến khích. Quá trình quản lý, sử dụng tài sản công của địa phương phải minh bạch, người dân địa phương phải được hưởng lợi từ quá trình này và tham gia vào các quá trình ra quyết định quan trọng có ảnh hưởng đến lợi ích của người dân địa phương. Để giám sát hiệu quả, cũng cần yêu cầu người dân cung cấp cho cơ quan nhà nước thông tin về tài sản công, quá trình quản lý, sử dụng và bày tỏ ý kiến ​​của mình.

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button