Hỏi Đáp

Giải bài 32,33,34, 35,36,37, 38 trang 61, 62: Ôn tập chương 2 Toán

Toán 9 bài 32 trang 61

Ôn tập Chương 2 Toán 9 Tập 1: Giải bài trang 61 bài 32, 33, 34, 35, 36, 37; Giải bài 38 SGK Trang 62: Ôn tập chương 2 Toán lớp 9 Tập 1: Chức năng đặt hàng đầu tiên.

bài 32.a) Với giá trị nào của m thì hàm số bậc nhất y = (m-1)x + 3 đồng biến? b) Với giá trị nào của k thì hàm số nghịch biến bậc nhất y = (5 -k)x +1?

Bài 32 được đề xuất:

a) Hàm số bậc nhất y = (m – 1)x +3 đồng biến

⇔ m -1 > 0

⇔ m > 1

Vì vậy: sử dụng m>; 1 Khi đó hàm là một đồng biến

hai)

Hàm số bậc nhất y = (5 – k)x+1 nghịch đảo

⇔ 5 – k < 0

⇔ k > 5

Vậy: với k>; 5 thì hàm số nghịch biến

bài 33.Đồ thị hàm số y = 2x + (3 + m) và y = 3x + (5-m) giao nhau với giá trị nào của m để tạo một điểm trên trục tung?

Giải pháp: Các hàm y = 2x + (3 + m) và y = 3x + (5-m) đều hoạt động mạnh nhất đối với x và hệ số x khác không. Chúng được biểu thị dưới dạng các đường thẳng cắt trục tung tại một điểm có tọa độ b. Vậy hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm trên trục tung khi và chỉ khi gốc tọa độ của chúng bằng nhau, tức là: 3 + m = 5 – m ⇔ m = 1 Vậy khi m = 1 thì hai đường thẳng đã cho cắt nhau trên trục tung trục đứng.

bài 34. Tìm giá trị của a sao cho y = (a-1)x + 2 (a ≠ 1) và y = (3-a)x + 1 ( a) ≠ 3 ) song song với nhau.

Giải: Hai đường thẳng y = (a -1)x +2 (a ≠1) và

y =(3 – a)x+1 (a ≠3) song song với nhau

⇔ a – 1 = 3 – a ; một ≠ 1; a 3 (đã có 2 ≠ 1)

⇔ a = 2 (được)

Vậy: với a = 2 thì hai đường thẳng đã cho song song.

Bài tập 35 trang 61. Xác định k và m sao cho hai đường thẳng sau trùng nhau: y = kx + (m -2) (k ≠ 0); y = (5-k)x + (4-m) (k≠5)

Giải: Dòng thứ hai sy = kx + (m -2) (k ≠ 0); y = (5-k)x + (4-m) (k≠5) trùng khi và Chỉ khi k = 5 – k (1) m – 2 = 4 – m (2) Từ (1) ta có 2k = 5 k =2,5 Từ (2) ta có 2m = 6 ⇔ m = 3

Vậy: điều kiện để hai đường thẳng trùng nhau là: k = 2,5 và m = 3

Sau 36. Đối với hàm số bậc nhất y = (k+1)x +3 và y = (3-2k)x + 1.

a) Với giá trị nào của k thì đồ thị của hai hàm số là hai đường thẳng song song

b) Với giá trị nào của k thì đồ thị hàm số có hai đường thẳng cắt nhau?

c) Hai dòng trên có trùng nhau được không? Tại sao?

Giải:y = (k+1)x +3 (d)

Xem Thêm : Làm sao tôi có thể giỏi tiếng Anh dễ dàng và nhanh chóng?

và y = (3-2k)x + 1 (d’)

Một hàm đã cho là bậc nhất nếu:

a) Vì có 3 số 1 nên (d) // (d’) nếu và chỉ khi

k+1 = 3 – 2k

k = 2/3 (tmdk (*))

Vậy với k = 2/3 thì đồ thị của hai hàm số này là hai đường thẳng song song (d) và (d’).

b) Hai đường thẳng (d) cắt nhau (d’) khi và chỉ khi k+1 ≠ 3 – 2k

k 3/2

Vậy với k≠-1, k≠3/2 và k≠2/3 thì đồ thị của hai hàm số này là hai đường thẳng (d) và (d’) cắt nhau.

c) Hai đường thẳng (d) và (d’) không trùng nhau vì hệ số góc của chúng khác nhau (do 3≠1).

Bài 37 (ôn tập chương 2 Đại số 9)a) Vẽ hai hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ: y = 0,5x + 2 (d) và y = 5 – 2x ( d’ )

b) Gọi giao điểm của các đường thẳng (d) và (d’) với trục hoành ox lần lượt là a và b, giao điểm của hai đường thẳng đó là c. Tìm tọa độ các điểm a, b, c?

c) Biết đơn vị đo trục tọa độ là xăng-ti-mét (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai), tính độ dài các đoạn thẳng ab, ac, bc

d) Tính góc (làm tròn đến phút) tạo bởi đường thẳng (d) và (d’) với trục hoành ox.

Gợi ý bài 37:dap an bai 37a) Vẽ đồ thị

 • Đồ thị: y = 0,5x + 2
 • Vì x = 0 => y = 2 nên: (0;2);

  Vì y = 0 => x= -4 nên: (-4; 0)

  • Viết y = 5 – 2x
  • Vì x = 0 => y = 5 nên: (0;5)

   Vì y = 0 => x = 2,5 nên: (2,5; 0)

   b) Hai điểm có tọa độ a(- 4; 0) và b(2,5 ; 0)

   Vì c là giao điểm của 2 đường thẳng nên ta có pt tọa độ giao điểm:

   0,5x + 2 = 5 – 2x x = 1,2

   Thay x = 1,2 vào y = 0,5x + 2 ta được:

   y = 0,5. 1,2 + 2 = 2,6

   Vậy c (1,2 ; 2,6)

   c) ab = oa + ob = 4 + 2,5 = 6,5 cm

   Gọi f là hình chiếu của c lên ox, ta có:

   = 1,2 cm; fb = 1,3 cm và af = 5,2 cm

   Áp dụng định lý Pitago cho tam giác vuông acf và bcf ta có:

   Xem Thêm : Giải thích câu tục ngữ Học đi đôi với hành – Sachgiaibaitap.com

   ac = √(af2 + cf2) = 5,22 + 2,62 ≈ 5,81cm

   bc = √(cf2 + bf2) = 2,62 + 1,32 ≈ 2,91cm

   d) Gọi α là góc giữa đường thẳng y = 0,5x + 2 và trục ox, ta có:

   tgα = od/oa = 2/4 = 0,5 ⇔ α ≈ 26o34’

   Ta gọi β là góc tạo bởi đường thẳng y = 5 – 2x và trục ox, và β’ là góc bù với β, ta có:

   tgβ’ = oe /ob = 5/2,5 = 2 ⇔ β’ ≈ 63o26′⇔ β = 180o – 63o26′ = 116o34′.

   bài 38.a) Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

   y = 2x (1); y = 0,5x (2); y = -x + 6 (3)

   b) Gọi giao điểm của đường thẳng trong phương trình (3) và hai đường thẳng trong phương trình (1) và (2) là a, b.

   Tìm tọa độ của hai điểm a và b

   c) Tính góc của tam giác oab.

   a) Đồ thịdap-an-bai-38-sgk-toan-9-tap-1

   b) Tọa độ của điểm a là nghiệm của phương trình: 2x = -x + 6. Từ đó ta tính được: a(2;4). Tọa độ của điểm b là nghiệm của phương trình: 0,5x = -x + 6. Từ đó ta tính được: b(4;2).

   c) Chúng tôi có

   oa2 = 42 + 22 = 20 oa = 20

   ob2 = 22 + 42 = 20 ob​​ = 20

   oa = ob aob cân, đỉnh o.

   Ta lại có: tgbox = 2 hộp 26033′

   ∠aox 63026′

   ∠aob = 63026′ – 26033′ = 36053′

   ∠oab = oba = 1/2(1800 – 36053′) =71033′

   Thực tập bán thời gian:

   Bài tập 1: Tìm giá trị của k sao cho hai hàm số bậc nhất có đồ thị:

   y = (5k+1)x- 3 và y = (3k-2)x+2 là hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm có tọa độ -3.

   Bài tập 2: Chứng minh rằng đường thẳng y = ax + 5 cắt trục hoành tại điểm b có tọa độ -3 và đường thẳng y = a’x + 2,4 cắt trục hoành tại điểm c có tọa độ b và trục hoành Với toạ độ 4, hai đường thẳng này cắt nhau tại a.

   a/ tìm kiếm một, a’

   b/ được vẽ với hai hàm số a, a’ tìm thấy trong a/ trên cùng một hệ tọa độ Oxy

   c/ Tìm tọa độ giao điểm a

   d/Tính các góc trong của tam giác abc (theo phút)

   e/Tính chu vi, diện tích tam giác abc

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button