Hỏi Đáp

Thường trực Huyện ủy là gì? Thường trực Huyện ủy gồm những ai và có vai trò gì?

ủy viên thường trực là gì

Video ủy viên thường trực là gì

Ban lãnh đạo nhà nước của chúng tôi hiện đang hoàn thiện hơn bao giờ hết. Qua quá trình chuyển đổi hàng năm, quy mô tổng thể đã được cải thiện rất nhiều và rút ngắn, giảm bớt tình trạng dôi dư nhân sự đơn vị và tiết kiệm ngân sách quốc gia. Tuy nhiên, khái niệm đơn vị chủ trì hay đơn vị phụ trợ trong cơ quan nhà nước rất khó hiểu một cách đầy đủ. Vậy, ban thường vụ huyện ủy là gì? Các thành viên của huyện ủy là ai và vai trò của họ là gì? Hi vọng bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những vấn đề trên.

Cơ sở pháp lý:

 • Pháp lệnh số 202-qĐ / tw quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các huyện ủy, ban thường vụ và thường trực cấp ủy,

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí Qua tổng đài: 1900.6568

1. Ban Thường vụ Huyện ủy là gì?

Ban thường vụ huyện ủy được hiểu là cơ quan lãnh đạo gồm có Bí thư và Phó Bí thư. Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, nội quy, quyết định, kết luận, nội quy của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cùng cấp và cấp trên; giải quyết công việc hàng ngày của cấp ủy theo quy chế làm việc; dự thảo nội dung. và quyết định triệu tập cuộc họp của ban thường vụ.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng nắm được các nội dung sau:

Ban thường vụ huyện ủy là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ họp của đảng bộ cấp huyện, có chức năng lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ. ; nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp ủy cùng cấp và cấp ủy cấp trên, quyết định, kết luận; quyết định chủ trương tổ chức, công tác cán bộ theo thẩm quyền; quyết định nội dung triệu tập và chuẩn bị của cấp ủy. họp; kiến ​​nghị với cấp ủy cấp trên và cấp tỉnh về những vấn đề địa phương lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Vì vậy, ban thường vụ huyện ủy là thiết chế có vai trò hết sức quan trọng trong bộ máy nhà nước cấp huyện. Việc bầu cử, miễn nhiệm chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định, đảm bảo công bằng, dân chủ, văn minh.

Xem Thêm : Mã Zip iPhone là gì? Lấy mã Zip iPhone siêu đơn giản, xem ngay nhé!

Ban Thường vụ Huyện ủy Tiếng Anh: Ban Thường vụ Huyện ủy

Bản dịch các điều khoản pháp lý có liên quan sang tiếng Anh:

2. Các thành viên của huyện ủy là ai và vai trò của họ là gì?

I. Vai trò của các thành viên huyện ủy

Xem thêm: Bài phân tích các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

 • Giúp Ban Thường vụ hướng dẫn xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, kế hoạch công tác cả nhiệm kỳ của Ban Thường vụ; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác hàng tháng, quý, 6 tháng và hàng năm của Ban Thường vụ và kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy; quyết định triệu tập các cuộc họp của Ban Thường vụ; hướng dẫn, kiểm tra những nội dung chuẩn bị trình Ban Thường vụ quyết định.
 • Chỉ đạo hoạt động của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, nội quy, quy chế của cấp ủy, ban thường vụ và cấp trên. Ở cùng cấp.
 • Hướng dẫn công việc hàng ngày của cấp ủy; giữa hai kỳ họp ban thường vụ có vấn đề đột xuất; dưới sự lãnh đạo của cấp trên, công tác đột xuất theo quy chế làm việc của cấp ủy. Tổ chức một cuộc họp gần đó và báo cáo nghị quyết với Ban Thường vụ.
 • Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Thường vụ ủy quyền và Quy chế làm việc của Ban Thường vụ, Ban Thường vụ. , Ban Thường vụ Huyện ủy.
 • Trong phạm vi được uỷ quyền, chỉ thị của ban thường vụ cấp uỷ có hiệu lực thi hành như quyết định của cấp uỷ. Ủy ban Thường trực.
 • Khi Ban Thường vụ giải quyết công việc do Ban Thường vụ ủy quyền thì phải thảo luận tập thể và đưa ra quyết định trên cơ sở thống nhất giữa các thành viên. Nếu không thống nhất được thì phải báo cáo rõ ý kiến ​​không đồng thuận để Ban Thường vụ thảo luận, quyết định.

Thứ hai, cơ cấu ban thường vụ huyện ủy

Các ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy tùy nơi khác nhau, nhưng số lượng khác nhau. Nhưng hầu hết sẽ bao gồm:

 • Bí thư Huyện ủy;
 • Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy;
 • Phó Bí thư Huyện ủy;
 • >

 • Phó Bí thư, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện.

3. Cơ quan Ủy ban Huyện:

 • Lãnh đạo, hướng dẫn tổ chức quán triệt, cụ thể hóa các nguyên tắc, biện pháp thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp tương ứng. Quyết định toàn bộ quá trình và kế hoạch công tác hàng năm, kế hoạch kiểm tra, giám sát; quy chế làm việc của cấp ủy, ban thường vụ và ủy ban kiểm tra các cấp, nghị quyết của từng cấp ủy; chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của cấp trên. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, các kế hoạch, chương trình, dự án trọng điểm. Tổ chức các dự án thí điểm thực hiện các chính sách mới, mô hình mới theo hướng dẫn của cấp trên.
 • Căn cứ vào khả năng của mình để đảm bảo cương vị hoặc quyết định việc xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính quyền, quản trị và tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và các vấn đề khác theo hiến pháp của Đảng:

+ Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, học tập lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn; giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, bịa đặt.

Xem Thêm : 0938 là mạng nào? Giải mã ý nghĩa đầu số 0938 – SIM Số Đẹp

+ Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; lấy cán bộ, đảng viên làm gương, trước hết là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

+ Lãnh đạo việc đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, sáp nhập các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc quyết định theo thẩm quyền, phù hợp với quy quy định và hướng dẫn của cấp trên.

+ Theo chỉ thị, quy định và hướng dẫn của cấp trên, lãnh đạo, hướng dẫn việc chuẩn bị và tổ chức đại hội tổ chức cơ sở đảng; chuẩn bị nội dung, quyết định tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện và đại hội giữa nhiệm kỳ. (nếu có); thông qua dự thảo văn kiện trình đại hội; Chuẩn bị, giới thiệu ứng cử vào cấp ủy, ban thường vụ, cấp ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và các chức danh lãnh đạo chủ chốt mới.

+ Trực tiếp lãnh đạo toàn diện công tác cán bộ và quản lý cán bộ đúng nguyên tắc, nội dung, quy trình, thủ tục và thẩm quyền. Theo quy định và hướng dẫn của cấp trên, thảo luận và quyết định số lượng Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra; bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đề cử bí thư, phó bí thư, giám đốc, chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp vào ban thường vụ tỉnh ủy. Xem xét giới thiệu nhân sự tăng thêm cấp ủy viên, ban thường vụ cấp ủy. Giới thiệu người ứng cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu; trước khi Ban Thường vụ Thành ủy quyết định giới thiệu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải cho ý kiến ​​về nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

+ Thực hiện tự phê bình và phê bình, chất vấn và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý theo yêu cầu. Cho ý kiến ​​về kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của ban thường vụ hàng năm. Lãnh đạo việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là những vấn đề chính trị hiện nay.

Xem thêm: Mẫu đơn và thủ tục xin ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2022

+ Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; tổ chức kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên. Quyết định, đề nghị biểu dương, xử lý kỷ luật; xử lý khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng, đảng viên, đảng viên theo quy định của hiến pháp đảng và các quy định của Trung ương.

+ Lãnh đạo chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật. Các vấn đề lớn do Quốc hội xác định và quyết định. Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trung hạn và dài hạn; thường xuyên rà soát tình hình phát triển kinh tế, xã hội và phương hướng bước tiếp theo, cho ý kiến. Cho ý kiến ​​về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch địa phương và quy hoạch sử dụng đất theo quy hoạch chung của tỉnh và Trung ương. Chủ trì thực hiện các quy trình, thủ tục thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính theo hướng dẫn của cấp trên và quy định của pháp luật. Thảo luận về việc triển khai, tổ chức các biện pháp chính sách về các vấn đề kinh tế – xã hội lớn, quan trọng, nhạy cảm, ngân sách, đối nội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; các chương trình, dự án quan trọng của địa phương.

 • Lãnh đạo, hướng dẫn đổi mới công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, công tác tôn giáo; quan tâm đến đời sống của nhân dân, phát huy quyền tự chủ của nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thuận xã hội. Lãnh đạo, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững chắc.
 • Xác định các vấn đề liên quan đến quản lý tài chính, tài sản của đảng viên theo thẩm quyền; xem xét và nhận xét về công tác tài chính của đảng viên trong năm và cuối kỳ.
 • Xem xét, nhận xét những công việc mà ban thường vụ đã giải quyết giữa các kỳ họp cấp uỷ; quyết định những vấn đề lớn do ban thường vụ cấp trên giao phó.
 • Hoàn thành các công việc khác theo hướng dẫn của cấp trên.

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Vậy là đến đây bài viết về Thường trực Huyện ủy là gì? Thường trực Huyện ủy gồm những ai và có vai trò gì? đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Xettuyentrungcap.edu.vn!

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button