Bài tập tính wacc có lời giải

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (88.91 KB, 6 trang )
Bạn đang xem: Bài tập tính wacc có lời giải

Đề bài 1: tại công ty cổ phần NBC có tài liệu và nguồn vốn như sau (cơ cấu vốn đãtối ưu):Vay ngân hàng: 5 tỷ đồng với lãi suất 13%/ nămVốn chủ sở hữu (vốn cổ phần thường); 15-tỷ đồng. Giá sử dụng của nguồn vốn nàylà 14%Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 32%Khi nhu cầu vốn tăng doanh nghiệp phải phát hành thêm cổ phiếu mới và vaythêm. Khi phát hành cổ phiếu mới chi phí phát hành là 12.5%. Nếu mức vay trên 8tỷ đồng thì lãi suất tiền vay là 14.5%Tính điểm gãy của chi phí sử dụng vốn và chi phí sử dụng vốn bình quân cácnguồn.Bài giải:Cơ cấu vốn tối ưu của công ty là 25% là nợ và 75% vốn chủ sở hữu, đây là cơ cấuvốn tối ưu và sẽ không thay đổi cho dù quy mô đầu tư thay đổiNếu nhu cầu vốn của công ty không thay đổi (20 tỷ) thì chi phí sử dụng vốn bìnhquân là:WACCo = 25%*13%(1-32%) + 14%*75% = 12.71%Ta có hai nguồn vốn:Nguồn vốn vay: dưới 8 tỷ là 14%; trên 8 tỷ tổng số vốn vay có chi phí là 14.5%Nguồn vốn chủ sở hữu: phát hành thêm thì chi phí vốn huy động mới sẽ làro = re/(1-e) = 14%/(1-12.5%) = 16%Chú ý: nếu tăng quy mô đầu tư dẫn đến tăng vốn huy động thì chi phí vốn chủ sởhữu sẽ được tính trên ro (chi phí huy động mới) vì quy mô thay đổi (rủi ro thayđổi) cả cổ đông cũ lẫn cổ đông mới sẽ yêu cầu một tỷ suất sinh lời như nhau vì lúcnày họ gánh chịu rủi ro như nhauNhư vậy chúng ta có hai điểm gãyBP1 = 20 tỷBP2 = 8/25% = 32 tỷ
Điểm gãy là điểm nếu sử dụng vốn vượt qua điểm gãy thì chi phí sử dụng vốn bìnhquân thay đổi cho tổng số vốn sử dụngNếu sử dụng vốn từ trên 20 tỷ đến nhỏ hơn 32 tỷ đồng thì lúc đó chi phí sử dụngvốn bình quân sẽ làWACC1 = 25%*13%(1-32%) + 16%*75% = 14.21%Nếu sử dụng vốn từ 32 tỷ trở lên thì lúc đó chi phí sử dụng vốn bình quân sẽ làWACC2 = 25%*14.5%(1-32%) + 16%*75% = 14,4465%14.465%14.21%12.71%02032Dự án sử dụng vốn từ 0- 20 tỷ đồng thì WACC là 12.71%Dự án sử dụng vốn trên 20 tỷ đến 32 tỷ thì WACC là 14,21%Dự án từ 32 tỷ trở lên thì WACC là 14.46 tỷĐề bài 2: Công ty Vinamilk có cơ cấu nguồn vốn được coi là tối ưu như sau:Vốn vay20%Vốn CP ưu đãi 30%Vốn chủ sở hữu 50%Vinamilk dự kiến lợi nhuận sau thuế cổ đông thường 2.800 tr.đồng. Hệ số chi trả cổ tức
0,45. Năm trước cty trả cổ tức 4.000 đ/CP. Giá trị thị trường hiện hành là 85.000 đ/CP.Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức ổn định 12%.-Ngoài số lợi nhuận giữ lại tái đầu tư, công ty có thể huy động vốn mới bằng cách sau:-Cổ phiếu thường: phát hành cổ phiếu thường mới, chi phí phát hành 10% giá bán, có giátrị huy động 1.200 tr.đồng. Chi phí phát hành 15% giá bán cho toàn bộ số cổ phiếuthường mới có tổng giá trị huy động trên 1.200 tr.đồng.-Cổ phiếu ưu đãi, phát hành cổ phiếu ưu đãi giá 90.000 đ/CP, cổ tức 11.000 đồng, chi phíphát hành 5.000đ/CP cho số cổ phiếu ưu đãi mới có tổng huy động 500 tr.đồng. Chi phíphát hành 7.000 đ/CP cho số cổ phiếu ưu đãi có tổng huy động trên 500 tr.đồng.-Vay nợ: công ty vay nợ 330 tr.đồng với lãi suất 14%; trên 330 – 800 tr.đồng lãi suất17%; trên 800 tr.đồng lãi suất 22%. Mỗi năm trả lãi 1 lần vào cuối năm.Cho biết thuế suất thuế TNDN là 30%.a. Tính điểm gãy của chi phí sử dụng vốn và chi phí sử dụng vốn bình quân của từngđiểm gãyb. Hiện tại công ty có 2 dự án đầu tư :-Dự án nhà máy sữa bột Việt Nam với tổng vốn đầu tư là 3500 triệu đồng và tỉ suấtdoanh lợi nội bộ là 16%.-Dự án nhà máy sữa Thống Nhất với tổng vốn đầu tư là 2000 triệu đồng và tỉ suấtdoanh lợi nội bộ là 15%.Tất cả các dự án tiềm năng của Công ty có mức rủi ro tương đương nhau . Công ty có thể


Xem thêm: Tử Vi Tuổi Quý Dậu 1993 Nữ Quý Dậu 1993 (Chi Tiết), Tử Vi 2021 Tuổi Quý Dậu 1993 (Chi Tiết)

thực hiện được dự án nào hoặc cả hai dự án? Tại sao?Bài giải:a. Tính điểm gãy của chi phí sử dụng vốn và chi phí sử dụng vốn bình quân cácnguồn.Mục đích của câu hỏi này cuối cùng là tính WACC đối với từng quy mô vốnĐể tìm ra được ta phải xác định đượcBPr cụ thể của từng nguồn vốn• Chi phí sử dụng cổ phiếu ưu đãiPo = 90.000 đ/ CPd = 11.000 đC1 = 5.000 đ/ CP (huy động mới từ 500 tr trở xuống)C2 = 7.000 đ/ CP (huy động từ 500 tr trở lên)Huy động dưới 500 triệu thìRp1 = d/(Po – C1) = 11.000/ (90.000 – 5.000) = 12.94%Huy động từ 500 triệu trở lên thìRp2 = d/(Po – C2) = 11.000/ (90.000 – 7.000) = 13.25% 500 chính là điểm thay đổi chi phí đối với việc huy động cổ phiếu ưu đãi BP p = 500/30% = 1666,7 triệu• Chi phí sử dụng nợVay nợ dưới 330 r thì rdt1 = 14% => rd 1 = 9.8%Vay nợ từ 330 – 800 thì rdt 2 = 17% => rd 2 = 11.9%Vay nợ > 800 tr thì rdt 3 = 22% => rd 3 = 15.4% 330 và 800 là điểm thay đổi chi phí đối với việc sử dụng nợ BPd1 = 330/20% = 1650 BPd2 = 800/20% = 4000• Chi phí sử dụng cổ phiếu thường
Chú ý: doanh nghiệp chỉ phát hành thêm cổ phiếu thường khi đã sử dụng hếtlợi nhuận giữ lại, vì lợi nhuận giữ lại nhằm mục đích tái đầu tưLợi nhuận giữ lại = 2800 *45% = 1540Khi doanh nghiệp sử dụng hết 1540 thì mới huy động vốn cổ phần thường mớiVì vậy 1540 là điểm thay đổi chi phí vốnChi phí lợi nhuận giữ lạire = do(1+g)/Po + g = 4000 (1+12%)/85000 + 12% = 17.27 %Sử dụng hết lợi nhuận giữ lại sẽ huy động vốn cổ phần thườngNếu huy động dưới 1200 thìro1 = do(1+g)/Po(1-10%) + g = 17.86%Nếu huy động trên 1200 thìRo 2 = do(1+g)/Po(1-15%) + g = 18.2%Như vậy 1200 là điểm thay đổi chi phí vốnChú ý: sử dụng lợi nhuận giữ lại cũng là huy động vốn nội bộVì vậy ta có hai điểm thay đổi chi phí vốn 1540 và (1540+ 1200= 2740)BPe1 = 1540/50% = 3080BPe2 = 2740/50% = 5480** Như vậy tổng cộng có 5 điểm gãy, 5 điểm tại đó chi phí sử dụng vốn bình quân thayđổi Có 6 WACC tương ứng với từng quy mô vốn Để tính WACC tương ứng với từng quy mô vốn ta sắp xếp lãi suất của từng nguồnvốn theo thứ tự tăng dần và điểm gãy của từng nguồn vốn theo thứ tự tăng dầnDEBT (20%)r d1 = 9.8%r d2 = 11.9%r d315.4%Điểm gãyBP d1 = 1650BP d2 = 4000
c.-Tính chi phí sử dụng vốn bình quân ứng với mỗi điểm gãyTổng vốn từ 0 – 1650rd = 9.8%rp = 12.94%re = 17.25%WACC1 = 14.47%Tổng vốn từ 1650 – 1666.7rd = 11.9%rp = 12.94%re = 17.27%WACC 2 = 14.89%Tổng vốn từ 1666.7 – 3080rd = 11.9%rp = 13.25%re = 17.27%WACC 3 = 14.99%


Xem thêm: Xem Tử Vi 2017 Cho Tuổi Bính Thìn 1976 Trong Năm 2017, Xem Tử Vi 2017 Tuổi Bính Thìn 1976 Nam Mạng

Tổng vốn từ 3080 – 4000rd = 11.9%rp = 13.25%re = 17.86%WACC 4 = 15.28%Tổng vốn từ 4000 – 5480rd = 15.4%rp = 13.25%re = 17.86%WACC 5 = 15.98%Tổng vốn lớn hơn 5480rd = 15.4%rp = 13.25%re = 18.2%WACC 6 = 16.15%Hiện tại công ty có 2 dự án đầu tư :Dự án nhà máy sữa bột Việt Nam với tổng vốn đầu tư là 3500 triệu đồng và tỉ suấtdoanh lợi nội bộ là 16%.-Dự án nhà máy sữa Thống Nhất với tổng vốn đầu tư là 2000 triệu đồng và tỉ suấtdoanh lợi nội bộ là 15%.Tất cả các dự án tiềm năng của Công ty có mức rủi ro tương đương nhau . Công ty có thểthực hiện được dự án nào hoặc cả hai dự án? Tại sao?Nguyên tắc: chọn dự án có suất sinh lời cao hơn chi phí sử dụng vốn bình quânNhư vậy cả hai dự án đều có thể chọnVậy chọn dự án nào hay chọn cả hai
Trước tiên chắc chắn sẽ thực hiện dự án có suất sinh lời chênh lệch với chi phí sử dụngvốn bình quân cao hơnTức dự án 1: có suất sinh lời 16%, quy mô vốn 3500 tương ứng chiphis vốn là 15.28%Bây giờ phải quyết định có thực hiện luôn dự án 2 hay không, nếu thực hiện thêm dự ánhai, thì tổng vốn cả hai dự án là 5500, lúc này chi phí sử dụng vốn đối với dự án tổng nàylà 16.15% cao hơn cả suất sinh lời của dự án 1 và dự án 2Kết luận công ty chỉ nên thực hiện dự án 1


Chuyên mục: Tin Tức