Bài tập viết lại câu thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn có đáp án

Thì bây chừ chấm dứt ở trong số các thì cơ bạn dạng của Tiếng Anh. So cùng với thì hiện giờ 1-1, vượt khứ đọng solo thì ngày nay ngừng cạnh tranh rộng. Nào bên nhau mày mò bao quát cấu tạo, biện pháp cần sử dụng với giải nhiều hơn thế nữa bài bác tập về thì hiện tại hoàn thành, hãy nhớ là còn đáp án ví dụ dưới.

Bạn đang xem: Bài tập viết lại câu thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn có đáp án

*

A.THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

I.Cách dùng thì hiện thời chấm dứt.

– Sử dụng nhằm mục đích miêu tả một hành vi vừa bắt đầu xẩy ra.

– Sử dụng biểu đạt môt hành động xẩy ra trong thừa khứ tuy vậy ko rõ thời gian.

– Sử dụng biểu đạt một vấn đề, hành vi xẩy ra trong vượt khứ, vấn đề hành động này kéo dãn dài đến hiện thời hoặc tương lai.

– Thì ngày nay xong dùng để mô tả một hành động xảy ra vào thừa khđọng nhưng ko được lưu giữ làm việc hiện thời.

– Mục đích thông cung cấp tin tức hoặc loan báo một bài toán nào đó vừa xảy ra.

II. Dấu hiệu nhận biết thì hiện giờ ngừng.

Trong các câu, người dùng có thể phân biệt thì hiện nay chấm dứt khá dễ:

– Just (chỉ), recently (gần đây, new đây), lately (new đây)

– Yet (thời điểm này), already (đã), never (không bao giờ), ever (bao giờ), before (trước đây), after (sau đó)

– For + khoảng tầm thời gian

– Since + mốc thời gian/ S + Vnghỉ ngơi quá khứ

– Up khổng lồ now, Up to present, Until now, till, until present, so far (cho tới bây giờ)

– In the past + (year)

– In the last + (year)

– In my life

III. Cấu trúc thì bây chừ trả thành

Câu khẳng định:

S + have/has + Ved/PII…

Câu bao phủ định:

S + have/has + not + Ved/PII…

Câu nghi vấn:

Have/Has + S + Ved/PII…

Answer: Yes, S + have/has.

No, S + have/has + not.


B. BÀI TẬPhường VỀ THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH.

Sau Lúc tò mò vài nét về phong thái cần sử dụng, cấu trúc thì bây chừ chấm dứt hãy thuộc xettuyentrungcap.edu.vn giải một trong những bài xích tập về thì bây chừ kết thúc tiếp sau đây nhé.

những bài tập 1: Biến thay đổi những cồn trường đoản cú nguyên ổn mẫu sau sang trọng dạng bất quy tắc sinh sống thì hiện tại dứt.

Tobe ➔ __________

Drive ➔ __________

Eat ➔ __________

Find ➔ __________

Hold ➔ __________

Meet ➔ __________

Swlặng ➔ __________

Smeel ➔ __________

Tell ➔ __________

Wake ➔ __________

Win ➔ __________

Những bài tập 2: Viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa không đổi.

1.This is the first time Kkhô hanh went lớn nhật bản.

➔ Khanh khô hasn’t ____________________________________.

2. Uyen started learning 2 weeks ago.

➔ Uyen has _______________________________________.

3. My parents began drinking when it started lớn rain.

➔ My parents have sầu _________________________________.

4. Tung last had his car repaired when I left hlặng.

➔ Tung haven’t ____________________________________.

5. When did she have it?

➔ How long _______________________________________?

6. I haven’t seen my grandfather for 2 months.

➔ The last _________________________________________.

7. Gin hasn’t taken a bath since Tuesday.

➔ It is _____________________________________________.

Những bài tập 3: Chọn một đáp án đúng duy nhất.

1.Jun _______ France for 4 months.

A. have sầu learnt B. learnt C. learns D. has learnt

2. She hasn’t _______us about that accident yet.

A. told B. tell C. said D. say

3. I saw my best friends last week but I ________ them so far this morning.

A. saw B. hasn’t seen C. didn’t see D. haven’t seen

4. It’s the first time that this oto _______ down this week.

Xem thêm: Bài Tập Ôn Tập Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4 Tiếng Anh 12 Violet, Bai Tap Mai Lan Huong Unit 4

A. broke B. broken C. has broken D. have sầu broken

5. Have sầu your parents ______ newspapers recently?

A. listened B. spoken C. watched D. read

6. I _______ a flight to lớn Korea for 5 weeks.

A. book B. have sầu booked C. has booked D. books

7. Tommy has just ______ since her parents arrived.

A. leave sầu B. has left C. left D. leaved

8. My teacher ________ us for 2 days.

A. hasn’t teach B. hasn’t taught C. have teach D. haven’t taught

9. ______ Nam seen any good films lately?

A. Did B. Has C. Have sầu D. Does

10. Mary __________ earlier, but she has worked a lot lately.

A. hasn’t written B. have written C. written D. wrote

bài tập 4: Tìm và sửa lỗi không nên vào câu sau:

1.Jinho have lost his key. He can’t find it anywhere.

2. How much games has this team won so far this month?

3. Long doesn’t know her husb&. He never has met him.

4. They live in nước Australia. They has lived there all their life.

5. Your house looks very clean and beautiful. Have sầu you wash it?

Những bài tập 5: Chia động trường đoản cú mê say hợp

1.Huyen _________ (learn) a very hard lesson the day before last night.

She _________ (live) in Japan since 1995.________ William _______ (speak) khổng lồ his boss?We _________ (not/see) our father for a long time.Key _________ (send) me an e-mail for 3 weeks.Elizabeth already __________ (make) her bed but she ____________ (not/call) her boyfriend.There _________ (tobe) many accidents on that road for 6 months.Truong ___________ (perform) the same play since 2017.A: _________ you ________ (visit) New York?

B: No, I haven’t.

My brother ___________ (work) for that company since 2018.

bài tập 6: Viết những câu sau dựa trên những từ cho sẵn và phân chia hễ từ

1.We/play/tennis/2 years.

Mai/go/the library/today.My sister/move/a new house/near/her boyfriend’s flat.His teacher/not/explain/this lesson/yet.This/best/film/I/ever/watch.Minh/just/leave/office/2 hours.They/write/a report/since/last Monday?

các bài tập luyện 7: Điền ‘since’ và ‘for’ vào địa điểm mê thích hợp

1.Her uncle has been a designer ________ 3 years.

Myan has lived in Canadomain authority with her grandparents _________ 2010.I have sầu learnt French ________ I was 6.Jim hasn’t finished this project _________ last night.We have sầu just left ________ half a day.A: How long has the post office been opened?

B: It has been opened _________ 8 a.m.

His girlfriend has been looking for a job __________ she graduated.Liz và Binh have sầu been married ________ a year.My brother has bought a new phone ___________ last Thursday.My aunt has owned the book shop __________ 3 years.

ĐÁPhường ÁN:

Bài tập 1:

Tobe ➔ ____Have/Has Been______ (đã có lần là)

Drive ➔ ____Have/Has Driven_____ (đã từng có lần lái)

Eat ➔ ____Have/Has Eaten______ (đã từng ăn)

Find ➔ ____Have/Has Found______ (đã từng tìm)

Hold ➔ ____ Have/Has Held______ (đã có lần tổ chức)

Meet ➔ _____Have/Has Met_____ (đã từng gặp)

Swyên ổn ➔ _____Have/Has Swum____ (đã có lần bơi)

Smeel ➔ _____Have/Has Smelt____ (đã từng ngửi)

Tell ➔ _____Have/Has Told____ (đã từng nói)

Wake ➔ _____Have/Has Woken_____ (đã có lần thức dậy)

Win ➔ _____Have/Has Won_______ (đã từng thắng)

những bài tập 2:

1.This is the first time Khanh khô went to lớn Japan.

➔ Kkhô nóng hasn’t gone lớn nhật bản before.

2. Uyen started learning 2 weeks ago.

➔ Uyen has learnt for 2 weeks.

3. My parents began drinking when it started to lớn rain.

➔ My parents have sầu drunk since it started to lớn rain.

4. Tung last had his oto repaired when I left hyên ổn.

➔ Tung haven’t had his car repaired since I left hyên ổn.

5. When did she have it?

➔ How long have she had it?

6. I haven’t seen my grandfather for 2 months.

➔ The last time I saw my grandfather was 2 months ago.

7. Gin hasn’t taken a bath since Tuesday.

➔ It is Tuesday since Gin took a bath.

những bài tập 3:

1.Chọn D (dấu hiệu: for 4 months)

2. Chọn A (told + somebody toàn thân và phân chia ở cột 3; said + khổng lồ somebody)

3. Chọn D (dấu hiệu: so far this morning)

4. Chọn C (lốt hiệu: It’s the first time)

5. Chọn D (read là hợp lý tuyệt nhất bởi vì đọc báo)

6. Chọn B (dấu hiệu: for 5 weeks)

7. Chọn C (dấu hiệu: since)

8. Chọn B (vết hiệu: for)

9. Chọn B (vệt hiệu: lately)

10. Chọn A (theo nghĩa của câu)

những bài tập 4:

1.have sầu ➔ has (Jinho là chủ ngữ số ít)

2. much ➔ many (games là danh từ đếm được)

3. never has met ➔ has never met (không nên đồ vật tự)

4. has ➔ have sầu (they là nhà ngữ số nhiều)

5. wash ➔ washed (chưa phân tách rượu cồn từ)

bài tập 5:

1.Huyen _____has learnt____ a very hard lesson the day before last night.

She ____has lived_____ in Japan since 1995.____Has____ William ___spoken____ to lớn his boss?We ___hasn’t seen______ our father for a long time.Key ____has sent_____ me an e-mail for 3 weeks.Elizabeth has already ____made______ her bed but she ______hasn’t called______ her boyfriover.There ___has been______ many accidents on that road for 6 months.Truong _____has performed______ the same play since 2017.A: _____Have____ you ____visited____ New York?

B: No, I haven’t.

My brother _____has worked______ for that company since 2018.

Xem thêm: Giải Sinh Học 12 Bài Tập Chương 2 Sinh Học 12 Chương 2 Quy Luật Di Truyền

những bài tập 6:

1.We have played tennis for 2 years.

Mai has gone to the library today.My sister has moved khổng lồ a new house near her boyfriend’s flat.His teacher hasn’t explained this lesson yet.This is the best film I have ever watched.Minc has just left the office for 2 hours.Have sầu they written a report since last Monday?

Những bài tập 7:

1.for (for + khoảng chừng thời gian)

since (since + mốc thời gian)since (since + mốc thời gian)since (since + mốc thời gian)for (for + khoảng thời gian)for (for + khoảng thời gian)since (since + mốc thời gian)for (for + khoảng thời gian)since (since + mốc thời gian)for (for + khoảng thời gian)

Các bài xích tập khác:


Chuyên mục: Thư Viện Đề Thi