Giáo án tiếng anh lớp 3 chương trình mới

... front of the class - Chechồng ss’ pronounciation Class 3B: Huong, Ha 16 Date : 13/ 09/năm trước WEEK : Period : UNIT 3: THIS IS TONY Lesson 3( A 1, 2, 3) I Objectives: By the kết thúc of the lesson, pupils will ... _ ( letters ) 2._ _ _ _ _ ( letters ) 3.

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh lớp 3 chương trình mới

_ _ _ _ ( letters ) 4._ _ _ _ _ ( letters ) Class 3A: Ngoc, Nhu, Tuan, Thu Class 3B: Ha, Diep, Loc, Hoang Class 3C: Vy, Hun, Son, Hung New lesson: *PRESENTATION ... word Tony và y in the word yes t: Is that Tony y: Yes, it is Class 3A: Nhu, Truc Class 3B: Nghia, Hung Class 3C: Lan An, The Anh Activity 2: Listen và write • Teacher: Ask Ss to lớn say what they...
*

... pân hận cmùi hương trình - Cả năm: máu x 35 tuần = 105 - Học kỳ I: máu x 18 tuần = 54 ngày tiết - Học kỳ II: tiết x 17 tuần = 51 máu III Giới thiệu biện pháp học tập Tiếng Anh Trên lớp: - Trật từ lắng nghe giáo ... lắng nghe giáo viên giảng bài, hăng hái tuyên bố chủ ý - Rèn luyện giao tiếp Tiếng Anh học tập Tiếng Anh, tinh giảm sử dụng Tiếng Việt - Mạnh dạn phạt âm chuẩn chỉnh, thực hành thực tế nói các Học nhà - Học cũ: ... teacher(n) : giáo viên school(n) : trường học tập class(n) : lớp học classroom(n): chống học desk(n) : bàn HS that(de-pro) : đó, that is = that′s : k Teacher′s activities - Use the pictures (p 26, 27) khổng lồ...
*

... exercise A1, (p. 16) , B1, (P..17) workbook UNIT 3: MY FRIENDS Phường 18 Date: 16/ 9/2014 A CLOSER LOOK I Aims By the kết thúc of the lesson, ss will be able to: 35 TIẾNG ANH SÁCH MỚI năm ngoái - 20 16 - Ss wil be ... phân nhiều loại học sinh Từ GV có biện pháp đào tạo và giảng dạy, giáo dục, trợ giúp HS thích hợp B Objectives:The content of the demo 49 TIẾNG ANH SÁCH MỚI năm ngoái - trăng tròn 16 THE MATRIX OF FORTY-FIVE MINUTE TEST ENGLISH ... lesson: Unit 1: Closer look Learn by heart all the new words Do Ex A1 P3, B1,2 P4 (WB) TIẾNG ANH SÁCH MỚI năm ngoái - trăng tròn 16 UNIT 1: MY NEW SCHOOL Phường.04 Date: 21 /8/năm ngoái A CLOSER LOOK I Aims By the kết thúc of...
*

... Communication - Learn by heart all the new words - Do Ex B4, B6 (WB) - Find some nice sentences about friendship UNIT 12 Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm_ Học kỳ I MY NEW SCHOOL Tiết 05 Ngày dạy:27 /8/năm trước ... the questions in (P11) (Extra - board) Ss: Ask classmates those 6- 8 questions then report the survey 14 Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm_ Học kỳ I ? How many "yes" answers should a good friover have? ... -Let Ss read the three passages Ex1 to lớn check their ideas -Ss the task indidually in 16 Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm_ Học kỳ I minutes -Note some information -Ask Ss khổng lồ read the passages again, then...
*

... bng ting Anh ting Anh HS thc hin Gv nghe v mang lại im 9ph 4.Listen và check -GVkhuyn khớch HS t -HS t ni dung trỡ trc nghe ni dung tma lanh v hng dn HS nghe -GV bt bng ln -HS nghe v ỏnh du toắt con c núi ... Unit * Tnhãi con nh v sỏu hc sinh: Nam, Mai, Alan, Li Li, Peter v Lidomain authority * Cỏc ch bng ch cỏi ting anh II Teaching procedure Thi Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinc HHT gian 4ph Warm up & Reviews ... Unit * Tnhóc nh v sỏu hc sinh: Nam, Mai, Alan, Li Li, Peter v Lidomain authority * Cỏc ch bng ch cỏi ting anh II Teaching procedure Thi Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh HHT gian 4ph Warm up & đánh giá...
*

... Vận dụng Tổng KQ TL KQ TL KQ TL I.Language 8c 8c Focus 4đ 4đ II Reading 6c 6c 3 3 III 2c 2c Structure 1đ 1đ IV Writing 4c 4c 2đ 2đ Tổng 8c 6c 6c 20c 4đ 3 II ĐỀ KIỂM TRA TIẾT: I/ Choose the most ... lesson: Unit : Write / pages 32 + 23 V Draw on experiences:………………………………………………………………… 37 Week : 06 Period : 16 Date of planning: 24 / / 2010 Date of teaching: 27 / / 2010 Unit 33 : :AT HOME Unit AT HOME ... pages 31 + 32 V Draw on experiences: …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 35 Week : 06 Period : 15 Date of planning : 20 / 9/ 2010 Date of teaching: 23 / /...

Xem thêm: Ngay Am Lịch 2016, Lịch Vạn Niên Năm 2016, Lịch Âm 2016


... có) II GTBM 4. Listen và check - Hớng dẫn hs quan liêu gần kề ttrẻ ranh đoán nội - Quan tiếp giáp tranh mãnh đân oán ngôn từ tnhóc con Đọc lần 1, yên cầu hs nghe dung ttrẻ ranh - Nghe, lưu lại ttinh ma khắc ghi vào tranh ma nghe đợc ... Hoạt đụng trò - Nói viết - Nhận xét - Quan giáp tnhãi con đoán ngôn từ toắt con.(Ttinh quái vẽ địa danh) - Nghe, ghi lại tma lanh - Đổi chéo cánh nhằm khám nghiệm nhấn xét - Quan liền kề nhấn xét - Đọc theo - Đọc đồng - ... Hoạt động trò - Nói viết - Nhận xét - Quan gần kề toắt con đân oán văn bản tnhóc.(Tnhãi ranh vẽ địa danh) - Nghe, lưu lại ttinh ranh - Đổi chéo cánh để đánh giá nhận xét - Quan tiếp giáp nhận xét - Đọc theo - Đọc đồng -...
... clothing in the 198 0s 5.The sale of jeans stopped growing because worldwide economic situation got worse in the 199 0s POST – READING : True/ false statements Many students wore jeans in 199 0s ... vegetables Swimming in the river Feeding the chickens Harvesting the crop/ cutting the rice Feeding the pigs 34 Plowing in the field A buffalo boy is flying his kite Some children are playing soccer ... Look at Mr Thanh’s itinerary for his business trip to lớn Singapore Base on the information in the itinerary, you complete the sentences by using the prepositions in the box” - Ss work in cthua trận pairs...
... 39 TrêngTH- trung học cơ sở Hưng trạch Gi¸o ¸n : TiÕng Anh * Experienced lesson: …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Preparing Date : 22 /11 /20 12 Teaching Date: 23 / 11 /20 12 Period 22 ... …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Preparing Date : 2 49/ 12 Teaching Date: 28 /9/ 12 Period: Unit 2: Lesson 2: Speak+Listen A Teaching points: By the kết thúc of the lesson Ss will able ... A letter was received by Nam yesterday D Result 9E 9H 9- 10 7-8 5-6 26 21 3-4 0 -2 E Give sầu the remark 26 TrêngTH- THCS Hưng trạch Gi¸o ¸n : TiÕng Anh - Most of Ss know how khổng lồ the thử nghiệm on paper sheet...
... friends - Do Ex 1, (Phường.4) - Prepare the new lesson: A -8 (P..2-13) class 6a 6b 6c period date total ab Period Unit : A 5 ,6, 7,8 I, Objectives : By the end of the lesson Ss will be able khổng lồ know the ... not weak She is strong Homework: (1) - Do the Ex in workbook Rethành viên : (P.99 ) Class 6A 6B 6C Period Period 56 Date Total Ab UNIT 9: THE BODY Lesson 3: A Parts of the body.A5 A7 I OBJECTIVE: By ... and thin II.Practice: 1-Lucky Number 2_ b 3_c 4_ a _d 6_ e Homework: (1) - Ss write a short passage khổng lồ describe their friover Class 6A 6B 6C Period Period 59 _Correct Date Total Ab UNIT 10: STAYING...

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Thử Môn Sinh 2017 Có Đáp Án Thpt Quốc Gia ( Đại Học )


... Prepare: Unit 1: Lesson 3: B1 -6 http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date: PERIOD : UNIT : (CONT) Lesson : B Good morning ( B1 – 6) A/ The aims and objectives: ... - Prepare: Unit 1: Lesson 5: C3,4 ,6 **************************** The end *************************** http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date: ======================================================================== ... Prepare: Unit 2: Lesson 3: B4,5 ,6 ======================================================================== http://tutenglish.com – Giáo án Tiếng Anh – Đề thi Tiếng Anh Teaching date: PERIOD 9:...

Chuyên mục: Tin Tức