Hỏi Đáp

Cách làm bài thi cao cấp lý luận chính trị – Thả Rông

Cách làm bài thi môn chính trị

Video Cách làm bài thi môn chính trị

Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác lý luận chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện Chỉ thị số 05-ct/TW ngày 15/5 của Bộ Chính trị Trung ương. 2016. Năm 2020 như sau:

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thông tin lý luận, thực tiễn mới, giáo dục lý luận chính trị thông qua các ngày kỷ niệm lớn

Ban Tuyên giáo các cấp tích cực đề xuất cấp ủy đảng tổ chức nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện kịp thời, sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong đảng, toàn dân. Trong đó, tập trung tổ chức nghiên cứu, quán triệt thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương mới đây và chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương ngày 30/5/2019 về đại hội đảng bộ các cấp, đại biểu đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và đại hội XII của Đảng. .

Ban Tuyên giáo các cấp, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tích cực đề xuất với cấp ủy tổ chức hội nghị, hội nghị chuyên đề, góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII Đảng Cộng sản Trung Quốc và các dự thảo văn kiện của đại hội đảng. Cấp trên và cấp hiện tại, đặc biệt là về tư tưởng chính, mục tiêu, nghề nghiệp và phương hướng; thường xuyên tổ chức thông tin lý luận và thực tiễn mới. Trong số đó, nó tập trung vào các vấn đề lý luận và thực tiễn được đề cập trong dự thảo các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đại hội Đảng cấp cao hơn, cũng như các vấn đề như chính trị của đảng, phát triển kinh tế và xã hội quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng. địa phương và cơ sở.

Đẩy mạnh các đợt giáo dục lý luận chính trị gắn với các ngày kỷ niệm lớn như: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Ngày thắng lợi Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Lễ tưởng niệm Tổ quốc xây dựng chủ nghĩa xã hội Ngày Quốc khánh Việt Nam Cộng hòa (02/09/1945-02/09/2020); Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30/04/1975-30/04/2020); 130 năm; Con đường thích nghi biện pháp phù hợp với điều kiện từng địa phương sẽ tạo thành hiệu ứng lan tỏa trong toàn xã hội.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-ct/tw của Bộ Chính trị Trung ương

Ban Tuyên giáo các cấp tích cực đề nghị cấp ủy thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-ct/tw của Bộ Chính trị ngày 15-5-2016 và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh phong; Ban Bí thư 25/7/2016 Kế hoạch số 03-kh/tw về thực hiện Chỉ thị số 05-ct/tw Chỉ thị số 27-ct/ttg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 08-hd/btgtw ngày 19-8-2016 của Ban Tuyên giáo về thực hiện Chỉ thị số 05-ct/tw ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị Trung ương 03-kh/tw , Ban Bí thư Trung ương Đảng 25/7/2016VềTập trung thực hiện chủ đề năm 2020 về

Tập trung triển khai Chỉ thị 05-ct/tw liên quan đến kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập nước CHXHCN

Lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm về tư tưởng, đạo đức, lề lối làm việc; bàn về hậu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo chuyển biến rõ nét.

Căn cứ Quy định số 101-qd/tw của Ban Bí thư Tập Cận Bình về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ngày 7/6/2012, tiếp tục tuân thủ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là chính lãnh đạo các cấp, số 08-qdi/tw, ngày 25/10/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nêu gương trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư , các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong các cơ quan, đơn vị.

Vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đảng vào các lĩnh vực của đời sống xã hội; Chỉ thị 05-ct/tw; học tập làm theo Bác gương điển hình tiên tiến, việc tốt, tập thể, cá nhân; đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái và các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ thân thế và sự nghiệp của Người, phủ nhận giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đề nghị cấp ủy xét chọn tác phẩm, lưu trữ tham gia các giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí. Nếu có điều kiện sẽ tổ chức các hoạt động đạt giải trong khu vực, ngành. Đồng thời, thường xuyên quan tâm, phát hiện, khen thưởng, tuyên dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và thực hiện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Làm tốt công tác nghiên cứu lý luận chính trị

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09-10-2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và phương hướng nghiên cứu đến năm 2030. Coi trọng xây dựng môi trường dân chủ. Đồng thời, đề cao trách nhiệm chính trị của tổ chức, cá nhân hoạt động lý luận; kết hợp chặt chẽ nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn; nâng cao năng lực, chất lượng dự báo và các hướng nghiên cứu trong từng thời kỳ; tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn , hoàn thiện hệ thống quan điểm về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Xem Thêm : Soạn bài Thuế máu ngắn nhất – Soạn văn lớp 8 – Haylamdo

Các ban tuyên giáo tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tích cực đề nghị các cấp ủy đảng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. xii Những giá trị chủ yếu, trong đó chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, xác định đúng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và trong tình hình mới, nhất là trong năm 2020 , việc triệu tập đảng Bối cảnh của đại hội đảng các cấp trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23-ct/tw ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư khóa xii. Chú ý đổi mới phương pháp thực hiện và phương pháp nghiên cứu trong công tác lý luận. đồng thời làm rõ một số vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đổi mới, cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện tinh thần Chỉ thị số 20-ct/tw ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư, tăng cường công tác nghiên cứu, đối chiếu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ và đảng bộ địa phương, cơ quan, đơn vị lịch sử đảng Ban Tuyên giáo Trung ương Tháng 9/2019 Ngày 30/01/2018, ra Chỉ thị số 102-hd/btgtw về thực hiện Chỉ thị số 20-ct/tw của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 18/01/2018.

Tiếp tục thực hiện tốt ý kiến ​​chỉ đạo của Ban Bí thư về Tổng kết công tác nghiên cứu lý luận và thực tiễn số 02-hd/tw ngày 08/02/2018. Căn cứ chỉ đạo, yêu cầu của cấp ủy cấp trên, lựa chọn, tổng kết các chuyên đề nghiên cứu; đối với những nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Đảng, nếu xét thấy cần thiết thì sơ kết 5 năm và tổng kết 10 năm từ định kỳ và tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện; các nghị quyết, chỉ thị quan trọng của địa phương Sơ kết, tổng kết; mô hình mới, cách làm hay cần đánh giá, tổng kết để nhân rộng; những vấn đề lớn, quan trọng trong văn kiện đại hội đảng các cấp

pThực hiện dân chủ trong tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận; tôn trọng tính sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của các nhà khoa học, tăng cường trao đổi, đối thoại trong nghiên cứu lý luận. Đổi mới cơ chế, tăng cường đầu tư cho công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận theo tinh thần Quy định số 285-qĐ/TW ngày 25-4-2015 của Bộ Chính trị khóa XI.

Ban Vận động Thành ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy chủ trì, tổ chức đối thoại, đối thoại với các cá nhân sinh sống trên địa bàn có quan điểm khác về chính sách. , đường lối của đảng trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn số 55-hd/btgtw ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

4. Giáo dục lý luận chính trị

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện, dưới sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, quán triệt thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, đồng thời có biện pháp khắc phục và cập nhật các nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các Hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư trên cơ sở kiến ​​thức. Khóa chữ xii

Làm tốt công tác xây dựng các khóa học nâng cao, các khóa đào tạo, bồi dưỡng, biện pháp phù hợp với điều kiện của địa phương, biên soạn đề cương chuẩn và các đề án khác, lý luận chính trị cơ sở, giảng dạy tại chỗ theo yêu cầu của cấp ủy. Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế tuyển sinh, quản lý sinh viên, tổ chức học tập, đánh giá kết quả học tập, cấp chứng chỉ sinh viên.

Không ngừng đổi mới nội dung môn học, đồ dùng đào tạo theo hướng dạy học truyền đạt đầy đủ nội dung cốt lõi cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo, tăng cường liên hệ thực tiễn theo hướng phù hợp với từng đối tượng, phát huy tính độc lập sự đổi mới. Đông đảo cán bộ, đảng viên có kỷ luật nghiêm minh, tinh thần trách nhiệm cao, tự học, tự nghiên cứu nâng cao phẩm chất, bản lĩnh chính trị và phẩm chất nghề nghiệp, nhất là thế hệ trẻ.

Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng các khóa lý luận chính trị, lịch sử cho đảng bộ địa phương. Căn cứ Kết luận số 94-KL/TW và Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân ngày 28/3/2014, Ban Bí thư về việc tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng học tập. lịch sử Đảng ngày 18/01/2018 Nghiên cứu, viết, công bố, giáo dục có chất lượng, góp phần giáo dục hệ truyền thống cách mạng, phát huy tinh thần yêu nước, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực chiến đấu của Đảng trong tình hình mới.

Tỉnh ủy, Ban chuyên môn Đảng ủyPhối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Viện Khoa học chính trị các tỉnh, thành phố nghiên cứu đưa nội dung lịch sử đảng bộ địa phương vào giảng dạy. Vào các lớp trung cấp lý luận chính trị và trung cấp trong hệ thống giáo dục phổ thông. Ban tuyên giáo cấp huyện phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị nghiên cứu lịch sử đảng bộ địa phương, đưa lịch sử đảng bộ địa phương vào giảng dạy chương trình đào tạo hoặc xây dựng riêng các chuyên đề giảng dạy.

Ban tuyên giáo các cấp đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch thường xuyên, có hệ thống để tiến hành giáo dục, rèn luyện chủ nghĩa Mác, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đảng viên, đoàn viên bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động – Chủ nghĩa Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh chính trị, nguyên tắc, đường lối của Đảng, những thành tựu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân.

Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến ​​thức cho cán bộ, đảng viên cơ sở, chú ý những vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng đặt ra đối với sự nghiệp phát triển đất nước, đất nước và địa phương; từng chương trình phải đáp ứng yêu cầu của từng đối tượng; phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực, địa bàn, vùng miền, đồng thời nâng cao kiến ​​thức và trả lời những câu hỏi thực tế mới.

Năm 2019, Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tăng cường công tác tuyên giáo cơ sở; tài liệu bồi dưỡng năng lực tuyên truyền miệng; bồi dưỡng cán bộ đảng viên cơ sở, tài liệu tham khảo cập nhật kiến ​​thức; ghi chép nội dung cơ bản và nội dung mới của công tác tuyên giáo. Nghị quyết Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XII

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương phải tăng cường phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nội dung, phương pháp tuyên giáo khái niệm và nghị luận chính trị. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Trong đó, chú trọng việc trau dồi phương pháp dạy học tích cực, sử dụng phương pháp dạy học hiện đại; trau dồi kiến ​​thức tin học, ngoại ngữ, những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những giá trị bền vững phù hợp với thực tiễn nước ta, những nội dung đề cập trong văn kiện đại hội đảng bộ các cấp…

Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy có thể phối hợp với các đơn vị liên quan (Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Sở Thương binh, Sở Xã hội…) tổ chức Hội thi giảng viên giảng dạy lý luận chính trị trong các trường học trên cả nước.

Xem Thêm : Cách tải phần mềm Rapid Typing trên máy tính (PC) nhanh nhất

Tăng cường tổ chức các hoạt động: tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, phương pháp giảng dạy tích cực; thao giảng, hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi… nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm công tác, góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy cho đội ngũ cán bộ, giảng viên .

Ban Tuyên giáo các cấp đề nghị các cấp uỷ tập trung vào việc sơ kết, tổng kết các kế hoạch, đề án, nghị quyết của cấp uỷ; xây dựng các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, xây dựng các kế hoạch, đề án để triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Quan tâm đến hoạt động tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên trong trung tâm bồi dưỡng chính trị để vận dụng phục vụ tốt hơn trong công tác giảng dạy.

Nâng cao ý thức tự giáo dục của cán bộ, giảng viên trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tiễn, tham gia các hoạt động ngoại khóa, trau dồi khả năng tư duy, sáng tạo

Bảng khai báo các cấp:

– Chủ động đề nghị cấp ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn thành phố, nhất là các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp quận, huyện. Các ban tuyên giáo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương.

-Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về giáo dục lý luận chính trị của Đảng, tiêu biểu như:Chỉ thị số 20-ct/tw ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, công khai, giáo dục lịch sử đảng;Chỉ thị số 23-ct/tw của Ban Bí thư khóa XII ngày 09/02/2018 về không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng học tập chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh Bằng chứng mới nhất về chất lượng, hiệu quả của việc học tập, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển là Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 94-kl/tw, ngày 28 tháng 3 năm 2014 Mới những thay đổi về lý luận học tập chính trị trong hệ thống giáo dục, 15/05/2016 Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo chỉ thị 05-ct/TW của Hồ Chí minh về tư tưởng, đạo đức, phong cách chi minh. Trong đó, học sinh trung học cơ sở phải học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phải gắn với học tập đạo đức, giáo dục công dân, giáo dục lối sống, thế giới quan Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, v.v.

Nội dung kiểm tra gồm: công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị; học tập nghị quyết của Đảng; thường xuyên cập nhật kiến ​​thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; dạy, học và chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị; phương pháp kiểm tra, kết quả học tập đánh giá, quản lý học sinh…

5. Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận lý luận chính trị đảng lịch sử trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW và xây dựng dự thảo Quyết định mới, trình Ban Bí thư ban hành trong thời gian tới. Vì vậy, trong thời gian tới, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định số 185-qđ/tw ngày 03/9/2008 cho đến khi Ban Bí thư có quyết định mới. Sau khi có quyết định mới, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tổ chức họp triển khai quyết định mới và ban hành văn bản hướng dẫn.

Địa phương cần tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo Quy định số 04-qđ/tw ngày 25/7/2018. , nhiệm vụ, quyền hạn, thiết chế và các văn bản hiện hành của các thiết chế do Thành ủy tham mưu, giúp việc.

6. Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị

Hàng quý, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức giao ban công tác lý luận chính trị. Nội dung, hình thức tổ chức hội nghị giao ban phù hợp với đặc điểm của từng vùng, từng đơn vị, sau khi kết thúc báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức giao ban công tác lý luận chính trị tại trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, tập huấn tài liệu, chương trình giảng dạy mới biên soạn. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia sẽ được thông báo riêng.

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tích cực tổ chức các lớp bồi dưỡng công tác lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện theo văn bản mới ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh ủy Hành Chính.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn này để bố trí cụ thể công tác lý luận chính trị của ngành, địa phương, cơ sở năm 2020.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban Tuyên giáo Trung ương để kịp thời điều chỉnh./. /.

Ban Tuyên giáo Trung ương

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button