Hỏi Đáp

Dạng bài tập TOÁN 6 về TÌM SỐ TỰ NHIÊN CHƯA BIẾT (TÌM x)

Tìm x lớp 6

Video Tìm x lớp 6

Sau đây là các bài tập toán lớp 6 tìm x – một số tự nhiên chưa biết. Trước khi làm bài tập, bạn nên xem lại lý thuyết trong khóa học liên quan:

Các dạng bài tập phổ biến:

Dạng 1: Tìm x trong các phép tính cộng, trừ, nhân, chia

Bài tập 1.2: Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 315 : x = 21;

b) x : 16 = 31;

c) x .115 = 690;

d) 27x = 1&nbsp161.

Dạng 2: Chuyển dạng phức về dạng đơn

Hướng dẫn

a) 2x + 5 = 35

Hãy coi 2x là số bạn đang tìm, 2x là một số hạng của tổng.

Vậy: 2x = 35 – 5

Suy ra: 2x = 30.

b) 108 – (22&nbsp.&nbsp5&nbsp+&nbsp5)&nbsp.&nbspx = 58

Đánh giá các biểu thức trong ngoặc đơn:

22. 5 + 5 = 4&nbsp.&nbsp5&nbsp+&nbsp5 = 20&nbsp+&nbsp5 = 25

Vậy: 108&nbsp-&nbsp25&nbsp.&nbspx = 58

Coi 25&nbsp.&nbspx là dấu trừ, sau đó 25&nbsp.&nbspx = 108&nbsp-&nbsp58 = 50

c) 16x + 40 = 10&nbsp.&nbsp32&nbsp+&nbsp5&nbsp.&nbsp(1&nbsp+&nbsp2&nbsp+&nbsp3)

Đánh giá biểu thức bên phải dấu “=”:

10&nbsp.&nbsp32&nbsp+&nbsp5&nbsp.&nbsp(1&nbsp+&nbsp2&nbsp+&nbsp3)

= 10. 9+5. (3 + 3)

= 90 + 5 . 6

= 90 + 30

= 120

Vậy 16x&nbsp+&nbsp40 = 120

Hãy coi 16x là một số hạng thì 16x = 120&nbsp-&nbsp40 = 80

Giải pháp

a) Vì 2x + 5 = 35 2x = 35&nbsp-&nbsp5 = 30.

Vì 2x = 30 nên x = 30&nbsp:&nbsp2 = 15.

Vậy x = 15.

b) 108 – (22&nbsp.&nbsp5&nbsp+&nbsp5)&nbsp.&nbspx = 58

Ta có: 22&nbsp.&nbsp5&nbsp+&nbsp5 = 4&nbsp.&nbsp5&nbsp+&nbsp5 = 20&nbsp+&nbsp5 = 25.

Vậy 108&nbsp-&nbsp25&nbsp.&nbspx = 58

Do đó: 25&nbsp.&nbspx = 108&nbsp-&nbsp58 = 50.

Vì 25. x = 50 nên x&nbsp=&nbsp50&nbsp:&nbsp25 = 2.

Vậy x = 2.

c) 16x + 40 = 10&nbsp.&nbsp32&nbsp+&nbsp5&nbsp.&nbsp(1&nbsp+&nbsp2&nbsp+&nbsp3)

Ta có: 10&nbsp.&nbsp32&nbsp+&nbsp5&nbsp.&nbsp(1&nbsp+&nbsp2&nbsp+&nbsp3) = 10&nbsp.&nbsp9& + & nbsp5&nbsp.&nbsp(3&nbsp+&nbsp3) = 90&nbsp+&nbsp5&nbsp.&nbsp6 = 90&nbsp+&nbsp30 = 120.

Vậy 16x&nbsp+&nbsp40 = 120

Do đó: 16x = 120&nbsp-&nbsp40 = 80

Vì 16x = 80 x = 80&nbsp:&nbsp16 = 5

Vậy x = 5.

Dạng 3: Số cần tìm (x) ở hàng số mũ

Bài tập 3.1:Tìm x:

a) 41 – 2x+1 = 9;

Xem Thêm : So sánh nguyên phân và giảm phân

b) 52021&nbsp.&nbsp5x-3 = 52022

Bài tập 3.2:Tìm x:

a) 52x-3&nbsp-&nbsp2&nbsp.&nbsp52 = 52&nbsp.&nbsp3;

b) 2x+1 – 2x = 32;

c) 32x-4 – x0 = 8;

d) 65 – 4x+2 = 20210

Đáp án bài tập:

Mẫu 1:

Bài tập 1.1:

a) Vì x&nbsp+&nbsp2&nbsp021&nbsp=&nbsp2&nbsp022 nên x&nbsp=&nbsp2&nbsp022&nbsp-&nbsp02 =&nbsp1

Vậy x = 1.

b) Vì 3&nbsp000&nbsp-&nbspx&nbsp=&nbsp1&bsp726 nên x = 3&nbsp000&nbsp-&nbsp1&nbsp726 = 1&

c) Vì 198&nbsp+&nbspx&nbsp=&nbsp203 nên x = 203&bsp-&nbsp198 = 5.

d) Vì x&nbsp-&nbsp452&nbsp=&nbsp713 x = 713&bsp+&nbsp452 = 1&nbsp165.

Bài tập 1.2:

a) Vì 315&nbsp:&nbspx&nbsp=&nbsp21 nên x = 315&nbsp:&nbsp21 = 15.

b) Vì x&nbsp:&nbsp16&nbsp=&nbsp31 nên x = 31&nbsp.&nbsp16 = 496.

c) Vì x&nbsp.&nbsp115&nbsp=&nbsp690 nên x = 690&bsp:&nbsp115 = 6.

d) Vì 27x&nbsp=&nbsp1&nbsp161 nên x = 1&nbsp161&bsp:&nbsp27 = 43.

Mẫu 2:

Bài tập 2.1:

a) Vì 541&nbsp+&nbsp(218&nbsp-&nbspx)&nbsp=&nbsp735 nên 218&bsp-&nbspx = 735&nbsp-&amp ;nbsp541 = 194.

Kể từ 218&nbsp-&nbspx&nbsp=&nbsp194 x = 218&nbsp-&nbsp194 = 24.

Vậy x = 24.

b) Vì 5&nbsp.&nbsp(x&nbsp+&nbsp35)&nbsp=&nbsp515 nên x&nbsp+&nbsp35 = 515&nbsp:&amp ;nbsp5=103.

Vì x + 35 = 103 nên x = 103&nbsp-&nbsp35 = 68.

Vậy x = 68.

c) Vì 96&nbsp-&nbsp3(x&nbsp+&nbsp1)&nbsp=&nbsp42 nên 3(x&bsp+&nbsp1) = 96& nbsp-&nbsp42 = 54.

Vì 3(x&nbsp+&nbsp1)&nbsp=&nbsp54 x&nbsp+&nbsp1 = 54&nbsp:&nbsp3 = 18.

Vì x&nbsp+&nbsp1&nbsp=&nbsp18 x = 18&nbsp-&nbsp1 = 17

Vậy x = 17

d) 12x&nbsp-&nbsp33&nbsp=&nbsp32&nbsp.&bsp33.

Ta có: 32&nbsp.&nbsp33 = 9&nbsp.&nbsp27 = 243

Vậy 12x&nbsp-&nbsp33&nbsp=&nbsp243.

Do đó: 12x = 243&nbsp+&nbsp33 = 276.

Vì 12x = 276 x = 276&nbsp:&nbsp12 = 23.

Vậy x = 23.

Bài tập 2.2:

a) Vì 48&nbsp-&nbsp3(x&nbsp+&nbsp5)&nbsp=&nbsp24 nên 3(x&bsp+&nbsp5) = 48& nbsp-&nbsp24 = 24.

Vì 3(x&nbsp+&nbsp5)&nbsp=&nbsp24 x&nbsp+&nbsp5 = 24&nbsp:&nbsp3 = 8.

Bởi vì x&nbsp+&nbsp5&nbsp=&nbsp8 x = 8&nbsp-&nbsp5 = 3.

Vậy x = 3.

b) 4x&nbsp+&nbsp18&nbsp:&nbsp2&nbsp=&bsp13

Ta có: 18&nbsp:&nbsp2&nbsp=&nbsp9

Vậy 4x&nbsp+&nbsp9&nbsp=&nbsp13.

Do đó: 4x = 13&nbsp-&nbsp9 = 4.

Xem Thêm : Bị ho nhiều về đêm: Nguyên nhân và cách khắc phục hiệu quả – Website chính thức của Omron tại Việt Nam

Vì 4x = 4 x = 4&nbsp:&nbsp4 = 1.

Vậy x = 1.

c) 2x&nbsp-&nbsp20&nbsp=&nbsp35&nbsp:&bsp33

Ta có: 20&nbsp=&nbsp1 và 35&nbsp:&nbsp33 = 35-3 = 32 = 9.

Vậy: 2x&nbsp-&nbsp1&nbsp=&nbsp9.

Do đó: 2x = 9&nbsp+&nbsp1 = 10.

Vì 2x = 10 nên x = 10&nbsp:&nbsp2 = 5.

Vậy x = 5.

d) (15&nbsp+&nbsp)&nbsp:&nbsp3&nbsp=&bsp315&nbsp:&bsp312

Ta có: 315&nbsp:&nbsp312 = 315-12 = 33 = 27

Vì vậy (15&nbsp+&nbspx)&nbsp:&nbsp3&nbsp=&nbsp27

Do đó: 15 + x = 27&nbsp.&nbsp3 = 81

Vì 15 + x = 81 x = 81&nbsp-&nbsp15 = 66.

Vậy x = 66.

e) Vì 250&nbsp-&nbsp10(24&nbsp-&nbsp3x)&nbsp:&nbsp15 = 244 nên 10(24&nbsp-&nbsp3x)&amp ;nbsp:&nbsp15 = 250&nbsp-&nbsp244 = 6.

Vì 10(24&nbsp-&nbsp3x)&nbsp:&nbsp15&nbsp=&nbsp6 Nên 10(24&nbsp-&nbsp3x) = 6&nbsp.&nbsp15 = 90.

Vì 10(24&nbsp-&nbsp3x)&nbsp=&nbsp90 nên 24&nbsp-&nbsp3x = 90&nbsp:&bsp10 = 9.

Vì 24&nbsp-&nbsp3x&nbsp=&nbsp9 nên 3x&nbsp=&nbsp24&nbsp-&nbsp9&nbsp=&nbsp15

Vì 3x&nbsp=&nbsp15 nên x&nbsp=&nbsp15&nbsp:&nbsp3&nbsp=&nbsp5.

Vậy x = 5.

Bài tập 2.3:

a) Vì [(8x&nbsp-&nbsp12)&nbsp:&nbsp4]&nbsp.&nbsp33&nbsp=&nbsp36 nên (8x&nbsp- & nbsp12)&nbsp:&nbsp4 = 36&nbsp:&nbsp33 = 36-3 = 33 = 27.

Vì (8x&nbsp-&nbsp12)&nbsp:&nbsp4&nbsp=&nbsp27 nên 8x&nbsp-&nbsp12 = 27&nbsp.&nbsp4 = 108.

Vì 8x&nbsp-&nbsp12&nbsp=&nbsp108 nên 8x = 108&nbsp+&nbsp12 = 120.

Vì 8x&nbsp=&nbsp120 x = 120&nbsp:&nbsp8 = 15.

Vậy x = 15.

b) Vì 30&nbsp-&nbsp[4(x&nbsp-&nbsp2)&nbsp+&nbsp15]&nbsp=&nbsp3 nên 4(x&amp ; ;nbsp-&nbsp2)&nbsp+&nbsp15 = 30&nbsp-&nbsp3 = 27.

Vì 4(x&nbsp-&nbsp2)&nbsp+&nbsp15&nbsp=&nbsp27 nên 4(x&nbsp-&nbsp2) = 27&nbsp-&nbsp15 = 12.

Vì 4(x&nbsp-&nbsp2)&nbsp=&nbsp12 x&nbsp-&nbsp2 = 12&nbsp:&nbsp4 = 3.

Vì x&nbsp-&nbsp2&nbsp=&nbsp3 nên x&nbsp=&nbsp3&bsp+&nbsp2&nbsp5.

Vậy x = 5.

c) 740&nbsp:&nbsp(x&nbsp+&nbsp10)&nbsp=&nbsp102&nbsp-&nbsp2&nbsp.&nbsp13

Ta có: 102&nbsp-&nbsp2&nbsp.&nbsp13 = 100&nbsp-&nbsp26 = 74.

Vậy 740&nbsp:&nbsp(x&nbsp+&nbsp10)&nbsp=&nbsp74.

Do đó: x&nbsp+&nbsp10 = 740&nbsp:&nbsp74 = 10.

Vì x&nbsp+&nbsp10&nbsp=&nbsp10 nên x&nbsp=&nbsp10&nbsp-&nbsp10&nbsp=&nbsp0.

Vậy x = 0.

d) Vì 20&nbsp+&nbsp2&nbsp.&nbsp(3x&nbsp-&nbsp17)&nbsp=&nbsp214 nên 2&nbsp.&nbsp (3x&nbsp -&nbsp17) = 214&nbsp-&nbsp20 = 194.

Vì 2&nbsp.&nbsp(3x&nbsp-&nbsp17)&nbsp=&nbsp194 nên 3x&nbsp-&nbsp17 = 194&nbsp:&nbsp2 = 97.

Vì 3x&nbsp-&nbsp17&nbsp=&nbsp97 nên 3x = 97&nbsp+&nbsp17 = 114.

Vì 3x&nbsp=&nbsp114 nên x&nbsp=&nbsp114&nbsp:&nbsp3&nbsp=&nbsp38.

e) Vì 102021&nbsp.&nbsp(x&nbsp+&nbsp5)&nbsp=&nbsp102022 nên x&bsp+&nbsp5 = 102022&nbsp:&amp ;nbsp102021 = 102022 – 2021 = 101 = 10.

Vì x&nbsp+&nbsp5&nbsp=&nbsp10 nên x&nbsp=&nbsp10&bsp-&nbsp5&bsp=&nbsp5.

Vậy x = 5.

Mẫu 3:

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button